Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“ br. 25/13 i 85/15) propisano je da su tijela javne vlasti dužna donijeti i na svojoj internetskoj stranici objaviti Plan savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.

Savjetovanje s javnošću tijela jedinice lokalne samouprave provode preko internetske stranice, objavom nacrta općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga dužna su izraditi i objaviti na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument.

Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo. Nakon provedenog savjetovanja dokumentaciju koja nastaje u postupku savjetovanja s javnošću, bilo u elektroničkom obliku bilo na papiru, tijelo javne vlasti dužno je čuvati u skladu s propisima o arhivskom gradivu.

Nadležna upravna tijela Grada objavljivat će nacrte općih akata o kojima se provodi javno savjetovanje kao i izvješća o završenim savjetovanjima. Slijedom navedenog izrađen je Obrazac za sudjelovanje javnosti putem kojega građani mogu uputiti svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je savjetovanja u tijeku i Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću koji će nadležna upravna tijela nakon provedenog savjetovanja objaviti, a iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne s obrazloženjem.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja u tijeku, možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.

Odluka o imenovanju koordinatora savjetovanja s zainteresiranom javnošću grada Belišća

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2024. GODINU

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2023. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2023. GODINU
IZMJENE I DOPUNE PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2023. GODINU
PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2023. GODINU
PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2022. GODINU
PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2021. GODINU
PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2020. GODINU

ZATVORENA SAVJETOVANJA

Poziv za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću na prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi
Prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi
Obrazac sudjelovanja

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Poziv za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću na prijedloge programa javnih potreba iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja 
Program javnih potreba u kulturi
Program javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva
Program javnih potreba u sportu
Program javnih potreba u tehničkoj kulturi i informatici

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-s javnošću-javne potrebe za 2024

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Odluka o gradskim porezima

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza


Poziv za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću na nacrt –prijedlog Plana djelovanja grada Belišća radi određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda za 2024. godinu
Plan djelovanja prirodne nepogode za 2024. godinu
Obrazac 

Poziv za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću na nacrt –prijedlog Plana upravljanja imovinom grada Belišća za 2024. godinu
Plan upravljanja imovinom za 2024. godinu
Obrazac

Poziv za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću na nacrt –prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite grada Belišća za 2024. godinu 
Plan civilne zaštite za 2024. godinu
Obrazac 

Poziv za sudjelovanje s javnošću o nacrtu Strategije upravljanja rizicima grada Belišća za razdoblje 2023.-2027.
Nacrt Strategije upravljanja rizicima grada Belišća za razdoblje 2023.-2027.
Obrazac za sudjelovanje s javnošću o nacrtu Strategije

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću na nacrt Gradskog programa za mlade grada Belišća za razdoblje od 2023. do 2027. godine
Nacrt Gradskog programa za mlade Grada Belišća 2023
Obrazac
Izvješće o provedenom savjetovanju

Poziv za sudjelovanje s javnošću o nacrtu Strategije razvoja II._izmjene i dopune
Privitak br. 1_Strategija razvoja grada Belišća za razdoblje 2021_2027_IIizmjene i dopune
Privitak br. 2_Obrazac za sudjelovanje s javnošću o nacrtu Strategije razvoja II_izmjene i dopune
Izvješće o savjetovanju s javnošću_Strategija razvoja Grada Belišća_II_izmjene i dopune

Poziv za javno savjetovanje – organizacija i naplata parkiranja 
Odluka o organizaciji i naplati parkiranja
Obrazac za sudjelovanje
Izvješće o provedenom savjetovanju

-Javni poziv za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o Nacrtu Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području grada Belišća
Nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području grada Belišća
Obrazac – javno savjetovanje
– Izvješće o provedenom savjetovanju

-Prijedlog Plana Proračuna Grada Belišća za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

-Prijedlog Programa upravljanja stanovima i stambenim objektima u vlasništvu Grada Belišća za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
-Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Belišću za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
-Prijedlog Programa zaštite životinje na području Grada Belišća za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
– Prijedlog Programa tekućeg i investicijskog  održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
-Prijedlog Programa održavanja nerazvrstanih cesta Grada Belišća z a2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

-Prijedlog Odluke o 3. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
-Prijedlog Odluke o subvencijama za 2023. godinu
-Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, koncesije, prodaje, izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta te od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. s projekcijama za 2024. i 2025.godinu
-Prijedlog Programa korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2023. godini
-Prijedlog Programa poticajnih mjera Grada Belišća za razvoj gospodarstva
-Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
-Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

