Pročelnica Kata Budimir-Varžić, dipl. ing. građ.

Tel: +38531 400-620, E-mail: kata.bv@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi praćenja zakonskih propisa iz djelokruga rada Upravnog odjela, poslovi izrade prijedloga odluka i normativnih akata iz područja komunalnog i stambenog gospodarstva i iniciranje donošenja novih akata i usuglašavanje postojećih s važećim propisima, upravljanje i koordiniranje radom Odjela u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučivanje u prvostupanjskom postupku, organizacija poslova i raspoređivanje na službenike, praćenje izvršavanja poslova i obavljanje nadzora, poslovi pripreme akata za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, poslovi izrade financijskog plana i programa rada Odjela te podnošenje izvještaja o radu, praćenje i analiza stanja u području komunalne djelatnosti, briga o izradi te izvršenju programa iz komunalne djelatnosti te programa sanacije i održavanja objekata u vlasništvu grada, davanje mišljenja, suglasnosti ili posebnih uvjeta u postupcima izdavanja dozvola koja nadležna tijela zatraže od Grada, davanje prijedloga s tehničkog gledišta za gradnju, rekonstrukciju i sanaciju komunalnih objekata i uređaja i ostalih objekata i prostora u vlasništvu Grada, organizacija obavljanja složenijeg tekućeg i investicijskog održavanja i sanacije objekata i prostora u vlasništvu Grada, ovlašćivanje osobe za čuvanje pečata i potpise pojedinih dokumenata, briga o stručnom usavršavanju i doškolovanju službenika, osiguravanje suradnje Odjela s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te drugim institucijama, organizacija suradnje s drugim Odjelima u obavljanju zajedničkih poslova.

Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti Dejan Šovagović, dipl. ing.
Tel: +38531 400-625, E-mail: dejan.sovagovic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi praćenja zakonskih propisa iz djelokruga rada Upravnog odjela, sudjelovanje u izradi prijedloga odluka i normativnih akata iz područja komunalnog i stambenog gospodarstva, sudjelovanje u pripremi akata i programa za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, sudjelovanje u izradi financijskog plana i programa rada Upravnog odjela, priprema i izrada rješenja za komunalni doprinos i komunalnu naknadu, praćenje i analiza stanja u području komunalne djelatnosti, vršenje premjera na terenu za potrebe izrade troškovnika za potrebe sanacije i održavanje komunalnih i ostalih objekata i izrada rješenja za obračun komunalne naknade, obavljanje poslova izvršenja programa iz komunalne djelatnosti te programa sanacije i održavanja objekata u vlasništvu grada, sudjelovanje u izradi prijedloga programa koji reguliraju gradnju i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanje nerazvrstanih cesta i investicijsko održavanje ostalih gradskih objekata te izrada periodičnih izvještaja za iste, poslovi vezani uz izdavanja mišljenja, suglasnosti ili posebnih uvjeta u postupcima izdavanja dozvola koja nadležna tijela zatraže od Grada,  poslovi tekućeg i investicijskog održavanja i sanacije objekata i prostora u vlasništvu Grada.

IV.1. ODSJEK ZA UPRAVITELJSTVO I STAMBENE POSLOVE

Administrativni referent Lucija Strugačevac
Tel: +38531 400-606, E-mail: lucija.strugacevac@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi praćenja zakonskih propisa iz djelokruga rada Odsjeka, izrada prijedloga odluka i normativnih akata iz područja rada Odsjeka i iniciranje donošenja novih akata i usuglašavanje postojećih s važećim propisima, upravljanje i koordiniranje radom Odsjeka u skladu sa zakonom i drugim propisima, organiziranje poslova i raspoređivanje na službenike, praćenje izvršavanja poslova i obavljanje nadzora, priprema akata i programa za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, poslovi izrade financijskog plana i programa rada Odsjeka, podnošenja izvještaja o radu Odsjeka, obavljanje stručne pomoći te sve poslove vezane uz sazivanje i održavanje sjednica Komisije za davanje stanova u najam, pripreme materijala, zapisnika sa sjednica kao i akte usvojene na sjednicama, vođenje evidencije svih stanova u vlasništvu Grada i stanova danih Gradu na upravljanje u svezi prodanih stanova nositeljima stanarskih prava, izrada svih vrsta izračuna cijena stana i anekse osnovnom ugovoru, izrada prijedloga Programa održavanja stambenih zgrada u vlasništvu Grada i Programa stambenih zgrada u suvlasništvu te izrada periodičnih izvješća za iste, upravljanje stambenim zgradama u suvlasništvu kao upravitelj u ime i za račun suvlasnika stambenih zgrada na području grada Belišća te obavlja sve druge poslove u granicama ovlasti utvrđenim ugovorom i propisima, raspolaganje sredstvima zajedničke pričuve stambenih zgrada koja se vode na zbrojnom žiro računu upravitelja stambenih zgrada na temelju ovlasti suvlasnika, poslovi organizacije i nadzora na poslovima održavanja stambenih zgrada u vlasništvu Grada i stambenih zgrada u suvlasništvu datih na upravljanje Gradu posebnim ugovorima, kontrola i ovjera račune te mjesečne, privremene i završne situacije, poslovi premjera na terenu za potrebe izrade troškovnika za potrebe sanacije i održavanja stambenih zgrada, izrada troškovnika za jednostavnije sanacije stambenih zgrada, poslovi na terenu i obrada pristiglih prijava najmoprimaca gradskih stanova i predstavnika stambenih zgrada u suvlasništvu, organiziranje sastanaka suvlasnika stambenih zgrada i sudjelovanje na istim, poslovi organizacije i nadzora nad provođenjem protupožarnih mjera objekata u vlasništvu grada i stambenih zgrada u suvlasništvu sukladno zakonskim propisima.

IV.2. ODSJEK ZA KOMUNALNO REDARSTVO I KOMUNALNE POSLOVE

Voditelj Romano Klanjšček
Tel: +38531 400-623, E-mail: romano.klanjscek@belisce.hr

Komunalni redar Marko Anić
Tel: +38531 400-623, E-mail: marko.anic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi izrade prijedloga odluka i normativnih akata iz područja rada Odsjeka i inicira donošenje novih akata i usuglašavanje postojećih s važećim propisima, poslovi pripreme akata i programa za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, izrade financijskog plana i programa rada Odsjeka, zaprimanje prijave građana i službenih osoba o oštećenjima i kvarovima komunalne infrastrukture, izlasci na teren i obrada prijava, poslovi zaprimanja prijava o oštećenjima i kvarovima komunalne infrastrukture, nadzor nad provođenjem Zakona, Odluke o komunalnom redu i drugih akata iz komunalne djelatnosti, poslovi nadzora nad provođenjem protupožarnih mjera objekata u vlasništvu Grada sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, poslovi izrade normativnih akata za obračun poreza na nekretnine (komunalne naknade) te praćenje njihove provedbe, poslovi utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine (komunalne naknade), poslovi ustrojavanja i vođenja strukturirane Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine (komunalne naknade), suradnja s drugim nadležnim tijelima i institucijama u svezi utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine (komunalne naknade), poslovi vođenja evidencije i upravljanja javnim površinama.

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

VIDI VIŠE

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

VIDI VIŠE

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VIDI VIŠE
Close Search Window
Skip to content