Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
KLASA: 402-02/23-01/01
URBROJ: 2158-3-02/1-23-7
Belišće, 11. listopada 2023. godine

Gradonačelnik grada Belišća, temeljem članka 162., točke 2. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 118/22, 46/22, 119/22, 71/23), članka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97 i 107/07, 94/13 i 98/19, 57/22, 101/23) članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članka 74. i 75. Zakona o sportu (NN 1/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/19, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20, 141/22), članka 20. i 21. Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09), članka 17. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02 i 73/13) i članka 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) te članka 61. stavka 5. točke 4. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20, 1/21 i 13/22) objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje programa socijalnoj skrbi i zdravstvu, predškolskom odgoju, školstvu i obrazovanju, sportu, tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća za 2024. godinu

I.

Javne potrebe grada Belišća za 2024. godinu, koje su predmet ovog Poziva, javne su potrebe:

 • u socijalnoj skrbi i zdravstvu,
 • u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja,
 • u sportu,
 • u tehničkoj kulturi i informatici

na području grada Belišća koje su u interesu zadovoljavanja potreba građana Belišća.

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu grada Belišća su djelatnosti i poslovi, projekti i programi, akcije i manifestacije od interesa za grad Belišće, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Od interesa za Grad Belišće su programi koji imaju visoku razinu kvalitete, stručno utemeljeni, ekonomični, financijski potpomognuti i iz drugih izvora, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost predlagatelja te oni koji se odvijaju kontinuirano.

II.

Prioritet za financiranje imaju programi koji ispunjavaju kriterije:

 1. programi koji se provode na području grada Belišća,
 2. programi koji su jasni, cjeloviti i provedivi u planiranom razdoblju,
 3. kvaliteta dosadašnjeg rada, ugled, uspjesi i iskustvo u provođenju programa predlagatelja,
 4. sustavnost u programskom kontinuitetu i poticajni rezultati,
 5. poticanje izvornosti, kreativnosti i inovativnosti,
 6. značenje za svekoliki razvoj grada,
 7. programi koji imaju osigurane ili predviđene i druge izvore financiranja,
 8. programi koji su usmjereni na veći broj građana ili na veće ciljane skupine građana,
 9. programi ostvareni u suradnji sa partnerima (udrugama, ustanovama, institucijama, organizacijama).

III.

Prijave programa mogu podnositi institucije, javne ustanove, udruge te druge pravne osobe i građani.

Prijedlozi moraju biti obrazloženi, moraju obuhvaćati aktivnosti od interesa za Grad Belišće i moraju sadržavati:

 1. opis programa,
 2. financijski plan koji uključuje detaljan troškovnik i izvore financiranja.

Prijave s nepotpunim podacima i prilozima neće biti razmatrane niti financirane iz Proračuna grada Belišća za 2024. godinu.

IV.

Prijave predlagatelji trebaju dostaviti na adresu:

Grad Belišće
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Vij. dr. Franje Tuđmana 1
31 551 Belišće

ili elektroničkim putem, ovjerene i skenirane, na e-mail adresu: grad@belisce.hr

Poziv za predlaganje programa javnih potreba otvoren je do 27. listopada 2023. godine.

V.

Prijavitelji čiji programi budu prihvaćeni, obvezni su podnijeti izvješće o realizaciji programa te financijska izvješća s odgovarajućim dokazima do 31. siječnja 2025. godine.

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content