I. URED GRADONAČELNIKA

Tel: +38531 400-601, Fax: +38531 400-602

Gradonačelnik Dinko Burić, dr. med.
E-mail: dinko.buric@belisce.hr

Zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković
Tel: +38531 400-636, e-mail: ljerka.vuckovic@belisce.hr

Pročelnik Domagoj Varžić, dipl.oec.
Tel: +38531 400-624, e-mail: domagoj.varzic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi planiranja, upravljanja i koordiniranja radom i poslovima upravnog odjela u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučuje u prvostupanjskom postupku, zastupanje Odjela i potpisivanje akat Odjela u pravnom prometu iz djelokruga rada, priprema akata i programa za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz nadležnosti upravnog odjela, izrađuje financijski plan i program rada Upravnog odjela, te podnosi izvještaje o radu Odjela, poslovi službenog protokola, poslovi odnosa s javnošću te surađuje s medijima lokalne i državne razine u cilju informiranja o djelatnostima u upravnim odjelima grada, organizacija obavljanja poslova u svezi prava na pristup informacijama, briga o stručnom usavršavanju i doškolovanju službenika i namještenika te drugih zaposlenih osoba u okviru Grada, osiguravanje suradnje upravnog odjela s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te drugim institucijama te organizacija suradnje s drugim upravnim odjelima u obavljanju zajedničkih poslova.

I.1. ODSJEK ZA PROTOKOL I ODNOSE S JAVNOŠĆU

Voditeljica Odsjeka za protokol i odnose s javnošću Ana Pavlović Martinović, mag.educ.philol.croat.
Tel: +38531 400-605, e-mail: ana.martinovic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi praćenja propisa iz djelokruga rada Odsjeka, upravljanje i koordiniranje radom Odsjeka u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučivanje u prvostupanjskom postupku, organiziranje poslova i raspoređivanje na službenike, zastupanje Odsjeka i potpisivanje akata u pravnom prometu iz djelokruga rada Odsjeka, organiziranje pripreme akata i programa za Gradonačelnika i Gradsko vijeće, izrađivanje financijskog plana i programa rada Odsjeka, podnošenje izvještaja o radu Odsjeka, organizacija poslova protokola za potrebe Gradonačelnika, zamjenika Gradonačelnika, Gradskog vijeća i drugih osoba i tijela koja po ovlaštenju predstavljaju Grad Belišće, obavljanje stručnih organizacijskih poslova promidžbe, obavljanje poslova organizacije susreta gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika te drugih predstavnika Grada Belišća s predstavnicima domaćih i međunarodnih institucija, obavljanje poslova u svezi prava na pristup informacijama te poslove u svezi predstavki i pritužbi građana, obavljanje poslova održavanja službene gradske internetske stranice te sastavljanje vijesti i postavljanje na internetsku stranicu, poslovi vođenja propisanih evidencija i baza podataka, obavljanje poslove vođenja propisanih evidencija i baza podataka, obavljanje i drugih poslova iz djelokruga rada Odsjeka.

I.2. ODSJEK ZA OPĆE, ADMINISTRATIVNE I POMOĆNO-TEHNIČKE POSLOVE

Voditeljica Odsjeka za opće, administrativne i pomoćno-tehničke poslove Jasna Mijatović
Tel: +38531 400-601, e-mail: jasna.mijatovic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi upravljanja i koordiniranja radom Odsjeka u skladu sa zakonom i drugim propisima, poslovi organiziranja i obavljanja poslova uredskog poslovanja, zaprimanja, razvrstavanja i otpreme pošte, poslova raspoređivanja akata po unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, preuzimanja i raspoređivanja predmeta prema internim dostavnim knjigama i vođenja urudžbenog zapisnika, poslovi prijema stranaka te poslovi rasporeda dnevnih i tjednih obveza Gradonačelnika, nabave uredskog materijala, reprezentacije te sredstava za čišćenje i održavanje gradskih prostora, organizacija obavljanja poslova čišćenja i održavanja ureda gradske uprave i drugih objekata u vlasništvu grada Belišća, organiziranje poslova u svezi korištenja i održavanja službenih gradskih vozila, organiziranje poslova održavanja gradskih objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja te drugih poslova iz djelokruga rada Odsjeka.

Domar Dražen Šandor

Djelokrug poslova

Skrbi o cjelokupnoj imovini Grada, obavlja poslove otklanjanja manjih stolarskih, bravarskih, staklarskih i drugih kvarova, u slučaju većih kvarova izvještava Voditelja odsjeka i prema njegovim uputama organizira otklanjanje većih kvarova, poslovi održavanja gradskih objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja i drugi poslovi iz djelokruga rada Odsjeka po nalogu Voditelja.

I.3. ODSJEK ZA POSLOVE PISARNICE

Voditeljica Odsjeka za poslove pisarnice Iva Kirner

Tel: +38531 400-635, e-mail: iva.kirner@belisce.hr

Viši stručni suradnik za poslove pisarnice Ivan Takalić, mag.geogr.

Tel: +38531 400 607, e-mail: ivan.takalic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi primanja i pregledavanja pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije (očevidnike), dostave u rad, otpremanja, razvođenja te njihova čuvanja u pismohrani, vođenje predmeta u e-pisarnici te elektroničkim putem zaprimanje združenih predmeta, pregledavanje dokumentacije koja se dostavlja na arhiviranje te upisivanje podataka o arhivskoj građi u za to predviđene aplikacije, prijem pismovnih pošiljaka koje pristignu neposredno, telefonski pozivi i drugo te vođenje odgovarajuće evidencije, ažuriranje podatka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Odsjeka.

I. URED GRADONAČELNIKA

I. URED GRADONAČELNIKA

VIDI VIŠE

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

VIDI VIŠE

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

VIDI VIŠE

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

VIDI VIŠE

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VIDI VIŠE

VII. UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

VII. UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

VIDI VIŠE

VIII. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

VIII. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

VIDI VIŠE

IX. VLASTITI POGON – SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU PARKIRALIŠTA I NAPLATU PARKIRANJA

IX. VLASTITI POGON – SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU PARKIRALIŠTA I NAPLATU PARKIRANJA

VIDI VIŠE
Close Search Window
Skip to content