Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradonačelnik
Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijem u radni odnos
na određeno vrijeme na projektu „Još jednom zaželi 2“
ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI

Klasa:550-01/22-01/05
Urbroj:2158-3-7/3-22-90

Belišće, 27. siječnja 2023. godine

Obavijest o početku obavljanja poslova na određeno vrijeme na projektu „Još jednom zaželi 2“ ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI te izabranim kandidatkinjama prijavljenim na oglas

I.

Temeljem Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, na projektu „Još jednom zaželi 2“ radno mjesto “ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI“ u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Kodni broj: UP.02.1.1.16.0290, od 20. prosinca 2022. godine, objavljenog 28. prosinca 2022. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Povjerenstvo je sastavilo Izvješće o provedenom postupku i utvrdilo rang listu kandidata na temelju zaprimljene dokumentacije na temelju Izvješća o provedenom postupku.

Slijedom navedenog, a nakon provedenih intervjua Povjerenstvo je utvrdilo da sljedeće kandidatkinje udovoljavaju svim potrebnim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na projektu „Još jednom zaželi 2“ ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI:

 1. Katica Petrović
 2. Jasmina Marić
 3. Svetlana Salijević
 4. Dejana Ivić
 5. Snježana Bosanac
 6. Ksenija Kuhar
 7. Marijana Golik
 8. Pavica Miličević
 9. Sanja Balog
 10. Jovanka Znika
 11. Snježana Kristić
 12. Nada Mikulić
 13. Branka Pavlović
 14. Štefica Belošević
 15. Monika Turkalj
 16. Ivanka Majerić
 17. Mirjana Puljek
 18. Ksenija Rakitovac
 19. Pavka Zečević
 20. Marija Galinović
 21. Anica Plećko (1968.)
 22. Spomenka Kolar
 23. Evica Loina
 24. Zdenka Plavčić
 25. Mirjana Švaljek
 26. Katica Strugačevac
 27. Gordana Jozinović
 28. Ružica Krklec
 29. Mirjana Harkanovac
 30. Brankica Rešetar

Sukladno gore navedenom i objavljenim javnim pozivima kroz Mjeru aktivne politike zapošljavanja (javni radovi) kandidati koji ispunjavaju uvjete biti će pozvani od strane poslodavca na sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme, a sukladno Izjavi o zaštiti osobnih podataka Grada Belišća u kojem je opisano postupanje sa osobnim podacima i Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15).

Objavom rezultata temeljem objavljenog Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na web stranici Grada Belišća smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

II.

Temeljem Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme i prijava kandidatkinja za projekt „Još jednom zaželi 2“ radno mjesto “ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI“, ovim putem obavještavamo i kandidatkinje koje nisu izabrane:

 1. Nataša Unfogl
 2. Ivka Hršak
 3. Ružica Horvatiček
 4. Ana  Konig
 5. Romana Zake
 6. Ivana Krišković
 7. Marina Mađarić
 8. Mirena Brkić
 9. Anica  Plećko
 10. Đurđica Puljek
 11. Ivanka Marinović
 12. Margita Gibičar
 13. Zvezdana Jelkić
 14. Marija Perošević
 15. Vesna Tomić
 16. Jasmina Mađarević
 17. Željka Zdolec
 18. Danica Vukelić
 19. Anica  Đurković
 20. Blaženka Tomić
 21. Silvija Balentić
 22. Ružica Pavlović
 23. Marina Pavoković
 24. Snježana Embrešić
 25. Snježana Habus
 26. Anka Hajnc
 27. Sandra Funtak
 28. Mirjana Bušić
 29. Marina Stjepanović
 30. Mirjana Bošnjak
 31. Anica Vidić
 32. Danica Matulić
 33. Tanja Holjevac
 34. Ljiljana Đurđević
 35. Danijela Klobučar
 36. Ivana Anić
 37. Ines Balažić
 38. Anita Ljutak
 39. Manuela Vibovec
 40. Katica Eterović
 41. Kristina Konstantinović
 42. Ružica Vejić
 43. Silva Jovanović
 44. Branka Dupan
 45. Jelena Balač
 46. Aleksandra Grgić
 47. Silvija Milković
 48. Jadranka Balog
 49. Branka Molnar
 50. Nataliia Tesla
 51. Galyna Zhuravlova
 52. Slava Fumić
 53. Ivanka Iharoš
 54. Vera Varga
 55. Andrijana Kitonić

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijem u radni odnos
na određeno vrijeme na projektu „Još jednom zaželi 2“
ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content