Od 25. svibnja 2018. godine u svim zemljama članicama EU u primjeni je Opća uredba o zaštiti osobnih podataka. Grad Belišće prikuplja, obrađuje i vodi evidenciju obrade osobnih podataka građana.

Grad Belišće će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, nacionalnim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

1. Osnovni podaci

Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.
Za obradu podataka odgovoran je:

Grad Belišće
Vijenac dr. Franje Tuđmana 1
31551 Belišće

Grad Belišće je donio Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka kojom je za poslove zaštite osobnih podataka imenovao Dijanu Dorkić, mag.iur.
Broj telefona za kontakt: +38531 400-628
Adresa e- pošte za kontakt: dijana.dorkic@belisce.hr
Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu vaših osobnih podataka, radi se o obradi (osobnih podataka) po nalogu, te smo također i u tom slučaju odgovorni za zaštitu vaših osobnih podataka.

2. Kategorije osobnih podataka koje obrađujemo

Upotrebljavamo slijedeće osobne podatke, a koje ste nam Vi dostavili ili smo do istih došli iz javno dostupnih izvora, ili su nam iste dostavila druga tijela javne vlasti u obavljanju svojih zadaća:
a) Matične podatke: npr. ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), MBG, broj, datum i mjesto izdavanja osobne iskaznice, datum rođenja, mjesto rođenja, spol, ime oca i majke, državljanstvo, Identifikacijski broj obrtnika i slobodnog zanimanja, spol,
b) dodatne matične podatke: npr bračno stanje, preminuo, broj uzdržavanih članova obitelji
c) raniji matični podaci: npr. podaci raniji broj identifikacijskog dokumenta, ranije ime ili prezime
d) podaci o adresi: npr. adresa prebivališta, kontakt adresa, ,
e) podaci o prihodima npr. podaci o prihodima i izvorima prihoda
f) kontakt podaci: npr. broj telefona ili mobitela, e-mail adresa,
g) podaci o novčanim obvezama (potraživanjima): npr. iznos zaduženja za poreze, iznos uplata za poreze i sl.
h) Podaci o imovini: npr. podaci o površni nekretnina, površini dobra danog u koncesiju,
i) ostali podaci: npr. video snimke, naziv oblika skrbi i sl.

3. Načini i svrhe obrade osobnih podataka

Kod obrade vaših osobnih podataka dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu, npr. kako bismo izvršili procjenu osnovanosti Vaših zahtjeva. Takvi se procesi obično zovu profiliranjem.

Sve vrste vaših osobnih podataka obrađujemo u sljedeće svrhe:

prikupljanja podataka o prijedlozima i interesima građana, fizičkih i pravnih osoba, radi objedinjavanja evidencije, kontrola popisa na 5% prijavljenih površina i dostave podataka državnom povjerenstvu za popis i procjene šteta, dostavljanja informacija temeljem zakona o pravu na pristup informacija, dodjele financijskih potpora i izvještavanja u cilju unaprjeđenja budućih aktivnosti, dokaza provedenih projektnih aktivnosti ( potpisne liste), dokaza poslovne sposobnosti subjekta koji nudi svoje usluge, dokaza o zadovoljavanju uvjeta koji su propisani natječajima, dodjele financijskih i ostalih potpora realizacija/izgradnja sustava javnog navodnjavanja rješavanja žalbi u drugostupanjskim upravnim postupcima izjavljenim na rješenja jedinica lokalne samouprave u svim pravnim oblastima iz nadležnosti upravnog tijela po posebnim propisima, vođenja upravnih postupka izdavanja građevinske i uporabne dozvole i drugih akata temeljem posebnih zakona iz oblasti prostornog uređenja i gradnje, za izbor u upravna tijela (imenovanje upraviteljice Zaklade i članova Zakladne uprave Zaklade – korisnika proračunskih sredstava koji se financira iz proračuna OBŽ, dodjele financijskih potpora i utvrđivanja osoba koje su ovlaštene za potpisivanje ugovora, provođenja izbora, provođenja savjetovanja s javnošću, ostvarivanja prava na studentsku stipendiju, dodjele financijskih i ostalih potpora, novčanih naknada, projekata, komunalnih obračuna, građevinskih i ostalih projekata ugovaranje u postupcima javne nabave, provođenja upravnog postupka u kojem se utvrđuje ako ima stranka pravo na naknadu i isplata naknade, utvrđivanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga, utvrđivanja jesu li ispunjeni minimalni uvjeti za pružanje socijalnih usluga, provođenja postupka davanja koncesija i sklapanje ugovora o koncesiji, ostvarivanja novčane pomoći-materijalne zaštite sudionike domovinskog rata i članova njihovih obitelji, provođenja javnog natječaja u skladu sa Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro, utvrđivanja sposobnosti za sudjelovanje u postupcima nabave.

