Poslovnik Gradskog vijeća grada Belišća – pročišćeni tekst 2021.
– Poslovnik Gradskog vijeća grada Belišća – pročišćeni tekst 2018.

Predsjednik Gradskog vijeća

1. DARIO FLETKO, mag.ing.comp., iz Bistrinaca, Vladimira Nazora 44 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

predsjednik.gv@belisce.hr

Potpredsjednici Gradskog vijeća

2. ZLATKO ADJULOVIĆ, dipl.iur. iz Belišća, Kneza Trpimira 5a – SDP
3. MILAN ZAMAKLAR iz Belišća, Borik 21 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Ostali članovi Gradskog vijeća

4. BOJAN VUKSANIĆ iz Bocanjevaca, Matije Gupca 104 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
5. KATICA PEPELKO iz Belišća, Ljudevita Gaja 22- KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
6. DRAGOMIR ŠIMIĆ iz Belišća, Ivane Brlić-Mažuranić 8 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
7. IVANKA PEK iz Belišća, Ulica Kralja Tomislava 75 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
8. SANJA BALENTIĆ iz Bistrinaca, Marka Oreškovića 19 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
9. MARIO BALOG iz Bistrinaca, Marka Oreškovića 75/B – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
10. JOSIPA BLAŽEVIĆ iz Tiborjanaca, Braće Radića 17 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
11. NIKOLA SVRTAN iz Belišća, A.G.Matoša 3a – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
12. MILAN STRAHINEC iz Gorice Valpovačke, Stjepana Radića 50 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
13. LARA VIDAKOVIĆ iz Kitišanaca, Kardinala Alojzija Stepinca 16 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
14. DRAGAN ANOČIĆ, dipl.inž.šumarstva iz Belišća, Ulica Kralja Dmitra Zvonimira 41 – HDZ
15. ANTONELA BUNGIĆ CRNOGAJ, dipl.iur. iz Belišća, Vijenac J.J.Strossmayera 29 – HDZ
16. DINO RUPIĆ iz Belišća, A.G.Matoša 2b- HDZ
17. MARIJA ILIĆ iz Belišća, Ulica Kardinala Stepinca 25 – HSU.

Djelokrug rada:

1. bira predsjednika i dva potpredsjednika Gradskog vijeća,
2. donosi Statut grada Belišća i odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta,
3. donosi opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,
4. donosi godišnji proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna,
5. donosi programe javnih potreba,
6. donosi poslovnik Gradskog vijeća,
7. bira i razrješava gradonačelnika i njegovog zamjenika, te članove Gradskog poglavarstva, osim kada je to zakonom drukčije određeno,
8. osniva radna tijela te bira i razrješava članove radnih tijela Gradskog vijeća,
9. imenuje i razrješava druge osobe ako je to određeno zakonom, drugim propisom i ovim Statutom,
10. odlučuje o povjerenju i nepovjerenju gradonačelniku, pojedinim članovima Poglavarstva Grada ili Poglavarstvu grada Belišća u cjelini, uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih tijela,
11. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za grad Belišće, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
12. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
13. odlučuje o davanju koncesija,
14. odlučuje o sastavu nadzornog odbora trgovačkih društava u kojima grad Belišće ima 100-tni udjel odnosno dionica i određuje predstavnika grada Belišća u skupštinama trgovačkih društava u kojima grad Belišće nema 100-tni udjel odnosno dionice,
15. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Gradskog vijeća nije drugačije riješeno,
16. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
17. razmatra stanje iz područja samoupravnog djelokruga grada Belišća te utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti važnijih za grad Belišće,
18. donosi akte urbanističkog planiranja za grad Belišće,
19. donosi odluke o gradskim porezima, naknadama, pristojbama i drugim prihodima od interesa za grad,
20. odlučuje o raspisivanju referenduma za područje grada Belišća,
21. odlučuje o pokroviteljstvu koje prima Gradsko vijeće,
22. odlučuje o utvrđivanju uvjeta i načinu dodjeljivanja javnih priznanja,
23. dodjeljuje javna priznanja grada Belišća,
24. odlučuje o pristupanju grada Belišća udruženjima jedinica lokalne samouprave i o suradnji s odgovarajućim jedinicama drugih država,
25. raspisuje izbore za vijeća mjesnih odbora,
26. nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada,
27. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

ODBORI I KOMISIJE GRADSKOG VIJEĆA

MANDATNA KOMISIJA
1. BOJAN VUKSANIĆ, Bocanjevci, M.Gupca 104 – predsjednik
2. ZLATKO ADJULOVIĆ, dipl.iur., Belišće, Kneza Trpimira 5a – SDP
3. DINO RUPIĆ, Belišće, A.G.Matoša 2b – član

Djelokrug rada:
1. na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima
2. obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost
3. obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost
4. obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika
5. obavještava Gradsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Gradsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE
1. MILAN ZAMAKLAR, Belišće, Borik 21 – predsjednik
2. SANJA BALENTIĆ, Bistrinci, Marka Oreškovića 19 – članica
3. ANTONELA BUNGIĆ CRNOGAJ, dipl.iur., Belišće, Vijenac J.J.Strossmayera 29 – članica

Djelokrug rada:
1. predlaže izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća
2.predlaže izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća
3. predlaže imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća
4. predlaže propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Gradskom vijeću.

