Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Odbor za odobravanje stipendija studentima
KLASA: 604-01/23-01/01
URBROJ: 2158-3-02-01/2-23-35
Belišće, 18. listopada 2023. godine

Na temelju članka 14. stavka 1. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 10/19, 12/20, 1/21, 12/22 i 12/23), Odbor za odobravanje stipendija studentima grada Belišća raspisuje

O G L A S
za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2023./2024. godinu

I. OPĆI PODACI

Na osnovi članka 5. i članka 14. stavka 1. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 10/19, 12/20, 1/21, 12/22 i 12/23), Odbor za odobravanje stipendija studentima raspisuje ovaj Oglas kojim će Grad Belišće sukladno svojim financijskim mogućnostima u akademskoj 2023./2024. godini dodijeliti nove studentske stipendije prema kriterijima utvrđenim gore navedenim Pravilnikom, a kako slijedi:

 • po 159 eura mjesečno za 25 studenata u jednoj akademskoj godini s najvećim brojem bodova
 • po 106 eura mjesečno u jednoj akademskoj godini za sve student koji se ne nalaze među studentima s najvećim brojem bodova, a koji imaju ukupan prosjek ocjena tijekom pohađanja visokog učilišta najmanje 3,50, odnosno koji imaju ukupan prosjek ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja najmanje 4,50 za studente prve godine fakulteta
 • po 66 eura mjesečno u akademskoj godini za sve ostale studente koji udovoljavaju uvjetima oglasa, a imaju niži prosjek od 3,50 tijekom pohađanja visokog učilišta, odnosno niži prosjek od 4,50 tijekom srednjoškolskog obrazovanja za studente prve godine fakulteta.

II. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti prema sljedećim uvjetima:

 • da su redovito upisani na visoko učilište prvi put u akademsku godinu za koju se prijavljuju
 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da zajedno sa svim članovima kućanstva imaju prebivalište na području grada Belišća u trajanju najmanje godinu dana
 • da nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta ili Grada Belišća.

Za vrijeme apsolventskog staža, ponavljačke godine, dovršetka studija, izvanrednog studija i sl. student ne ostvaruje pravo na dodjelu stipendije.

III. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Kriterij i broj bodova na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u 1. godinu studija su:

 • prosjek ocjena svih predmeta u srednjoškolskom obrazovanju
 • sudjelovanje na natjecanjima tijekom srednjoškolskog obrazovanja
 • socijalno-materijalni status                       
 • prava prema posebnim propisima.

Kriterij i broj bodova na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u drugu, treću, četvrtu i svaku daljnju godinu studija su:

 • prosjek ocjena iz svih predmeta za vrijeme studija                         
 • objava radova u stručnim časopisima tijekom pohađanja visokog učilišta; dekanova, rektorova i druga nagrada fakulteta ili sveučilišta     
 • socijalno-materijalni status                                                           
 • prava prema posebnim propisima.

IV. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

Kod prijave na Oglas za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2023./2024. godinu kandidati za odobravanje stipendija koji imaju prosjek ocjena tijekom pohađanja visokog učilišta najmanje 3,50, odnosno koji imaju ukupan prosjek ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja najmanje 4,50 za studente prve godine fakulteta, trebaju priložiti sljedeće isprave:

 1. ispunjen obrazac Prijave za dodjelu stipendija redovnim studentima
 2. presliku važeće osobne iskaznice
 3. potvrdu MUP-a o prebivalištu
 4. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva na propisanoj tiskanici
 5. Potvrdu fakulteta o upisu na visoko učilište (e-zapis o statusu studenta nije dostatan jer ne sadrži sve potrebne informacije o studentu kao potvrda o upisu koju izdaje referada fakulteta)
 6. Potvrdu škole o prosjeku ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja (za studente 1. godine)
 7. Potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena svih godina studija (za studente 2. i ostalih godina studija) – studenti diplomskog studija trebaju priložiti i ocjene s preddiplomskog studija
 8. Potvrdu nadležne Porezne uprave o prihodima svih članova kućanstva starijih od 15 godina za prethodnu godinu; uključujući i podnositelja zahtjeva
 9. potpisanu Privolu za obradu osobnih podataka na obrascu Prijave za dodjelu stipendija redovnim studentima