Obrade koje provodimo temelje se na:

a) Zakonskim obvezama
b) Izvršavanju (realizaciji) ugovora i radnjama koje prethode sklapanju ugovora
c) Temeljem legitimnog interesa
d) Temeljem Vaše suglasnosti

4. Evidencija obrade osobnih podataka

Grad Belišće je obveznik i vodi evidenciju obrade osobnih podataka. Evidencija aktivnosti obrade pomaže u praćenju usklađenosti s Općom uredbom o zaštiti podataka te je u pisanom i elektroničko obliku.

Upravljanje Privolama

Privolu za kontaktiranje možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi vaših osobnih podataka
Promjenu privole možete izvršiti, putem pisanog zahtjeva na adresu:

GRAD BELIŠĆE
Zaštita osobnih podataka
Vijenac dr. Franje Tuđmana 1
31551 Belišće
ili putem e-maila na adresu: dijana.dorkic@belisce.hr

Ako opozovete dane privole vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.
Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti u bilo kojem trenutku.
U slučaju obrade vaših osobnih podataka za koje nije potrebna privola, a koja je nužna za zaključenje ugovora s nama ili ispunjenje zaključenog ugovora ili zbog obveza koje imamo prema zakonu, ako nam ne dostavite te podatke nećemo biti u stanju ispuniti svoje ugovorne obveze prema vama niti ćemo moći s vama zaključiti ugovor.
Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

5. Prava korisnika

a) pravo na pristup informacijama i informaciju o obradi osobnih podataka odnosno da li voditelj obrade obrađuje osobne podatke ispitanika ili ne
b) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.
c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.
d) Pravo na ograničenje obrade: Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili • ako ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka
e) Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu: • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
f) Pravo na prigovor: Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.
g) Pravo na žalbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.
h) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz točke 1. ove Izjave.
i) Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.
j) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.

7. Profiliranje

Neke Vaše osobne podatke obrađujemo automatski sa svrhom ocjene određenih osobnih aspekata povezanih sa Vama:

8. Prijenos podataka u treće zemlje
Prijenos podataka u treće zemlje (zemlje izvan EU) se obavlja samo ako je potreban radi:
– ako postoji zakonska obveza
– ako ste dali izričit pristanak

9. Prijenos podataka trećim osobama

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:
– ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi
– na pisani zahtjev suda ili javnog bilježnika ako su podaci potrebni u obavljanju poslova koji su im povjereni temeljem zakona (npr. provedba ovrhe, stečaja, ostavinskog ili drugog imovinskopravnog postupka)
– ako pisanim putem zatraži državno odvjetništvo ili ono pisanim putem naloži Ministarstvu unutarnjih poslova prikupljanje podataka u predistražnom postupku, ili podatke zatraži sud radi utvrđivanja činjenica u kaznenom postupku ili postupku koji mu prethodi
– ako su podaci potrebni Centru za socijalnu skrb u okviru njihovih zakonskih ovlasti
– ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznim tijelima (Poreznoj i Carinskoj upravi) u postupku koji ona provode u okviru svojih nadležnosti
– ako su podaci potrebni radi izvršenja ugovornih obaveza prema vama kao i izvršenja naših zakonskih
– u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena, ili pristupa treće strane. U slučaju bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte i  u najkraćem mogućem roku ćemo odgovoriti na vaše zahtjeve, molbe nedoumice te Vam pomoći u ostvarivanju vaših prava. Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u izjavi o zaštiti osobnih podataka na našim Internet stranicama te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.

Dodatne informacije:

Pravila privatnosti i zaštite osobnih podataka

Opća uredba o zaštiti podataka
Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka
Agencija za zaštitu podataka

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content