Novosti|

Temeljem članka 42. stavka 1. alineje 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13 i 11/14), sazivam

2. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 30. lipnja 2017. godine (PETAK) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vij.dr.Franje Tuđmana 1, s početkom u  16,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

1. Polaganje prisege vijećnika
2. Usvajanje Zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
3. Aktualni sat
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga o imenovanju članova radnih tijela Gradskog vijeća grada Belišća:
a) prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik,
b) prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za financije i proračun,
c) prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za predstavke i pritužbe,
d) prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za socijalnu skrb,
e) prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
f) prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje naziva ulica, parkova i trgova na području grada Belišća
g) prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za zaštitu potrošača
h) prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata
Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanja
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prihvaćanju zahtjeva za djelomično oslobađanje tvrtke Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o. od plaćanja komunalnog doprinosa
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana CK Sigmund Romberg za 2017. godinu
Izvjestitelj: ravnateljica Silvija Kifer
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o objavi pročišćenog teksta odredbi za provedbu i grafički dio Prostornog plana uređenja Grada Belišća
Izvjestitelj: pročelnica Liljana Žigić, dipl.oec.
8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o objavi pročišćenog teksta odredbi za provedbu i grafički dio Urbanističkog plana uređenja Grada Belišća
Izvjestitelj: pročelnica Liljana Žigić, dipl.oec.
9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara za žetvu “Belišće 2017.”
Izvjestitelj: Vatrogasna zajednica grada Belišća
10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice grada Belišća u 2016. godini
Izvjestitelj: Vatrogasna zajednica grada Belišća
11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Gradskog vijeća grada Belišća
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o ustrojstvu Gradske uprave grada Belišća
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
14. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama za rad gradonačelnika grada Belišća i njegovih zamjenika
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
15. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
16. Razmatranje prijedloga i usvajanje 3. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
Izvjestitelj: pročelnica Liljana Žigić, dipl.oec.
17. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti i uređenje naselja:
a) Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Belišću za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
b) Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja nerazvrstanih cesta grada Belišća (prigradska naselja) za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
c) Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
Izvjestitelj: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
18. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti:
a) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća u 2017. godini
b) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2017. godini s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
c) Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
d) Izmjene i dopune Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
Izvjestitelj: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
19. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o zaduživanju Grada Belišća u 2017. godini kod Privredne banke d.d. Zagreb za financiranje projekta “Energetska obnova dječjeg vrtića Maslačak”
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
20. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o zaduživanju Grada Belišća u 2017. godini kod Privredne banke d.d. Zagreb za financiranje projekta “Renewable Solar Energy”
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
21. Razmatranje prijedloga i usvajanje Trećih izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
22. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o Trećim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2017. godinu
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
23. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u vlasništvu Grada Belišća k.č.br. 517/1, k.o. Belišće
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
24. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o uvjetima i načinu podmirenja duga ostavinske imovine iza pok.Jelice Zdelar
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
25. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o načinu podmirenja duga iza ostaviteljice pok.Jelice Zdelar iz Bistrinaca, Lj. Gaja 12
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

Predsjednik

Gradskog vijeća:

Dario Fletko, mag.ing.comp.,v.r.

4.1. Rješenje o osnivanju i imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik

4.2. Rješenje o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za financije i proračun

4.3. Rješenje o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za predstavke i pritužbe

4.4. Rješenje o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za socijalnu skrb

4.5. Rješenje o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

4.6. Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za davanje naziva ulica,parkova i trgova

4.7. Rješenje o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za zaštitu potrošača

4.8. Rješenje o osnivanju i imenovanju Odbora za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata

5. prijedlog Odluke o oslobađanju KD – HF

9. Plan ZOP-a za žetvu-17

10. IZV.RADA VZG16

11. prijedlog Odluke o naknadama vijećnika

12. prijedlog Odluke o ustrojstvu Gradske uprave grada Belišća

13. prijedlog Odluke o koeficijentima službenika i namještenika

14. Prijedlog izmjene odluke o plaćama i naknadama za rad gradonačelnika i njegovih zamjenika

15. prijedlog izmjene i dopune Odluke o zakupu poslovnog prostora

19. prijedlog Odluke o zaduživanju Energetska obnova Djecji vrtic Maslacak

20. prijedlog Odluke o zaduživanju Renewable Solar Energy

22. prijedlog Odluke o Trećim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 201

23. prijedlog odluke GV-a o ukidanju statusa javnog dobra

24.1.nacrt Sporazuma Grad – Imetak ŠKZ

24.Odluka GV-a o prihvaćanju Sporazuma sa ŠKZ Imetak

25. prijedlog Odluke o načinu podmirenja duga pok.Jelice Zdelar

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content