II. TAJNIŠTVO GRADA

Tajnica Grada Sanja Takač, univ. spec. admin. publ.

Tel: +38531 400-628, e-mail: sanja.takac@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi planiranja, upravljanja i koordiniranja radom i poslovima Odjela u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučivanje u prvostupanjskom postupku, organiziranje poslova i raspoređivanje na službenike i namještenike te praćenje izvršavanja poslova i obavljanje nadzora, zastupanje Odjela i potpisivanje akata Odjela u pravnom prometu iz djelokruga rada, poslovi pripreme akata i programa za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, poslovi izrade financijskog plana i programa rada Odjela te podnošenje izvještaja o radu Odjela, praćenje zakonskih propisa i davanje tumačenja propisa, obrađivanje i davanje mišljenja na nacrte akata drugih upravnih tijela i pravnih osoba u vlasništvu Grada, pomaganje Gradonačelniku i predsjedniku Gradskog vijeća u poslovima iz njihovog djelokruga, koordiniranje i obavljanje poslova vezanih za sudske sporove u kojima je Grad po bilo kojoj osnovi stranka, obavljanje poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada, obavljanje poslova vatrogastva, zaštite i spašavanja te civilne zaštite, ovlašćivanje osobe za čuvanje pečata i potpise pojedinih dokumenata.

Savjetnica za lokalnu samoupravu Sanja Majstorović Stanić, dipl. iur.

Tel: +38531 400-611, e-mail: sanja.ms@belisce.hr

Savjetnica za lokalnu samoupravu Dijana Dorkić, mag.iur.
Tel: +38531 400-640, e-mail: dijana.dorkic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi praćenja zakonskih propisa iz djelokruga rada Odjela, obavljanje stručne pripreme, obrade i otpreme materijala za sjednice Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih stalnih ili povremenih radnih tijela, poslovi sazivanja sjednica radnih tijela te izrađivanje zapisnika i konačnih tekstova odluka i drugih akata koje donose Gradsko vijeće, Gradonačelnik i njihova stalna ili povremena radna tijela i dostavljanje akata tijelima državne uprave radi nadzora, poslovi sazivanja i održavanja sjednica Stožera civilne zaštite te pomaganje u obavljanju poslova zaštite i spašavanja, poslovi u svezi radnog vremena trgovina i ugostiteljskih objekata, arhivski poslovi te briga o smještaju i organizaciji arhive u skladu s zakonskim propisima, briga o objavi akata u Službenom glasniku grada Belišća, poslovi u svezi dodjele javnih priznanja.

Viša stručna suradnica za lokalnu samoupravu Tamara Bilić, mag.iur.
E-mail: tamara.bilic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Stručni poslovi za potrebe rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih stalnih ili povremenih radnih tijela, kadrovski poslovi za potrebe Gradske uprave i vođenje osobnih očevidnika službenika i namještenika, stručni poslovi vatrogastva i zaštite i spašavanja, arhivski poslovi, stručni poslovi oko objave akata tijela Grada te izrade i objave Službenog glasnika grada Belišća, drugi poslovi iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu Pročelnika.

II.1.ODSJEK ZA JAVNU NABAVU

Voditeljica Odsjeka za javnu nabavu Danijela Žulj, dipl.iur.
Tel: +38531 400-621, e-mail: danijela.zulj@belisce.hr

Djelokrug poslova
Poslovi rukovođenja radom Odsjeka, priprema akata iz nadležnosti Odsjeka, suradnja s nadležnim tijelima Grada u obavljanju poslova iz djelokruga Odsjeka, planiranje, upravljanje i koordiniranje radom i poslovima Odsjeka, organiziranje poslova te praćenje izvršavanja poslova i obavljanje nadzora nad radom službenika. Obavljanje poslova iz djelokruga rada Odsjeka.

Viša stručna suradnica za javnu nabavu Mateja Lalić, mag.oec.

Tel: +38531 400-626, e-mail: mateja.lalic@belisce.hr

Viša stručna suradnica za javnu nabavu Tamara Grgić, mag.oec.

Tel: +38531 400-609, e-mail: tamara.grgic@belisce.hr

Djelokrug poslova
Poslovi praćenja i istraživanja tržišta roba, radova i usluga od interesa za nabavu Grada Belišća, poslovi pripreme i vođenja plana nabave Grada Belišća, provođenje postupaka javne i jednostavne nabave sukladno zakonu i podzakonskim aktima iz područja javne nabave, vođenje evidencija o provedenim postupcima nabave, stalno stručno usavršavanje i praćenje prakse iz područja javne nabave, praćenje zakona i podzakonskih akata iz područja javne nabave i drugih područja ovisno o predmetima nabave, praćenje dinamike provedbe europskih projekata, vođenje registra ugovora na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, poslovi proučavanja i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave, sastavljanje statističkih izvješća, drugi stručni poslovi iz propisima utvrđene nadležnosti Grada Belišća u okviru djelokruga rada Odsjeka, poslovi pripreme akata za Gradonačelnika, poslovi uredskog poslovanja (e- urudžbiranja predmeta) iz svog djelokruga, arhivski poslovi te briga o smještaju i organizaciji arhive u skladu s zakonskim propisima, obavljanje i drugih poslova iz djelokruga rada Odsjeka po nalogu Voditelja.

II.2. ODSJEK ZA RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA IMOVINOM

Voditeljica Odsjeka za razvoj sustava upravljanja imovinom Jasna Slijepčević

Tel: +38531 400-622, e-mail: jasna.slijepcevic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi provedbe i koordinacije projekta društveno poticane stanogradnje te u tu svrhu suradnja s nadležnim državnim tijelima i agencijama, izrada prijedloga strategije te drugih planova upravljanja i raspolaganja imovinom kao i poslovi izrade analiza i izvješća u postupcima upravljanja trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama u vlasništvu grada, uspostava vođenja Registra imovine, priprema akata iz nadležnosti Odsjeka, suradnja s nadležnim tijelima Grada u obavljanju poslova iz djelokruga Odsjeka.

I. URED GRADONAČELNIKA

I. URED GRADONAČELNIKA

VIDI VIŠE

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

VIDI VIŠE

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

VIDI VIŠE

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

VIDI VIŠE

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VIDI VIŠE

VII. UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

VII. UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

VIDI VIŠE
Close Search Window
Skip to content