Savjet mladih Grada Belišća savjetodavno je tijelo Grada Belišća koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području grada Belišća, a postoji od 2008. godine.
Savjet ima 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Mandat članova Savjeta i njihovih zamjenika traje 3 godine.

Predsjednik Savjeta mladih Grada Belišća

1. Matej Šimić

Zamjenica predsjednika Savjeta mladih Grada Belišća

2. Ema Stanić

Članovi Savjeta mladih Grada Belišća

3. Barbara Špoljarić

4. Dominik Klanjšček

5. Mirko Blažević

6. Tomislav Jurković

7. Marin Vuksanić

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:
– raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta te o pitanjima iz djelokruga predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koji su od interesa za mlade
– u suradnji s predsjednikom predstavničkog tijela inicira u predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te način rješavanja navedenih pitanja
– putem svojih predstavnika sudjeluje u radu predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade
– sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
– potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja
– predlaže i daje na odobravanje predstavničkom tijelu jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih
– po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na sjednice Savjeta mladih
– potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade
– obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

U planu i programu rada Savjeta mladih Grada Belišća za 2018. godinu navedena su sedam područja djelovanja s pripadajućim mjerama:

  1. obrazovanje i informatizacija
  2. zapošljavanje i poduzetništvo mladih
  3. mladi i sport
  4. mladi i kultura
  5. mladi i zdravstvo
  6. mladi i EU
  7. suradnja s udrugama i poticanje aktivizma mladih.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content