VII. UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

Pročelnik dr.sc.Nedeljko Kovačić, dipl.oec.

Tel: +38531 400-611, e-mail: nedeljko.kovacic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Planiranje, upravljanje i koordiniranje radom i poslovima Upravnog odjela u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučivanje u prvostupanjskom postupku, organiziranje poslova i raspoređivanje na službenike i namještenike te praćenje izvršavanje poslova i obavljanje nadzora, zastupanje Odjela i potpisivanje akata Odjela u pravnom prometu iz djelokruga rada, pripremanje akata i programa za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, izrađivanje financijskog plana i programa rada Upravnog odjela, te podnošenje izvještaja o radu Odjela, utvrđivanje prijedloga godišnjeg programa rada i izvješća o radu Upravnog odjela, osiguravanje suradnje Upravnog odjela s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te drugim institucijama i upravnim odjelima brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika, odlučivanje o pravima i obvezama službenika i namještenika u prvom stupnju, rješavanje o upravnim stvarima u slučajevima propisanim zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona, poduzimanje mjera za unapređenje rada Upravnog odjela, koordiniranje poslova iz Upravnog odjela s drugim upravnim tijelima županije, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu Gradonačelnika.

Stručni suradnik za planiranje i razvoj Marko Anić, oec.

Tel: +38531 400-637, e-mail: marko.anic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi prikupljanja i obrade podataka vezanih uz proces strateškog planiranja i razvoja grada, sudjelovanje u izradi strateških dokumenata, ažuriranje podataka sadržanih u strateškim dokumentima, ažuriranje mrežne stranice, praćenje i uspostavljanje sustava upravljanja kvalitetom, poslovi koordinacije poslova vezanih za središnju bazu razvojnih projekata, poslovi pripreme, planiranja i analize informacijskih sustava vezano uz digitalizaciju i informatizaciju, upis razvojnih projekata u središnji elektronički registar razvojnih projekata, obavlja i druge upravne i stručne poslove iz djelokruga rada Upravnog odjela.

I. URED GRADONAČELNIKA

I. URED GRADONAČELNIKA

VIDI VIŠE

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

VIDI VIŠE

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

VIDI VIŠE

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

VIDI VIŠE

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VIDI VIŠE

VII. UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

VII. UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

VIDI VIŠE

VIII. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

VIII. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

VIDI VIŠE

IX. VLASTITI POGON – SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU PARKIRALIŠTA I NAPLATU PARKIRANJA

IX. VLASTITI POGON – SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU PARKIRALIŠTA I NAPLATU PARKIRANJA

VIDI VIŠE
Close Search Window
Skip to content