Tel: +38531 400-601, Fax: +38531 400-602

Gradonačelnik Dinko Burić, dr. med.
E-mail: dinko.buric@belisce.hr

Zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković
Tel: +38531 400-636, E-mail: ljerka.vuckovic@belisce.hr

I.1. ODSJEK ZA PROTOKOL I ODNOSE S JAVNOŠĆU

Voditeljica Odsjeka za protokol i odnose s javnošću Ana Pavlović Martinović, mag.educ.philol.croat.
Tel: +38531 400-605, E-mail: ana.martinovic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi praćenja propisa iz djelokruga rada Odsjeka, upravljanje i koordiniranje radom Odsjeka u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučivanje u prvostupanjskom postupku, organiziranje poslova i raspoređivanje na službenike, zastupanje Odsjeka i potpisivanje akata u pravnom prometu iz djelokruga rada Odsjeka, organiziranje pripreme akata i programa za Gradonačelnika i Gradsko vijeće, izrađivanje financijskog plana i programa rada Odsjeka, podnošenje izvještaja o radu Odsjeka, organizacija poslova protokola za potrebe Gradonačelnika, zamjenika Gradonačelnika, Gradskog vijeća i drugih osoba i tijela koja po ovlaštenju predstavljaju Grad Belišće, obavljanje stručnih organizacijskih poslova promidžbe, obavljanje poslova organizacije susreta gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika te drugih predstavnika Grada Belišća s predstavnicima domaćih i međunarodnih institucija, obavljanje poslova u svezi prava na pristup informacijama te poslove u svezi predstavki i pritužbi građana, obavljanje poslova održavanja službene gradske internetske stranice te sastavljanje vijesti i postavljanje na internetsku stranicu, poslovi vođenja propisanih evidencija i baza podataka, obavljanje poslove vođenja propisanih evidencija i baza podataka, obavljanje i drugih poslova iz djelokruga rada Odsjeka.

I.2. ODSJEK ZA OPĆE, ADMINISTRATIVNE I POMOĆNO-TEHNIČKE POSLOVE

Voditeljica Jasna Mijatović
Tel: +38531 400-601, E-mail: jasna.mijatovic@belisce.hr

Administrativni referent Iva Kirner
Tel: +38531 400-635, E-mail: iva.kirner@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi upravljanja i koordiniranja radom Odsjeka u skladu sa zakonom i drugim propisima, poslovi organiziranja i obavljanja poslova uredskog poslovanja, zaprimanja, razvrstavanja i otpreme pošte, poslova raspoređivanja akata po unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, preuzimanja i raspoređivanja predmeta prema internim dostavnim knjigama i vođenja urudžbenog zapisnika, poslovi prijema stranaka te poslovi rasporeda dnevnih i tjednih obveza Gradonačelnika, nabave uredskog materijala, reprezentacije te sredstava za čišćenje i održavanje gradskih prostora, organizacija obavljanja poslova čišćenja i održavanja ureda gradske uprave i drugih objekata u vlasništvu grada Belišća, organiziranje poslova u svezi korištenja i održavanja službenih gradskih vozila, organiziranje poslova održavanja gradskih objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja te drugih poslova iz djelokruga rada Odsjeka.

I. 3. ODSJEK ZA GOSPODARSKA I DRUŠTVENA PITANJA

Voditelj Odsjeka za gospodarska i društvena pitanja dr.sc. Nedeljko Kovačić, dipl.oec.
Tel: +38531 400-611, e-mail: nedeljko.kovacic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Odsjek za gospodarska i društvena pitanja  posebna je ustrojstvena jedinica Ureda gradonačelnika u kojem se obavljaju:

poslovi planiranja gospodarskog i društvenog razvoja Grada, poslovi implementacije i održavanja sustava upravljanja poslovnim i društvenim procesima, poslovi podrške Gradonačelniku i nadležnim tijelima Grada u definiranju strateških gospodarskih i socijalnih ciljeva i inicijativa te definiranju ključnih pokazatelja ostvarenja postavljenih ciljeva, poslovi provođenja kvalitativnih i kvantitativnih analiza gospodarskih i društvenih procesa, poslovi podrške Gradonačelniku i nadležnim tijelima Grada u definiranju projekata razvoja i njihovoj implementaciji, poslovi izrade akata u vezi s upravljanjem i unapređenjem gospodarskih i socijalnih procesa, poslovi izrade analiza, programa, planova, izvješća i drugih stručnih materijala za potrebe Gradonačelnika, poslovi pružanja stručne pomoći Gradonačelniku, gradskim tvrtkama i ustanovama, odnosno gradskim upravnim tijelima vezane uz provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa te poslovi suradnje s gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima i institucijama.

poslovi organizacije i predlaganja suradnje Grada s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu te u vezi s tim koordinacije predstavljanja Grada, koordinacije suradnje i predstavljanja Grada u međunarodnim institucijama i organizacijama te suradnje s organizacijama i udruženjima osnovanim s ciljem promicanja pojedinih gospodarskih ili društvenih djelatnosti, suradnje sa stranim diplomatskim misijama u zemlji i s hrvatskim diplomatskim misijama u inozemstvu, prikupljanja i obrade podataka za izradu izvješća i analiza iz područja suradnje za potrebe Gradonačelnika.

Viša stručna suradnica za edukaciju službenika i zaštitu na radu Tamara Bilić, mag.iur.
Tel: +38531 400-622  E-mail: tamara.bilic@belisce.hr

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

VIDI VIŠE

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

VIDI VIŠE

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

VIDI VIŠE

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VIDI VIŠE
Close Search Window
Skip to content