Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“ br. 25/13 i 85/15) propisano je da su tijela javne vlasti dužna donijeti i na svojoj internetskoj stranici objaviti Plan savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.

Savjetovanje s javnošću tijela jedinice lokalne samouprave provode preko internetske stranice, objavom nacrta općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga dužna su izraditi i objaviti na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument.

Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo. Nakon provedenog savjetovanja dokumentaciju koja nastaje u postupku savjetovanja s javnošću, bilo u elektroničkom obliku bilo na papiru, tijelo javne vlasti dužno je čuvati u skladu s propisima o arhivskom gradivu.

Nadležna upravna tijela Grada objavljivat će nacrte općih akata o kojima se provodi javno savjetovanje kao i izvješća o završenim savjetovanjima. Slijedom navedenog izrađen je Obrazac za sudjelovanje javnosti putem kojega građani mogu uputiti svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je savjetovanja u tijeku i Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću koji će nadležna upravna tijela nakon provedenog savjetovanja objaviti, a iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne s obrazloženjem.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja u tijeku, možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2021. GODINU
PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2020. GODINU

OTVORENA SAVJETOVANJA

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Prijedlog plana Proračuna Grada Belišća za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih u 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Prijedlog Odluke o subvencijama za 2021.godinu

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Prijedlog Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. i projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Prijedlog Programa održavanja nerazvrstanih cesta grada Belišća za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Prijedlog Programa upravljanja stanovima i stambenim objektima u vlasništvu Grada Belišća za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Prijedlog Programa zaštite životinja na području grada Belišća za 2021. sprojekcijama za 2022. i 2023. godinu

ZATVORENA SAVJETOVANJA

URED GRADONAČELNIKA

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu Strategije (Plana) razvoja Grada Belišća za razdoblje 2021.-2027. godine
Nacrt – Strategija (Plan) razvoja Grada Belišća za razdoblje 2021. – 2027. godine
Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Belišća za razdoblje 2021. – 2027. godine

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću – Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću – Upravni odjel za društvene djelatnosti

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću – Upravni odjel za komunalno stambene djelatnosti

Izvješće o provedenom savjetovanju zainteresiranih gospodarskih subjekata u predmetu “Izgradnja pristupne ceste do odlagališta- produžetak ulice Starovalpovački put u Belišću od ulice Zinke Kunc do odlagališta”

Prethodno savjetovanje_Izgradnja pristupne ceste do dolagališta-produžetak ulice Starovalpovački put

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu konačnog prijedloga Odluke o komunalnom redu

Nacrt.prijedloga.odluke.o.komunalnom.redu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa

Odluka.o.uvjetima.i.nacinu.drzanja.kućnih.ljubimaca.GradBelisce_14.5.2019.

JAVNA RASPRAVA I  UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA

Izvješće o javnoj raspravi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana i uređenja Grada Belišća
Izvješće o Javnoj raspravi VII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Belišća
Javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Belišća
Javna rasprava o Prijedlogu IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana i uređenja Grada Belišća
Izvješće o Javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna DPU-a Gospodarske zone “Kod pruge” u Belišću
Javna rasprava  o prijedlogu izmjena  i dopuna DPU-a Gospodarske zone “Kod Pruge” u Belišću
Izvješće o javnoj raspravi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Belišća
Prijedlog VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Belišća
Izvješće o javnoj raspravi VI Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća
Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća
Izvješće o javnoj raspravi o utjecaju na okoliš održivo gospodarenje otpadom DS_Smith
Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i dogradnje građevine za preradu starog ppaira i povećanja kapaciteta postrojenja DS Smith Belišće Croatia d.o.o., Grad Belišće, Osječko-baranjska županija.
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća
Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća
Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belišća
Izvješće_o_Programu_raspolaganja_poljoprivrednim_zemljistem_u_vlasnistvu_RH_na_podrucju_Grada_Belisca_za_ekolosku_mrezu_
Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Belišća

OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-sa-javnošću-o-Nacrtu

PLAN SAVJETOVANJA ZA PROTEKLO RAZDOBLJE

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2019. godinu

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content