III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Pročelnica Božica Lalić, dipl.oec.

Tel: +38531 400-610, e-mail: bozica.lalic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi praćenja izvršavanja poslova i obavljanja nadzora, organizacija poslova i raspoređivanje istih na službenike, upravljanje i koordiniranje radom Odjela u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučivanje u prvostupanjskom postupku, poslovi pripreme akata i programa za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, izrade financijskog plana i programa rada Odjela, podnošenje izvještaja o radu Odjela, ovlašćivanje osobe za čuvanje pečata i potpise pojedinih dokumenata, praćenje primjene propisa i davanje stručnih uputa za rad, utvrđivanje terminskog plana pripreme i planiranja proračuna grada i proračunskih korisnika, izrada prijedloga smjernica za plan i pripremu jednogodišnjih i višegodišnjih projekcija plana proračuna i proračunskih korisnika, izrada analize troška i dobiti kod ekonomskih investicija, izrada analize učinkovitosti ili opravdanosti troškova za neprofitne investicije, financijsko praćenje investicija Grada, izrada i priprema nacrta proračuna i ostalih pratećih financijskih dokumenata u suradnji s Gradonačelnikom, pročelnicima odjela i korisnicima proračuna, sudjelovanje u izradi predinvesticijskih studija, u izradi ugovora o investicijama, iznošenje prijedloga financijsko-planskih dokumenata Gradonačelniku i Gradskom vijeću kao i svih izvješća iz djelokruga rada Odjela, predlaganje mjera za poboljšanje naplate potraživanja Grada, briga o zakonitosti rada Odjela u skladu s računovodstvenim propisima, priprema nacrta akata vezanih uz ustrojstvo unutarnjeg nadzora te briga o njihovom izvršavanju, briga o obavljanju knjigovodstvenih poslova za potrebe Turističke zajednice grada Belišća i Gradske knjižnice i čitaonice Belišće, briga o stručnom usavršavanju i doškolovanju službenika, osiguravanje suradnje Odjela s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te drugim institucijama, organizacija suradnje s drugim Odjelima u obavljanju zajedničkih poslova.

Savjetnik za proračun i porez Domagoj Crnogaj, dipl.oec.

Tel: +38531 400-614, e-mail: domagoj.crnogaj@belisce.hr

Djelokrug poslova

Izrada prijedloga financijsko-planskih dokumenata Grada i njihovih izmjena tijekom godine, praćenje dinamike priljeva prihoda proračuna i kontrola izvršenja planiranih zadataka proračuna, sudjelovanje u izradi mjesečnih izvješća o financijskom poslovanju proračuna i tijela Gradske uprave, izrada periodičnih i godišnje financijsko izvješće proračuna, vođenje evidencije poreznih obveznika Grada, stalno ažuriranje baze podataka prema podacima koje osiguravaju drugi Odjeli iz svoje nadležnosti, suradnja s tijelima državne uprave nadležnim za vođenje evidencije poreznih obveznika radi stalnog ažuriranja i usklađivanja, izrada rješenja poreza iz nadležnosti lokalne samouprave, a prema odlukama nadležnih tijela Grada, poslovi provedbe postupka naplate proračunskih prihoda i potraživanja Grada, organizacija godišnjeg popisa osnovnih sredstava i sitnog inventara te vođenje rada inventurnih komisija, obavljanje i drugih poslova iz djelokruga rada Odjela po nalogu Pročelnika.

III.1. ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Viša stručna suradnica za računovodstvo i financije Nataša Holjevac Abramić, dipl.oec.

Tel: +38531 400-612, e-mail: natasa.ha@belisce.hr

Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije Dunja Kenđelić, mag.oec.
e-mail: dunja.kendelic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Knjigovodstveno praćenje naplate prihoda od poreza i drugih te usklađivanje evidencije poreznog i financijskog knjigovodstva, sudjelovanje u izradi mjesečnih izvješća o financijskom poslovanju proračuna i tijela Gradske uprave, sudjelovanje u vođenju evidencije poreznih obveznika Grada, obavljanje računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova za potrebe Grada i proračunskih korisnika, poslovi dnevnog kontiranja i knjiženja prihoda i rashoda, poslovi knjigovodstvenog vođenja imovine Grada kao i obračun amortizacije, sudjelovanje u izradi kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih financijskih izvješća, priprema podatke o nenaplaćenim prihodima iz domene drugih upravnih odjela Grada, praćenje dinamike priljeva prihoda proračuna i kontrolira izvršenje planiranih izdataka proračuna, poslovi godišnjeg popisa osnovnih sredstava i sitnog inventara te pomaganje u radu inventurnih komisija, poslovi vođenja propisanih evidencija i baza podataka, poslovi iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu Voditelja.

III.2. ODSJEK ZA OBRAČUN PLAĆA I RAČUNA, ANALITIKU, FINANCIJSKO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

Stručna referentica analitičarka Marinela Jurković

Tel: +38531 400-613, e-mail: marinela.jurković@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi vođenja analitičke evidencije komunalne naknade (poreza na nekretnine) građana i poslovnih prostora, naknade za uređenje voda, najma gradskih stanova i garaža, te drugih evidencija po potrebi, ažuriranja podataka temeljem naloga Voditelja, priprema rješenja o zaduženju, pripremanje uplatnice obveznicima, izrada izvješća prema nadležnim tijelima, vođenje analitičke evidencije plaćanja zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta, ažuriranje podataka prema nalogu Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo, vođenje analitičke evidencije obročne otplate prodanih stanova, dnevno usklađivanje uplate sa stručnim referentom – knjigovođom, obračunavanje zateznih kamata, priprema podataka o nenaplaćenim prihodima za provedbu postupka prisilne naplate potraživanja, izrada pomoćne evidencije – stanja na kraju godine.

I. URED GRADONAČELNIKA

I. URED GRADONAČELNIKA

VIDI VIŠE

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

VIDI VIŠE

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

VIDI VIŠE

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

VIDI VIŠE

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VIDI VIŠE

VII. UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

VII. UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

VIDI VIŠE

VIII. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

VIII. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

VIDI VIŠE

IX. VLASTITI POGON – SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU PARKIRALIŠTA I NAPLATU PARKIRANJA

IX. VLASTITI POGON – SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU PARKIRALIŠTA I NAPLATU PARKIRANJA

VIDI VIŠE
Close Search Window
Skip to content