Novosti|

Provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje) prema javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (38/2024) od 29. ožujka 2024. godine održati će se u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, I. kat, Mala vijećnica:

29.04.2024. GODINE (PONEDJELJAK) u 8:30 sati
Viši stručni suradnik za javnu nabavu

Kandidat koji može pristupiti pisanom testiranju i koji ispunjava uvjete prema javnom natječaju za prijam u službu:

R.br.LOZINKA:
 1.AM50603

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU GRADSKE UPRAVE GRADA BELIŠĆA NA RADNO MJESTO „VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA JAVNU NABAVU“, KOJI JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA 29. ožujka 2024. godine

Opisi poslova radnog mjesta „Viši stručni suradnik za javnu nabavu“ Služba za javnu nabavu:

 • obavlja poslove analize tržišta roba, usluga i radova od interesa za javnu nabavu i jednostavnu nabavu Grada,
 • obavlja poslove pripreme i provođenja postupaka javne nabave i jednostavne nabave za potrebe svih upravnih odjela,
 • priprema i izrađuje planove nabave,
 • izrađuje izvješća i vodi propisane evidencije o postupcima javne nabave,
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu Pročelnika,
 • odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka, a za svoj rad odgovara Pročelniku.

Plaća

Plaća Višeg stručnog suradnika za javnu nabavu, određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom Gradonačelnika o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Gradu Belišću, KLASA: 024-01/24-04/01, URBROJ: 2158-3-7/3-24-4, od 11. travnja 2024. godine.

Popis pravnih  izvora:

Kandidat koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
 2. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18 i 1/20, 1/21 i 13/22),
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 4/18 i 112/19),
 4. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22),
 5. Pravilnik o jednostavnoj nabavi („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 1/24),
 6. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17 i 75/20),
 7. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20 i 30/23).

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content