Kodeks ponašanja izabranih članova Gradskog vijeća grada Belišća
Poslovnik Gradskog vijeća grada Belišća – pročišćeni tekst 2021.
– Poslovnik Gradskog vijeća grada Belišća – pročišćeni tekst 2018.

Popis udjela u vlasništvu poslovnog subjekta člana predstavničkog tijela – Gradskog vijeća grada Belišća

Predsjednik Gradskog vijeća

1. DARIO FLETKO, mag.ing.comp. iz Belišća, Ulica kralja Tomislava 61a, – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
E-mail: predsjednik.gv@belisce.hr

Potpredsjednici Gradskog vijeća

2. MILAN ZAMAKLAR iz Belišća, Borik 21 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
3. BOJAN VUKSANIĆ iz Bocanjevaca, Matije Gupca 104 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Ostali članovi Gradskog vijeća

4. MILAN STRAHINEC iz Gorice Valpovačke, Stjepana Radića 50 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
5. IVANA PETROVIĆ iz Belišća, Vijenac S.H.Gutmanna 16a – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
6. MARIO BALOG iz Bistrinaca, Marka Oreškovića 75/B – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
7. JOSIPA BLAŽEVIĆ iz Tiborjanaca, Braće Radića 17 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
8. IGOR PALOH iz Belišća, Vijenac J.J. Strossmayera 63 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
9. LUKA JERKOVIĆ iz Vinogradaca, Kralja Tomislava 28a – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
10. LARA VIDAKOVIĆ iz Kitišanaca, Kardinala Alojzija Stepinca 16 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
11. EVA HABUS iz Veliškovaca, Kralja Tomislava 5 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
12. JOZEFINA PODBOJ iz Belišća, Starovalpovački put 18- HDZ
13. VLADIMIR VICIĆ iz Belišća, Stanka Vraza 9 – HDZ
14. ZLATKO ADJULOVIĆ iz Belišća, Ulica kneza Trpimira 5a – SDP
15. FRANJO SCHNEIDER iz Belišća, Petra Zrinskog 26 – HSU

Djelokrug rada:

1. bira predsjednika i dva potpredsjednika Gradskog vijeća,
2. donosi Statut grada Belišća i odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta,
3. donosi opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,
4. donosi godišnji proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna,
5. donosi programe javnih potreba,
6. donosi poslovnik Gradskog vijeća,
7. bira i razrješava gradonačelnika i njegovog zamjenika, te članove Gradskog poglavarstva, osim kada je to zakonom drukčije određeno,
8. osniva radna tijela te bira i razrješava članove radnih tijela Gradskog vijeća,
9. imenuje i razrješava druge osobe ako je to određeno zakonom, drugim propisom i ovim Statutom,
10. odlučuje o povjerenju i nepovjerenju gradonačelniku, pojedinim članovima Poglavarstva Grada ili Poglavarstvu grada Belišća u cjelini, uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih tijela,
11. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za grad Belišće, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
12. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
13. odlučuje o davanju koncesija,
14. odlučuje o sastavu nadzornog odbora trgovačkih društava u kojima grad Belišće ima 100-tni udjel odnosno dionica i određuje predstavnika grada Belišća u skupštinama trgovačkih društava u kojima grad Belišće nema 100-tni udjel odnosno dionice,
15. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Gradskog vijeća nije drugačije riješeno,
16. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
17. razmatra stanje iz područja samoupravnog djelokruga grada Belišća te utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti važnijih za grad Belišće,
18. donosi akte urbanističkog planiranja za grad Belišće,
19. donosi odluke o gradskim porezima, naknadama, pristojbama i drugim prihodima od interesa za grad,
20. odlučuje o raspisivanju referenduma za područje grada Belišća,
21. odlučuje o pokroviteljstvu koje prima Gradsko vijeće,
22. odlučuje o utvrđivanju uvjeta i načinu dodjeljivanja javnih priznanja,
23. dodjeljuje javna priznanja grada Belišća,
24. odlučuje o pristupanju grada Belišća udruženjima jedinica lokalne samouprave i o suradnji s odgovarajućim jedinicama drugih država,
25. raspisuje izbore za vijeća mjesnih odbora,
26. nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada,
27. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

ODBORI I KOMISIJE GRADSKOG VIJEĆA

MANDATNA KOMISIJA

 1. BOJAN VUKSANIĆ iz Bocanjevaca, Matije Gupca 104- za predsjednika,
 2. LUKA JERKOVIĆ iz Vinogradaca, Ulica Kralja Tomislava 28A- za člana
 3. VLADIMIR VICIĆ iz Belišća, Ulica Stanka Vraza 9- za člana.

