VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

Pročelnica Liljana Žigić, dipl. oec.

Tel: +38531 400-615, E-mail: ljiljana.zigic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi upravljanja i koordiniranja radom Upravnog odjela u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučivanje u prvostupanjskom postupku, organiziranje poslova i raspoređivanje na službenike te praćenje izvršavanja poslova i obavljanje nadzora, poslovi organiziranja pripreme akata za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, izrada financijskog plana i programa rada Upravnog odjela, podnošenje izvješća o radu Upravnog odjela, praćenje primjene propisa i davanje stručnih uputa za rad, poslovi pripreme stručne podloge odnosno prijedloga razvojnih programa i projekata, praćenje njihovog ostvarivanja i predlaganje mjera za poticanje, ocjenjivanje kapitalnih zahtjeva te financijskih mogućnosti za njihovu realizaciju, poslovi izrade prijedloga kapitalnih projekata po prioritetima koji se u potpunosti ili djelomično financiraju proračunskim sredstvima, praćenje ukupnog ostvarenja programa kapitalnih projekata te izrada godišnjih programa i izvješća o ostvarenju programa, obavljanje poslova praćenja natječaja i nominiranje projekata za financiranje iz europskih fondova i drugih izvora te sudjelovanje u izradi prijedloga kapitalnih projekata koji mogu biti financirani na taj način, ovlašćivanje osobe za čuvanje pečata i potpise pojedinih dokumenata, briga o stručnom usavršavanju i doškolovanju službenika, osiguravanje suradnje Upravnog odjela s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te drugim institucijama, organizacija suradnje s drugim upravnim odjelima u obavljanju zajedničkih poslova.

Savjetnik za prostorno planiranje i gospodarstvo Vedran Berečić, mag.ing.aedif.

Tel: +38531 400 616, E-mail: vedran.berecic@belisce.hr

VI.1. ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

Viša stručna suradnica za poljoprivredu i gospodarstvo Dajana Budimir, mag. ing. agr.
e-mail: dajana.budimir@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi vođenja evidencije o izdanim lokacijskim, građevinskim i uporabnim dozvolama, koordiniranje pripreme i izvođenje kapitalnih investicija čiji je nositelj Grad, sudjelovanje u pripremi dokumentacije i ishođenju dozvola za gradske investicije, suradnja s projektantima i prikupljanje potrebne dokumentaciju za izradu projekata, sudjelovanje u pripremi stručne podloge odnosno prijedloga razvojnih programa i projekata, priprema natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH te u obavljanju poslova u svezi s raspolaganjem državnim poljoprivrednim zemljištem.

I. URED GRADONAČELNIKA

I. URED GRADONAČELNIKA

VIDI VIŠE

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

VIDI VIŠE

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

VIDI VIŠE

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

VIDI VIŠE

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VIDI VIŠE

VII. UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

VII. UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

VIDI VIŠE

VIII. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

VIII. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

VIDI VIŠE

IX. VLASTITI POGON – SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU PARKIRALIŠTA I NAPLATU PARKIRANJA

IX. VLASTITI POGON – SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU PARKIRALIŠTA I NAPLATU PARKIRANJA

VIDI VIŠE
Close Search Window
Skip to content