II. TAJNIŠTVO GRADA

Tajnica Grada Sanja Takač, univ. spec. admin. publ.

Tel: +38531 400-628, e-mail: sanja.takac@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi planiranja, upravljanja i koordiniranja radom i poslovima Odjela u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučivanje u prvostupanjskom postupku, organiziranje poslova i raspoređivanje na službenike i namještenike te praćenje izvršavanja poslova i obavljanje nadzora, zastupanje Odjela i potpisivanje akata Odjela u pravnom prometu iz djelokruga rada, poslovi pripreme akata i programa za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, poslovi izrade financijskog plana i programa rada Odjela te podnošenje izvještaja o radu Odjela, praćenje zakonskih propisa i davanje tumačenja propisa, obrađivanje i davanje mišljenja na nacrte akata drugih upravnih tijela i pravnih osoba u vlasništvu Grada, pomaganje Gradonačelniku i predsjedniku Gradskog vijeća u poslovima iz njihovog djelokruga, koordiniranje i obavljanje poslova vezanih za sudske sporove u kojima je Grad po bilo kojoj osnovi stranka, obavljanje poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada, obavljanje poslova vatrogastva, zaštite i spašavanja te civilne zaštite, ovlašćivanje osobe za čuvanje pečata i potpise pojedinih dokumenata.

Savjetnica za lokalnu samoupravu Sanja Majstorović Stanić, dipl. iur.

Tel: +38531 400-622, e-mail: sanja.ms@belisce.hr

Savjetnica za lokalnu samoupravu Dijana Dorkić, mag.iur.
Tel: +38531 400-640, e-mail: dijana.dorkic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi praćenja zakonskih propisa iz djelokruga rada Odjela, obavljanje stručne pripreme, obrade i otpreme materijala za sjednice Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih stalnih ili povremenih radnih tijela, poslovi sazivanja sjednica radnih tijela te izrađivanje zapisnika i konačnih tekstova odluka i drugih akata koje donose Gradsko vijeće, Gradonačelnik i njihova stalna ili povremena radna tijela i dostavljanje akata tijelima državne uprave radi nadzora, poslovi sazivanja i održavanja sjednica Stožera civilne zaštite te pomaganje u obavljanju poslova zaštite i spašavanja, poslovi u svezi radnog vremena trgovina i ugostiteljskih objekata, arhivski poslovi te briga o smještaju i organizaciji arhive u skladu s zakonskim propisima, briga o objavi akata u Službenom glasniku grada Belišća, poslovi u svezi dodjele javnih priznanja.

Viša stručna suradnica za lokalnu samoupravu Tamara Bilić, mag.iur.
E-mail: tamara.bilic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Stručni poslovi za potrebe rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih stalnih ili povremenih radnih tijela, kadrovski poslovi za potrebe Gradske uprave i vođenje osobnih očevidnika službenika i namještenika, stručni poslovi vatrogastva i zaštite i spašavanja, arhivski poslovi, stručni poslovi oko objave akata tijela Grada te izrade i objave Službenog glasnika grada Belišća, drugi poslovi iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu Pročelnika.

II.2. ODSJEK ZA RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA IMOVINOM

Voditeljica Odsjeka za razvoj sustava upravljanja imovinom Jasna Slijepčević

Tel: +38531 400-622, e-mail: jasna.slijepcevic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi provedbe i koordinacije projekta društveno poticane stanogradnje te u tu svrhu suradnja s nadležnim državnim tijelima i agencijama, izrada prijedloga strategije te drugih planova upravljanja i raspolaganja imovinom kao i poslovi izrade analiza i izvješća u postupcima upravljanja trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama u vlasništvu grada, uspostava vođenja Registra imovine, priprema akata iz nadležnosti Odsjeka, suradnja s nadležnim tijelima Grada u obavljanju poslova iz djelokruga Odsjeka.

I. URED GRADONAČELNIKA

I. URED GRADONAČELNIKA

VIDI VIŠE

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

VIDI VIŠE

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

VIDI VIŠE

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

VIDI VIŠE

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VIDI VIŠE

VII. UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

VII. UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

VIDI VIŠE

VIII. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

VIII. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

VIDI VIŠE

IX. VLASTITI POGON – SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU PARKIRALIŠTA I NAPLATU PARKIRANJA

IX. VLASTITI POGON – SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU PARKIRALIŠTA I NAPLATU PARKIRANJA

VIDI VIŠE
Close Search Window
Skip to content