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK
1. DARIO FLETKO, mag.ing.comp., Bistrinci, Vladimira Nazora 44 – predsjednik
2. ZORISLAV HEGEDUŠ, Belišće, Bana Josipa Jelačića 33 – član
3. SANJA BALENTIĆ, Bistrinci, Marka Oreškovića 19 – članica

Djelokrug rada:
1. predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća
2. predlaže pokretanj epostupka za izmjenu Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća
3. razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Gradskom vijeću
4. obavlja i druge poslove određene Statutom.

ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN
1. MILAN ZAMAKLAR, Belišće, Borik 21 – predsjednik
2. MARKO KUŠIĆ, mag.oec., Belišće, Borik 14 – član
3. DINO RUPIĆ, Belišće, A.G.Matoša 2b – članica

Djelokrug rada:
1. razmatra i analizira nacrt proračuna Grada Belišća, njegove izmjene i dopune, jednogodišnje i višegodišnje projekcije plana proračuna i proračunskih korisnika te financijska izvješća koja se predlažu Gradskom vijeću na razmatranje
2. razmatra i analizira prijedloge ostalih financijsko-planskih dokumenata Grada Belišća

ODBOR ZA SOCIJALNU SKRB
1. DOMAGOJ VARŽIĆ, dipl.oec., Belišće, Vijenac S.H. Gutmanna 14b, zamjenik gradonačelnika – predsjednik
2. ANTONIJA ANDRAŠEK BARIĆ, prof., Valpovo, A. Starčevića 88 – članica
3. MAJA IKIĆ iz Osijeka, VIjenac Petrove gore 8- članica
4. MARICA PREDOVIĆ, Belišće, Vijenac, S.H. Gutmanna 11 – članica
5. MARICA KATALINIĆ, Bistrinci, Trg slobode 5 – članica
6. KATICA PEPELKO, Belišće, Lj. Gaja 22 – članica
7. MARIO BALOG, Bistrinci, M. Oreškovića 75/B – član

Djelokrug rada:
1. prati i analizira stanje na području socijalne skrbi, a osobito u pogledu ostvarivanja zadataka Grada Belišća na tom području
2. razmatra pristigle zahtjeve i donosi odluke o ostvarivanju prava na jednokratnu pomoć
3. razmatra i ostala značajna pitanja iz područja socijalne skrbi na prijedlog nadležnog Upravnog tijela Grada Belišća te o tome daje svoje prijedloge.

KOMISIJA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE
1. NIKOLA SVRTAN, Gat, Kralja Zvonimira 36 – predsjednik
2. LARA VIDAKOVIĆ, Kitišanci, Kardinala Alojzija Stepinca 16 – članica
3. MARIJA ILIĆ, Belišće, Kardinala Stepinca 25 – članica

Djelokrug rada:
1. razmatra podnesene predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba na rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti
2. predlaže predsjedniku Gradskog vijeća odgovor na podnesene predstavke i pritužbe.

ODBOR ZA HRVATSKE BRANITELJE I STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA
1. ZLATKO ROGAČ, Belišće, Matije Gupca 120 – predsjednik
2. DRAGOMIR ŠIMIĆ, Belišće, Ivane Brlić-Mažuranić 8 – zamjenik predsjednika
3. JOSIP KOZINA, Veliškovci, Kralja Tomislava 104 – član
4. ZDENKO GLASOVAC, prof., Bistrinci, Radnička 36 – član
5. PAVO MATKOVIĆ, Belišće, Vijenac S. H. Gutmanna 18 – član
6. MIHAJLO PATKOŠ, Belišće, Vijenac S. H. Gutmanna 6 – član
7. IVICA SOBODIĆ, Belišće, Kralja Tomislava 17 – član

Djelokrug rada:
1. razmatra i prati provođenje mjera Gradskog vijeća o skrbi za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji te po potrebi daje prijedloge za eventualne izmjene i dopune istih u suradnji s nadležnim gradskim upravnim tijelima
2. razmatra i prati pitanja u svezi ostvarivanja i zaštite prava hrvatskih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja te članova njihovih obitelji, te civilnih invalida Domovinskog rata i svih stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
3. surađuje sa braniteljskim udrugama koje djeluju na području grada Belišća u predlaganju mjera Gradskog vijeća o skrbi hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji
4. obavlja i druge poslove vezane uz prava branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koje mu povjeri Gradonačelnik i Gradsko vijeća grada Belišća.

