VIII. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

Pročelnica Danijela Žulj, dipl.iur.
Tel: +38531 400-621, e-mail: danijela.zulj@belisce.hr

Djelokrug poslova
Poslovi planiranja, upravljanja i koordiniranja radom i poslovima Službe te usklađivanje rada Službe, rukovođenje službenicima zaduženim za poslove iz djelokruga rada Službe te usklađivanje njihovog rada, organizacija poslova i njihovo raspoređivanje na službenike i namještenike te praćenje izvršavanja poslova i obavljanje nadzora, zastupanje Službe i potpisivanje akata Službe u pravnom prometu iz djelokruga rada, izrada prijedloga akata koje donosi gradonačelnik u svojoj nadležnosti te priprema akata za Gradsko vijeće, odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz nadležnosti službe, podnošenje izvještaja o radu Službe, obavljanje poslova analize tržišta roba, usluga i radova od interesa za javnu nabavu i jednostavnu nabavu Grada; priprema i provedba postupka javne nabave i jednostavne nabave za potrebe svih upravnih odjela; priprema i izrada planova nabave, poslovi vođenja informacijskih baza javne nabave i jednostavne nabave Grada Belišća; poslovi proučavanja i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave i jednostavne nabave.

Viša stručna suradnica za javnu nabavu Mateja Lalić, mag.oec.

Tel: +38531 400-626, e-mail: mateja.lalic@belisce.hr

Viša stručna suradnica za javnu nabavu Tamara Grgić, mag.oec.

Tel: +38531 400-609, e-mail: tamara.grgic@belisce.hr

Djelokrug poslova
Poslovi praćenja i istraživanja tržišta roba, radova i usluga od interesa za nabavu Grada Belišća, poslovi pripreme i vođenja plana nabave Grada Belišća, provođenje postupaka javne i jednostavne nabave sukladno zakonu i podzakonskim aktima iz područja javne nabave, vođenje evidencija o provedenim postupcima nabave, stručno usavršavanje i praćenje prakse iz područja javne nabave, praćenje zakona i podzakonskih akata iz područja javne nabave  i drugih područja ovisno o predmetima nabave, praćenje dinamike provedbe europskih projekata, vođenje registra ugovora na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, poslovi proučavanja i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave, sastavljanje statističkih izvješća, drugi stručni poslovi iz propisima utvrđene nadležnosti Grada Belišća u okviru djelokruga rada Službe.

I. URED GRADONAČELNIKA

I. URED GRADONAČELNIKA

VIDI VIŠE

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

VIDI VIŠE

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

VIDI VIŠE

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

VIDI VIŠE

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VIDI VIŠE

VII. UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

VII. UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

VIDI VIŠE

VIII. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

VIII. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

VIDI VIŠE

IX. VLASTITI POGON – SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU PARKIRALIŠTA I NAPLATU PARKIRANJA

IX. VLASTITI POGON – SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU PARKIRALIŠTA I NAPLATU PARKIRANJA

VIDI VIŠE
Close Search Window
Skip to content