Tajnica Grada Sanja Takač, univ. spec. admin. publ.

Tel: +38531 400-628, E-mail: sanja.takac@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi planiranja, upravljanja i koordiniranja radom i poslovima Odjela u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučivanje u prvostupanjskom postupku, organiziranje poslova i raspoređivanje na službenike i namještenike te praćenje izvršavanja poslova i obavljanje nadzora, zastupanje Odjela i potpisivanje akata Odjela u pravnom prometu iz djelokruga rada, poslovi pripreme akata i programa za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, poslovi izrade financijskog plana i programa rada Odjela te podnošenje izvještaja o radu Odjela, praćenje zakonskih propisa i davanje tumačenja propisa, obrađivanje i davanje mišljenja na nacrte akata drugih upravnih tijela i pravnih osoba u vlasništvu Grada, pomaganje Gradonačelniku i predsjedniku Gradskog vijeća u poslovima iz njihovog djelokruga, koordiniranje i obavljanje poslova vezanih za sudske sporove u kojima je Grad po bilo kojoj osnovi stranka, obavljanje poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada, obavljanje poslove vatrogastva, zaštite i spašavanja te civilne zaštite, ovlašćivanje osobe za čuvanje pečata i potpise pojedinih dokumenata.

Savjetnica za lokalnu samoupravu Sanja Majstorović Stanić, dipl. iur.
Tel: +38531 400-611, E-mail: sanja.ms@belisce.hr

 Djelokrug poslova

Poslovi praćenja zakonskih propisa iz djelokruga rada Odjela, obavljanje stručne pripreme, obrade i otpreme materijala za sjednice Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih stalnih ili povremenih radnih tijela, poslovi sazivanja sjednica radnih tijela te izrađivanje zapisnika i konačnih tekstova odluka i drugih akata koje donose Gradsko vijeće, Gradonačelnik i njihova stalna ili povremena radna tijela i dostavljanje akata tijelima državne uprave radi nadzora, poslovi sazivanja i održavanja sjednica Stožera civilne zaštite te pomaganje u obavljanju poslova zaštite i spašavanja, poslovi u svezi radnog vremena trgovina i ugostiteljskih objekata, arhivski poslovi te briga o smještaju i organizaciji arhive u skladu s zakonskim propisima, briga o objavi akata u Službenom glasniku grada Belišća, poslovi u svezi dodjele javnih priznanja.

Viša stručna suradnica za lokalnu samoupravu Dijana Dorkić, mag.iur.
Tel: +38531 400-640, E-mail: dijana.dorkic@belisce.hr

I.1.ODSJEK ZA JAVNU NABAVU

Voditeljica Odsjeka za javnu nabavu Danijela Žulj, dipl.iur.
Tel: +38531 400-621, E-mail: danijela.zulj@belisce.hr

Viša stručna suradnica za javnu nabavu Tihana Pelin -Kuna, dipl.iur.
tel: +38531 400-609, e-mail: tihana.pk@belisce.hr

Djelokrug poslova (viši stručni suradnik/suradnica)

obavlja poslove analize tržišta roba, usluga i radova od interesa za javnu nabavu i jednostavnu nabavu Grada,  poslove pripreme i provođenja postupaka javne nabave i jednostavne nabave za potrebe svih upravnih odjela, priprema i izrađuje planove nabave, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu Voditelja. Odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka, a za svoj rad odgovara Voditelju.

II.2. ODSJEK ZA RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA IMOVINOM

Voditeljica Odsjeka Jasna Slijepčević
Tel: +38531 400-622, E-mail: jasna.slijepcevic@belisce.hr

I. URED GRADONAČELNIKA

I. URED GRADONAČELNIKA

VIDI VIŠE

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

VIDI VIŠE

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

VIDI VIŠE

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

VIDI VIŠE

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VIDI VIŠE
Close Search Window
Skip to content