Djelokrug rada:
1. na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima
2. obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost
3. obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost
4. obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika
5. obavještava Gradsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Gradsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE

 1. MILAN STRAHINEC iz Gorice Valpovačke, Stjepana Radića 50- za predsjednika,
 2. FRANJO SCHNEIDER iz Belišća, Petra Zrinskog 26- za člana,
 3. ZLATKO ADJULOVIĆ, dipl.iur., iz Belišća, Ulica kneza Trpimira 5a – za člana

Djelokrug rada:
1. predlaže izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća
2.predlaže izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća
3. predlaže imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća
4. predlaže propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Gradskom vijeću.

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

 1. DARIO FLETKO, mag.ing.comp., Belišće, Ulica kralja Tomislava 61a – za predsjednika
 2. FRANJO SCHNEIDER, Belišće, Petra Zrinskog 26 – za člana
 3. BOJAN VUKSANIĆ, Bocanjevci, Matije Gupca 104 – za člana

Djelokrug rada:
1. predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća
2. predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća
3. razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Gradskom vijeću
4. obavlja i druge poslove određene Statutom.

ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN

 1. MILAN ZAMAKLAR iz Belišća, Borik 21 – za predsjednika
 2. DARIO FLETKO iz Belišća, Kralja Tomislava 61a – za člana
 3. LUKA MAJER iz Bistrinaca, Ljudevita Gaja 110 – za člana

Djelokrug rada:
1. razmatra i analizira nacrt proračuna Grada Belišća, njegove izmjene i dopune, jednogodišnje i višegodišnje projekcije plana proračuna i proračunskih korisnika te financijska izvješća koja se predlažu Gradskom vijeću na razmatranje
2. razmatra i analizira prijedloge ostalih financijsko-planskih dokumenata Grada Belišća

ODBOR ZA SOCIJALNU SKRB

 1. DOMAGOJ VARŽIĆ, dipl.oec., Belišće, Vijenac S.H. Gutmanna 14b – za predsjednika
 2. ANTONIJA ANDRAŠEK BARIĆ, prof., Valpovo, A. Starčevića 88 – za članicu
 3. IVANA PETROVIĆ, Belišće, Vij. S..H. Gutmanna 16a – za članicu
 4. MARIO BALOG, Bistrinci, M. Oreškovića 75/B – za člana
 5. ANKICA JELKIĆ, Belišće, Vladimira Nazora 29/A – za članicu
 6. MARICA PREDOVIĆ – Belišće, S. H. Gutmanna 11 – za članicu
 7. MATEJA RAIĆ, Osijek, _________predstavnica Centra za socijalnu skrb, Valpovo – za članicu

Djelokrug rada:
1. prati i analizira stanje na području socijalne skrbi, a osobito u pogledu ostvarivanja zadataka Grada Belišća na tom području
2. razmatra pristigle zahtjeve i donosi odluke o ostvarivanju prava na jednokratnu pomoć
3. razmatra i ostala značajna pitanja iz područja socijalne skrbi na prijedlog nadležnog Upravnog tijela Grada Belišća te o tome daje svoje prijedloge.

KOMISIJA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE

 1. IGOR PALOH, Belišće, Vij. J. Strossmayera 63 – za predsjednika
 2. LARA VIDAKOVIĆ, Kitišanci, Kardinala Alojzija Stepinca 16- za članicu
 3. FRANJO SCHNEIDER, Belišće, Petra Zrinskog 26 – za člana.

Djelokrug rada:
1. razmatra podnesene predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba na rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti
2. predlaže predsjedniku Gradskog vijeća odgovor na podnesene predstavke i pritužbe.