-Prijedlog Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja Grada Belišća u 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
-Prijedlog Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva Grada Belišća u 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
-Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Belišća u 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
-Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi i informatici Grada Belišća u 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
-Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Belišća u 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću
– Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću 

Javni poziv za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o nacrtu Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Belišća 
Nacrt za javnu raspravu
Obrazac za javno savjetovanje
Izvješće o provedenom savjetovanju

Poziv za sudjelovanje s javnošću o nacrtu Strategije razvoja
Privitak 1_Nacrt_Strategija razvoja grada Belišća za razdoblje 2021-2027
Privitak 2_Obrazac za sudjelovanje s javnošću o nacrtu Strategije razvoja

Prijedlog plana Proračuna Grada Belišća za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Prijedlog Programa korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2022. godini
Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, koncesije, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta te od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
Prijedlog Odluke o subvencijama za 2022. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u  području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća u 2022. godini s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2022. godini s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj  kulturi i informatici grada Belišća za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Prijedlog Programa održavanja nerazvrstanih cesta grada Belišća (prigradska naselja) za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Prijedlog Programa upravljanja stanovima i stambenim objektima u vlasništvu grada Belišća za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Prijedlog Programa zaštite životinja na području grada Belišća za 2022. godinu
Prijedlog Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Prijedlog plana Proračuna Grada Belišća za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
Izvješće o provedenom savjetovanju 

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih u 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Prijedlog Odluke o subvencijama za 2021.godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. i projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Prijedlog Programa održavanja nerazvrstanih cesta grada Belišća za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Prijedlog Programa upravljanja stanovima i stambenim objektima u vlasništvu Grada Belišća za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Prijedlog Programa zaštite životinja na području grada Belišća za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu Strategije (Plana) razvoja Grada Belišća za razdoblje 2021.-2027. godine
Nacrt – Strategija (Plan) razvoja Grada Belišća za razdoblje 2021. – 2027. godine
Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Belišća za razdoblje 2021. – 2027. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću – Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću – Upravni odjel za društvene djelatnosti

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću – Upravni odjel za komunalno stambene djelatnosti

Izvješće o provedenom savjetovanju zainteresiranih gospodarskih subjekata u predmetu “Izgradnja pristupne ceste do odlagališta- produžetak ulice Starovalpovački put u Belišću od ulice Zinke Kunc do odlagališta”

Prethodno savjetovanje_Izgradnja pristupne ceste do dolagališta-produžetak ulice Starovalpovački put

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu konačnog prijedloga Odluke o komunalnom redu

Nacrt.prijedloga.odluke.o.komunalnom.redu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa

Odluka.o.uvjetima.i.nacinu.drzanja.kućnih.ljubimaca.GradBelisce_14.5.2019.

JAVNA RASPRAVA I  UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Belišća
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belišća
Izvješće o javnoj raspravi_o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone “Zagajci” u Belišću
Javna rasprava o prijedlogu Stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone “Zagajci” Belišće
Izvješće o javnoj raspravi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana i uređenja Grada Belišća
Izvješće o Javnoj raspravi VII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Belišća
Javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Belišća
Javna rasprava o Prijedlogu IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana i uređenja Grada Belišća
Izvješće o Javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna DPU-a Gospodarske zone “Kod pruge” u Belišću
Javna rasprava  o prijedlogu izmjena  i dopuna DPU-a Gospodarske zone “Kod Pruge” u Belišću
Izvješće o javnoj raspravi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Belišća
Prijedlog VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Belišća
Izvješće o javnoj raspravi VI Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća
Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća
Izvješće o javnoj raspravi o utjecaju na okoliš održivo gospodarenje otpadom DS_Smith
Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i dogradnje građevine za preradu starog ppaira i povećanja kapaciteta postrojenja DS Smith Belišće Croatia d.o.o., Grad Belišće, Osječko-baranjska županija.
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća
Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća
Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belišća
Izvješće_o_Programu_raspolaganja_poljoprivrednim_zemljistem_u_vlasnistvu_RH_na_podrucju_Grada_Belisca_za_ekolosku_mrezu_
Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Belišća

OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-sa-javnošću-o-Nacrtu

PLAN SAVJETOVANJA ZA PROTEKLO RAZDOBLJE

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2019. godinu

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content