KOMISIJA ZA DAVANJE NAZIVA ULICA, PARKOVA I TRGOVA NA PODRUČJU GRADA BELIŠĆA
1. DINKO BURIĆ, dr.med., Belišće, Ivane Brlić-Mažuranić 7, gradonačelnik – predsjednik
2. IVANKA PEK, Belišće, Kralja Tomislava 75 – članica
3. MILAN SALAJIĆ, dipl.ing., Belišće, Ivana Gorana Kovačića 10 – član
4. FRANJO SCHNEIDER, Belišće, Petra Zrinskog 26 – član
5. KATICA PEPELKO, Belišće, Ulica Ljudevita gaja 22 – članica
6. SANJA BALENTIĆ, Bistrinci, Marka Oreškovića 19 – članica
7. RADOSLAV VUKSANIĆ, Bocanjevci, Matije Gupca 102 – član

Djelokrug rada:
1. utvrđivanje prijedloga te predlaganje Gradskom vijeću davanje naziva ulica, parkova i trgova na području grada Belišća
2. utvrđivanje prijedloga te predlaganje Gradskom vijeću promjene naziva ulica, parkova i trgova na području grada Belišća.

KOMISIJA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
1. JOSIPA BLAŽEVIĆ, Tiborjanci, Braće Radića 17 – predsjednica
2. MILAN STRAHINEC, Gorica Valpovačka, Stjepana Radića 50 – član
3. ANKICA JELKIĆ, Belišće, Vladimira Nazora 29/A – članica

Djelokrug rada:
1. davanje mišljenja na prijedloge odluka nadležnih tijela Grada Belišća o pravima i obvezama potrošača javnih usluga
2. razmatra pristigle reklamacije potrošača javnih usluga i daje odgovarajuće odgovore
3. pruža savjete nadležnim tijelima Grada Belišća te obavlja druge zakonom propisane poslove u svezi s pravima i obvezama potrošača javnih usluga.

GRADSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA
a) za štete u poljoprivredi:
1. LJERKA VUČKOVIĆ, Gat, Stjepana Radića 52 – predsjednica
2. _____________, predstavnik PPK Valpovo – zamjenik predsjednika
3. JOSIP KOPRIVNJAK, Gat, Školska 22 – član
4. DANIJEL ĐURKIĆ, Veliškovci, KraljaTomislava 88 – član
5. VJEKOSLAV MANDIĆ, Bocanjevci, Matije Gupca 61 – član
6. NENAD JERKOVIĆ, Kralja Tomislava 28a, Vinogradci – član
7. KRUNOSLAV MITROVIĆ, Petra Preradovića 3, Bistrinci – član.

b) za ostale štete:
1. LIDIJA GAVRIĆ, Belišće, Kralja Tomislava 184 – predsjednica
2. JOSIPA BLAŽEVIĆ, Tiborjanci, Braće Radića 17 – članica
3. JASNA SLIJEPČEVIĆ, Belišće, Bana Josipa Jelačića 29 – članica.

Djelokrug rada:
1. utvrđuje štetu za područje grada te organizira i usklađuje njezinu procjenu
2. surađuje sa županijskim povjerenstvom
3. potvrđuje štetu, za čije otklanjanje, odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz proračuna grada
4. Državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne pomoći prema žurnom postupku, na temelju izvješća i mišljenja županijskog povjerenstva
daje podatke za proglašenje elementarne nepogode
6. županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema redovitu postupku
7. za županijsko povjerenstvo izrađuje izvješća o štetama i utrošku sredstava pomoći.

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu vijećnika Gradskog vijeća grada Belišća izabranih s Kandidacijske liste grupe birača

Kandidacijska lista grupe birača: Plan rada i Financijski plan za 2019. godinu

Program rada-Katica Pepelko
Kandidacijska lista grupe birača_financijski plan 2018.
Kandidacijska lista grupe birača_plan rada 2018.

Polugodišnji Izvještaj o primljenim donacijama za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. godine vijećnika Gradskog vijeća grada Belišća izabranih s Kandidacijske liste grupe birača

Dario Fletko
Bojan Vuksanić
Dragomir Šimić
Ivanka Pek
Josipa Blažević
Katica Pepelko
Lara Vidaković
Lea Kozina
Mario Balog
Milan Strahinec
Milan Zamaklar
Nikola Svrtan

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu vijećnika Gradskog vijeća grada Belišća izabranih s Kandidacijske liste grupe birača

Bojan Vuksanić
Dario Fletko
Dragomir Šimić
Ivanka Pek
Josipa Blažević
Katica Pepelko
Lara Vidaković
Lea Kozina
Mario Balog
Milan Strahinec
Milan Zamaklar
Nikola Svrtan

ZAPISNICI SA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BELIŠĆA 

2021. godina

Zapisnik s 47. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 46. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 45. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća

2020. godina

Zapisnik s 44. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 43. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 42. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 41. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 40. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 39. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 38. tel.sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 37. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 36. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 35. hitne izv.sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 34. telefonske sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 33. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 32. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 31. (hitna) sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 30. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 29. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 28. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća

2019. godina

Zapisnik s 27. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 26. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 25. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 24. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 23. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 22. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 21. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 20. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 19. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 18. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća

2018. godina

Zapisnik s 17. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 16. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 15. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 14. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 11. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 10. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 8. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 7. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 6. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 5. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća

2017. godina

Zapisnik s 4. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 3. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 2. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća grada Belišća

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content