I. URED GRADONAČELNIKA

I. URED GRADONAČELNIKA

VIDI VIŠE

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

VIDI VIŠE

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

VIDI VIŠE

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

VIDI VIŠE

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VIDI VIŠE

VII. UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

VII. UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

VIDI VIŠE

VIII. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

VIII. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

VIDI VIŠE

IX. VLASTITI POGON – SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU PARKIRALIŠTA I NAPLATU PARKIRANJA

IX. VLASTITI POGON – SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU PARKIRALIŠTA I NAPLATU PARKIRANJA

VIDI VIŠE
Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada upravnih tijela Grada Belišća.
 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)
 2.  Zakon o područjima županija, gradova i općina u republici hrvatskoj (NN  86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15)
 3.  Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12)
 4.  Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13 i 02/14)
 5. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 124/12, 48/13 i 57/15)
 6. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)
 7. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 86/08 i 61/11)
 8. Zakon o radu (NN 93/14)
 9. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
 10. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00,114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)
 11.  Zakon o izvlaštenju (NN 9/94, 35/94, 112/00, 114/01, 79/06, 45/11, 34/12)
 12. Zakon obveznim odnosima ( NN 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)
 13. Zakon o trgovačkim društvima (111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15)
 14. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 15. Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12 i 152/14)
 16. Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
 17. Zakon o zakupu i prodaji poslovnih prostora (NN 125/11, 64/15)
 18. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, i 152/14)
 19. Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15)
 20. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 21. Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10)
 22. Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 38/08 i 118/12)
 23. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 58/93 )
 24. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 92/10)
 25. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 58/93, 33/05
 26. Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 58/93)
 27. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 58/93)
 28. Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 39/14)
 29. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)
 30. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)
 31. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 87/08, 136/12)
 32. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15)
 33. Uredba o kriterijima,mjerilima i postupku za odgodu plaćanja,obročnu otplatu duga te prodaju,otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN 52/13)
 34. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97,33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/1
 35. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15)
 36. Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (NN 96/13)
 37. Opći porezni zakon (NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15)
 38. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14)
 39. Zakon o porezu na dohodak (NN 177/04, 73/08, 80/10 , 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13,125/13, 148/13, 83/14 i 143/14)
 40. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15)
 41. Zakon o računovodstvu (78/15 i 134/15)
 42. Zakon o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14)
 43. Zakon o porezu na promet nekretnina ( NN 69/97, 26/00, 127/00, 153/02, 22/11, 143/14)
 44. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (NN 55/13)
 45. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost ( NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14)
 46. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
 47. Zakon o savjetima mladih (NN 41/14)
 48. Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 i 26/15)
 49. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15),
 50. Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10),
 51. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09, 92/10, 105/10,90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14),
 52. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13),
 53. Zakon o športu (NN 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15),
 54. Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09)
 55. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14 i 99/15)
 56. Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10),
 57. Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09),
 58. Zakon o ustanovama (NN76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
 59. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)
 60. Zakon o muzejima (NN 110/15)
 61. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 , 157/13, 152/14 i 98/15)
 62. Obiteljski zakon (NN 103/15)
 63. Zakon o udrugama (NN 74/14)
 64. Zakon o najmu stanova (NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06)
 65. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15 )
 66. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN136/06, 135/10, 14/11 i 55/12)
 67. Uredba o održavanju zgrada (NN 91/96)
 68. Zakon o vodama (NN 153/09., 63/11., 130/11, 56/13 i 14/14)
 69. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13 i 154/14)
 70. Zakon o cestama (NN 84/11., 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)
 71. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN  105/04)
 72. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13.)
 73. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08., 48/10., 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)
 74. Zakon o grobljima (NN 19/98 i 50/12)
 75. Zakon o naseljima (NN 54/88)
 76. Zakon o javnoj nabavi (NN broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
 77. Zakon o gradnji (NN 153/13)
 78. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
 79. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13)
 80. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14)
 81. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 175/03 i 100/04)
 82. Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 153/13)
 83. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 153/13)
 84. Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 153/13)
 85. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 i 48/15)
 86. Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN 51/15)
 87. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97 i 174/04)
 88. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14)
 89. Zakon od energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14 i 133/15)
 90. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13)
 91. Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 69/98, 39/04)
 92. Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, 128/10, 136/12, 76/13, 153/13)
 93. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta (NN 151/13)
 94. Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14)
 95. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16)
 96. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01)
 97. Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 119/07)
 98. Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti (NN 78/14)
 99. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN80/11)
 100. Zakon o građevinskoj inspekciji ( NN 153/13)
 101. Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14)
 102. Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (NN 127/2014)
 103. Zakon o otpadu (NN 178/04.,153/05, 111/06.,110/07, 60/08., 87/09 )
 104. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15)
 105. Zakon o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14)
 106. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10 i 56/13)
 107. Zakon o koncesijama (NN 143/12)
 108. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13 i 153/13)
 109. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13 i 78/15)
 110. Zakon o gradnji (NN 153/13)
 111. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15 i 75/15)
 112. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12 i 143/13)
 113. Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15 i 102/15)
 114. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15)
Close Search Window
Skip to content