V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.

Tel: +38531 400-630, E-mail: antonija.ab@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi upravljanja i koordiniranja radom Odjela u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučivanje u prvostupanjskom postupku, organizacija poslova i raspoređivanje na službenike, praćenje izvršavanja poslova i obavljanje nadzora, poslovi pripreme akata za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, poslovi izrade financijskog plana i programa rada Odjela te podnošenje izvještaja o radu, praćenje i analiza stanja u području društvenih djelatnosti, briga o izradi te izvršenju programa javnih potreba iz područja kulture, tehničke kulture, tjelesne kulture i sporta, zdravstva i socijalne skrbi, predškolskog odgoja i školstva, briga o izradi te izvršenju programa iz područja nacionalnih manjina, mladih i turizma, koordiniranje radom javnih ustanova kojima je osnivač Grad te radom udruga iz nadležnosti odjela, briga o realizaciji odobrenih sredstava te obavlja kontrolu svrhovitog utroška odobrenih sredstava projektima udruga, ovlašćivanje osobe za čuvanje pečata i potpise pojedinih dokumenata, briga o stručnom usavršavanju i doškolovanju službenika, osiguravanje suradnje Odjela s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te drugim institucijama, organizacija suradnje s drugim upravnim odjelima u obavljanju zajedničkih poslova.

V.1. ODSJEK ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO ŠKOLSTVO, KULTURU I TEHNIČKU KULTURU 

Voditeljica Odsjeka za predškolski odgoj, osnovno školstvo, kulturu i tehničku kulturu Monika Jurkin, mag.prim.educ.
Tel:+38531 400-632, E-mail: monika.jurkin@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi praćenja zakonskih propisa iz djelokruga rada Odsjeka, izrade prijedloga odluka i normativnih akata iz područja rada Odsjeka i i iniciranje donošenja novih akata i usuglašavanje postojećih s važećim propisima, upravljanja i koordiniranja radom Odsjeka u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučivanja u prvostupanjskom postupku, organizacije poslova i raspoređivanje na službenike, praćenja izvršavanja poslova i obavljanja nadzora, zastupanja Odsjeka i potpisivanja akata u pravnom prometu iz djelokruga rada Odsjeka, pripremanja akata i programa za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz nadležnosti Odsjeka, izrade financijskog plana i programa rada Odsjeka, podnošenja izvještaja o radu Odsjeka, organizacije obavljanja poslova izrade te izvršenja programa javnih potreba iz područja predškolskog odgoja, školstva, kulture i tehničke kulture, organizacije obavljanja poslova vezanih uz izdavačku i izložbenu djelatnosti te provođenja kulturnih akcija, sudjelovanja u organizaciji kulturnih i društvenih manifestacija i događanja Grada, obavljanja i drugih poslova iz djelokruga rada Odsjeka po nalogu Pročelnika i Gradonačelnika.

Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti Lea Kozina Šestanj, mag.philol.croat.

Tel:+38531 400-634, E-mail: lea.kozina@belisce.hr

Djelokrug poslova

Stručno-analitički poslovi iz područja društvenih djelatnosti, poslovi izrade i vođenja evidencije korisnika sredstava iz područja društvenih djelatnosti koja se osiguravaju u okviru gradskog proračuna, sudjelovanje u izradi i provođenju programa javnih potreba iz područja kulture, tehničke kulture te sastavljanje izvješća o realizaciji programa javnih potreba, poslovi koordiniranja rada udruga iz područja kulture i sudjelovanje u izradi pojedinačnih kulturnih programa, koordiniranja rada udruga te sudjeluje u pružanju stručne pomoći nevladinim i drugim udrugama, poslovi organizacije kulturnih manifestacija i događanja Grada.

V.2. ODSJEK ZA SPORT, TJELESNU KULTURU, TURIZAM, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Voditelj Odsjeka za sport, tjelesnu kulturu, turizam, zdravstvo i socijalnu skrb Branimir Kolarić, dipl.ing.agr.
Tel: +38531 400-633, E-mail: branimir.kolaric@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi izrade prijedloga odluka i normativnih akata iz područja rada Odsjeka i iniciranje donošenja novih akata i usuglašavanje postojećih s važećim propisima, upravljanje i koordiniranje radom Odsjeka u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučivanje u prvostupanjskom postupku, organizacija poslova i raspoređivanje na službenike, praćenje izvršavanja poslova i obavlja nadzor, priprema akata i programa za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, izrada financijskog plana i programa rada Odsjeka, podnošenje izvještaja o radu Odsjeka, organizacija obavljanja poslova izrade te izvršenja programa javnih potreba iz područja sporta, tjelesne kulture, turizma, zdravstva i socijalne skrbi, poslovi organizacije sportskih i turističkih manifestacija i događanja.

Stručna suradnica za sport, tjelesnu kulturu, turizam, zdravstvo i socijalnu skrb Kristina Horvat, iur.
Tel: +38531 400-631, E-mail: kristina.horvat@belisce.hr

Djelokrug poslova

Stručno – analitički poslovi iz područja sporta, tjelesne kulture, turizma, zdravstva i socijalne skrbi, poslovi izrade i vođenja evidencije korisnika sredstava iz navedenih područja koja se osiguravaju u okviru gradskog proračuna, sudjelovanje u izradi i provođenju programa javnih potreba iz područja sporta, tjelesne kulture, turizma, zdravstva i socijalne skrbi, sastavljanje izvješća o realizaciji programa javnih potreba, suradnja u obavljanju stručnih poslova vezanih uz zahtjeve stranaka te provedbi postupa u ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi.

I. URED GRADONAČELNIKA

I. URED GRADONAČELNIKA

VIDI VIŠE

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

VIDI VIŠE

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

VIDI VIŠE

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

VIDI VIŠE

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VIDI VIŠE

VII. UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

VII. UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

VIDI VIŠE

VIII. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

VIII. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

VIDI VIŠE

IX. VLASTITI POGON – SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU PARKIRALIŠTA I NAPLATU PARKIRANJA

IX. VLASTITI POGON – SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU PARKIRALIŠTA I NAPLATU PARKIRANJA

VIDI VIŠE
Close Search Window
Skip to content