ODBOR ZA HRVATSKE BRANITELJE I STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA

 1. ZLATKO ROGAČ, Belišće, Matije Gupca 120 – za predsjednika
 2. DRAGOMIR ŠIMIĆ, Belišće, Ivane Brlić-Mažuranić 8 – za zamjenika predsjednika
 3. JOSIP KOZINA, Veliškovci, Kralja Tomislava 104 – za člana
 4. NENAD JERKOVIĆ, Vinogradci, K. Tomislava 28a – za člana
 5. MIHAJLO PATKOŠ, Belišće, Vijenac S. H. Gutmanna 6 – za član
 6. ZDENKO GLASOVAC, prof., Bistrinci, Radnička 36 – za člana
 7. IVICA IGREC, Vinogradci, K. Tomislava 63 – za člana

Djelokrug rada:
1. razmatra i prati provođenje mjera Gradskog vijeća o skrbi za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji te po potrebi daje prijedloge za eventualne izmjene i dopune istih u suradnji s nadležnim gradskim upravnim tijelima
2. razmatra i prati pitanja u svezi ostvarivanja i zaštite prava hrvatskih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja te članova njihovih obitelji, te civilnih invalida Domovinskog rata i svih stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
3. surađuje sa braniteljskim udrugama koje djeluju na području grada Belišća u predlaganju mjera Gradskog vijeća o skrbi hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji
4. obavlja i druge poslove vezane uz prava branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koje mu povjeri Gradonačelnik i Gradsko vijeća grada Belišća.

KOMISIJA ZA DAVANJE NAZIVA ULICA, PARKOVA I TRGOVA NA PODRUČJU GRADA BELIŠĆA

 1. DINKO BURIĆ, dr.med., Belišće, Ivane Brlić-Mažuranić 7, gradonačelnik – za predsjednika
 2. LUKA JERKOVIĆ, Vinogradci, K. Tomislava 28a – za člana
 3. LARA VIDAKOVIĆ, Kitišanci, Kardinala Alojzija Stepinca 16- za članicu
 4. MILAN ZAMAKLAR, Belišće, Borik 21 – za člana
 5. FRANJO SCHNEIDER, Belišće, Petra Zrinskog 26 – za člana
 6. DENIS KOLESARIĆ, Bocanjevci, V. Nazora 14 – za člana
 7. ZLATKO ADJULOVIĆ, Belišće, Ulica Kneza Trpimira 5a   – za člana

Djelokrug rada:
1. utvrđivanje prijedloga te predlaganje Gradskom vijeću davanje naziva ulica, parkova i trgova na području grada Belišća
2. utvrđivanje prijedloga te predlaganje Gradskom vijeću promjene naziva ulica, parkova i trgova na području grada Belišća.

KOMISIJA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

 1. JOSIPA BLAŽEVIĆ, Tiborjanci, Braće Radića 17 – za predsjednicu
 2. IVANA PETROVIĆ, Belišće, Vij. S..H. Gutmanna 16a – za članicu
 3. ZORISLAV HEGEDUŠ, Belišće, Bana Josipa Jelačića 33 – za člana.

Djelokrug rada:
1. davanje mišljenja na prijedloge odluka nadležnih tijela Grada Belišća o pravima i obvezama potrošača javnih usluga
2. razmatra pristigle reklamacije potrošača javnih usluga i daje odgovarajuće odgovore
3. pruža savjete nadležnim tijelima Grada Belišća te obavlja druge zakonom propisane poslove u svezi s pravima i obvezama potrošača javnih usluga.

GRADSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA

a) za štete u poljoprivredi:

 1. LJERKA VUČKOVIĆ, Gat, Stjepana Radića 52 – za predsjednicu,
 2. ILIJA IVANKOVIĆ, Petrijevci, Vjetrovita 38c, predstavnik PPK Valpovo – za zamjenika predsjednika,
 3. JOSIP KOPRIVNJAK, Gat, Školska 22 – za člana,
 4. DANIJEL ĐURKIĆ, Veliškovci, KraljaTomislava 88 – za člana,
 5. VJEKOSLAV MANDIĆ, Bocanjevci, Matije Gupca 61 – za člana,
 6. NENAD JERKOVIĆ, Kralja Tomislava 28a, Vinogradci – za člana,
 7. KRUNOSLAV MITROVIĆ, Petra Preradovića 3, Bistrinci – za člana,

b) za ostale štete:

 1. LIDIJA GAVRIĆ, Belišće, Kralja Tomislava 184 – za predsjednicu,
 2. JOSIPA BLAŽEVIĆ, Tiborjanci, Braće Radića 17 – za članicu,
 3. JASNA SLIJEPČEVIĆ, Belišće, Bana Josipa Jelačića 29 – za članicu.

Djelokrug rada:
1. utvrđuje štetu za područje grada te organizira i usklađuje njezinu procjenu
2. surađuje sa županijskim povjerenstvom
3. potvrđuje štetu, za čije otklanjanje, odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz proračuna grada
4. Državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne pomoći prema žurnom postupku, na temelju izvješća i mišljenja županijskog povjerenstva
daje podatke za proglašenje elementarne nepogode
6. županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema redovitu postupku
7. za županijsko povjerenstvo izrađuje izvješća o štetama i utrošku sredstava pomoći.

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu vijećnika Gradskog vijeća grada Belišća izabranih s Kandidacijske liste grupe birača

Kandidacijska lista grupe birača: Plan rada i Financijski plan za 2019. godinu

Program rada-Katica Pepelko
Kandidacijska lista grupe birača_financijski plan 2018.
Kandidacijska lista grupe birača_plan rada 2018.

Polugodišnji Izvještaj o primljenim donacijama za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. godine vijećnika Gradskog vijeća grada Belišća izabranih s Kandidacijske liste grupe birača

Dario Fletko
Bojan Vuksanić
Dragomir Šimić
Ivanka Pek
Josipa Blažević
Katica Pepelko
Lara Vidaković
Lea Kozina
Mario Balog
Milan Strahinec
Milan Zamaklar
Nikola Svrtan

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu vijećnika Gradskog vijeća grada Belišća izabranih s Kandidacijske liste grupe birača

Bojan Vuksanić
Dario Fletko
Dragomir Šimić
Ivanka Pek
Josipa Blažević
Katica Pepelko
Lara Vidaković
Lea Kozina
Mario Balog
Milan Strahinec
Milan Zamaklar
Nikola Svrtan

ZAPISNICI SA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BELIŠĆA 

2024. godina

Zapisnik s 36. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik s 35. sjednice Gradskog vijeća

2023. godina

Zapisnik s 33. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik s 32. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik 31. sjednica Gradskog vijeća
Zapisnik 30. sjednica Gradskog vijeća 
Zapinsik 29. sjednica Gradskog vijeća 
Zapisnik 28. sjednica Gradskog vijeća
Zapisnik 27. sjednica Gradskog vijeća
Zapisnik 26. sjednica Gradskog vijeća 
Zapisnik 25. sjednica Gradskog vijeća
Zapisnik 24. sjednica Gradskog vijeća 
Zapisnik 23. sjednica Gradskog vijeća 
Zapisnik s 22. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik s 21. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik s 20. sjednice Gradskog vijeća 
Zapisnik s 19. sjednice Gradskog vijeća

2022. godina

Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća 
Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik s 15. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 14. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 11. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 10. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća

2021. godina

Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 5. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 4. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 3. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 2. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 47. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 46. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 45. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća

2020. godina

Zapisnik s 44. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 43. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 42. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 41. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 40. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 39. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 38. tel.sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 37. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 36. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 35. hitne izv.sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 34. telefonske sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 33. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 32. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 31. (hitna) sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 30. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 29. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 28. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća

2019. godina

Zapisnik s 27. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 26. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 25. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 24. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 23. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 22. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 21. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 20. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 19. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 18. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća

2018. godina

Zapisnik s 17. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 16. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 15. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 14. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 11. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 10. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 8. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 7. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 6. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 5. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća

2017. godina

Zapisnik s 4. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 3. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 2. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća grada Belišća

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content