I. URED GRADONAČELNIKA

Tel: +38531 400-601, Fax: +38531 400-602

Gradonačelnik Dinko Burić, dr. med.
E-mail: dinko.buric@belisce.hr

Zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković
Tel: +38531 400-636, e-mail: ljerka.vuckovic@belisce.hr

Pročelnik Domagoj Varžić, dipl.oec.
Tel: +38531 400-624, e-mail: domagoj.varzic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi planiranja, upravljanja i koordiniranja radom i poslovima upravnog odjela u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučuje u prvostupanjskom postupku, zastupanje Odjela i potpisivanje akat Odjela u pravnom prometu iz djelokruga rada, priprema akata i programa za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz nadležnosti upravnog odjela, izrađuje financijski plan i program rada Upravnog odjela, te podnosi izvještaje o radu Odjela, poslovi službenog protokola, poslovi odnosa s javnošću te surađuje s medijima lokalne i državne razine u cilju informiranja o djelatnostima u upravnim odjelima grada, organizacija obavljanja poslova u svezi prava na pristup informacijama, briga o stručnom usavršavanju i doškolovanju službenika i namještenika te drugih zaposlenih osoba u okviru Grada, osiguravanje suradnje upravnog odjela s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te drugim institucijama te organizacija suradnje s drugim upravnim odjelima u obavljanju zajedničkih poslova.

I.1. ODSJEK ZA PROTOKOL I ODNOSE S JAVNOŠĆU

Voditeljica Odsjeka za protokol i odnose s javnošću Ana Pavlović Martinović, mag.educ.philol.croat.
Tel: +38531 400-605, e-mail: ana.martinovic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi praćenja propisa iz djelokruga rada Odsjeka, upravljanje i koordiniranje radom Odsjeka u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučivanje u prvostupanjskom postupku, organiziranje poslova i raspoređivanje na službenike, zastupanje Odsjeka i potpisivanje akata u pravnom prometu iz djelokruga rada Odsjeka, organiziranje pripreme akata i programa za Gradonačelnika i Gradsko vijeće, izrađivanje financijskog plana i programa rada Odsjeka, podnošenje izvještaja o radu Odsjeka, organizacija poslova protokola za potrebe Gradonačelnika, zamjenika Gradonačelnika, Gradskog vijeća i drugih osoba i tijela koja po ovlaštenju predstavljaju Grad Belišće, obavljanje stručnih organizacijskih poslova promidžbe, obavljanje poslova organizacije susreta gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika te drugih predstavnika Grada Belišća s predstavnicima domaćih i međunarodnih institucija, obavljanje poslova u svezi prava na pristup informacijama te poslove u svezi predstavki i pritužbi građana, obavljanje poslova održavanja službene gradske internetske stranice te sastavljanje vijesti i postavljanje na internetsku stranicu, poslovi vođenja propisanih evidencija i baza podataka, obavljanje poslove vođenja propisanih evidencija i baza podataka, obavljanje i drugih poslova iz djelokruga rada Odsjeka.

I.2. ODSJEK ZA OPĆE, ADMINISTRATIVNE I POMOĆNO-TEHNIČKE POSLOVE

Voditeljica Odsjeka za opće, administrativne i pomoćno-tehničke poslove Jasna Mijatović
Tel: +38531 400-601, e-mail: jasna.mijatovic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi upravljanja i koordiniranja radom Odsjeka u skladu sa zakonom i drugim propisima, poslovi organiziranja i obavljanja poslova uredskog poslovanja, zaprimanja, razvrstavanja i otpreme pošte, poslova raspoređivanja akata po unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, preuzimanja i raspoređivanja predmeta prema internim dostavnim knjigama i vođenja urudžbenog zapisnika, poslovi prijema stranaka te poslovi rasporeda dnevnih i tjednih obveza Gradonačelnika, nabave uredskog materijala, reprezentacije te sredstava za čišćenje i održavanje gradskih prostora, organizacija obavljanja poslova čišćenja i održavanja ureda gradske uprave i drugih objekata u vlasništvu grada Belišća, organiziranje poslova u svezi korištenja i održavanja službenih gradskih vozila, organiziranje poslova održavanja gradskih objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja te drugih poslova iz djelokruga rada Odsjeka.

Domar Dražen Šandor

Djelokrug poslova

Skrbi o cjelokupnoj imovini Grada, obavlja poslove otklanjanja manjih stolarskih, bravarskih, staklarskih i drugih kvarova, u slučaju većih kvarova izvještava Voditelja odsjeka i prema njegovim uputama organizira otklanjanje većih kvarova, poslovi održavanja gradskih objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja i drugi poslovi iz djelokruga rada Odsjeka po nalogu Voditelja.

I.3. ODSJEK ZA POSLOVE PISARNICE

Voditeljica Odsjeka za poslove pisarnice Iva Kirner

Tel: +38531 400-635, e-mail: iva.kirner@belisce.hr

Viši stručni suradnik za poslove pisarnice Ivan Takalić, mag.geogr.

Tel: +38531 400 607, e-mail: ivan.takalic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi primanja i pregledavanja pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije (očevidnike), dostave u rad, otpremanja, razvođenja te njihova čuvanja u pismohrani, vođenje predmeta u e-pisarnici te elektroničkim putem zaprimanje združenih predmeta, pregledavanje dokumentacije koja se dostavlja na arhiviranje te upisivanje podataka o arhivskoj građi u za to predviđene aplikacije, prijem pismovnih pošiljaka koje pristignu neposredno, telefonski pozivi i drugo te vođenje odgovarajuće evidencije, ažuriranje podatka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Odsjeka.

I. URED GRADONAČELNIKA

I. URED GRADONAČELNIKA

VIDI VIŠE

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

VIDI VIŠE

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

VIDI VIŠE

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

VIDI VIŠE

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VIDI VIŠE

VII. UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

VIDI VIŠE

VIII. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

VIII. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

VIDI VIŠE

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content