Dodatna dokumentacija:

 1. dokaz o uspjehu na natjecanjima, o objavi stručnih radova i dobivenim nagradama
 2. potvrde kojima se dokazuje socijalno-materijalni status te prava prema posebnim propisima:
  – Potvrdu o pohađanju srednje škole/fakulteta braće ili sestara izvan mjesta prebivališta
  – presliku Rješenja o postotku invalidnosti kandidata
  – presliku Presude suda o razvodu braka roditelja
  – presliku Izvatka iz matice umrlih za umrlog roditelja
  – Potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za djecu hrvatskih branitelja iz
  Domovinskog rata
  – presliku drugostupanjskog Rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog
  rata za djecu HRVI-a iz Domovinskog rata
  – Potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja
  Domovinskog rata koju izdaje nadležni Ured državne uprave

Kandidati za odobravanje stipendija koji imaju niži prosjek od 3,50 tijekom pohađanja visokog učilišta, odnosno niži prosjek od 4,50 tijekom srednjoškolskog obrazovanja za studente prve godine fakulteta trebaju priložiti sljedeće isprave:

 1. ispunjen obrazac Prijave za dodjelu stipendija redovnim studentima
 2. presliku važeće osobne iskaznice
 3. potvrdu MUP-a o prebivalištu
 4. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva na propisanoj tiskanici
 5. Potvrdu fakulteta o upisu na visoko učilište (e-zapis o statusu studenta nije dostatan jer ne sadrži sve potrebne informacije o studentu kao potvrda o upisu koju izdaje referada fakulteta)
 6. Potvrdu škole o prosjeku ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja (za studente 1. godine)
 7. Potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena svih godina studija (za studente 2. i ostalih godina studija) – studenti diplomskog studija trebaju priložiti i ocjene s preddiplomskog studija
 8. potpisanu Privolu za obradu osobnih podataka na obrascu Prijave za dodjelu stipendija redovnim studentima.

Sva natječajna dokumentacija koja se prilaže može biti u elektroničkom obliku, osim e-Zapisa o statusu studenta, ako je njezina vjerodostojnost potvrđena unutar e-sustava službenih mrežnih stranica (poput sustava e-Građani).

V. OSTALE ODREDBE

Stipendija se vraća u slučajevima predviđenim Pravilnikom o stipendiranju studenata s područja grada Belišća.

Pravovremene i potpune prijave na Oglas za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2023./2024. godinu boduju se primjenom kriterija utvrđenih navedenim Pravilnikom, dok se nepravovremene i nepotpune prijave neće ni razmatrati.

Po završenom bodovanju sastavlja se prijedlog liste kandidata na koju se, temeljem ukupnog broja bodova sakupljenih po svim kriterijima, redom od najvećeg prema najmanjem, upisuju pojedini kandidati te se tako dobiva lista prvenstva koja će se objaviti na internetskim stranicama i oglasnoj ploči grada Belišća najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za  podnošenje zahtjeva.

Ukoliko na listi prvenstva dva ili više kandidata ostvari jednak broj bodova, prednost se daje onome koji je ostvario veći broj bodova po osnovi općeg uspjeha u prethodnom obrazovnom razdoblju.

Kandidati za dodjelu stipendija koji imaju niži prosjek od 3,50 tijekom pohađanja visokog učilišta, odnosno niži prosjek od 4,50 tijekom srednjoškolskog obrazovanja za studente prve godine fakulteta, rangiraju se prema prosjeku ocjena.

U roku 8 dana od dana objave liste kandidata, nezadovoljni kandidat može prigovor na listu podnijeti u pisanom obliku Gradonačelniku.

Gradonačelnik je dužan donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka Gradonačelnika po podnesenom prigovoru je konačna.

Sa studentima koji po konačnoj listi prvenstva budu utvrđeni kao korisnici stipendija, sklopit će se ugovor o korištenju stipendije.

Stipendija se ne isplaćuje za mjesece srpanj i kolovoz.

VI. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave na Oglas za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2023./2024. godinu dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave istog, tj. najkasnije do 2. studenoga 2023. godine, na jedan od sljedeća dva načina:

1.u fizičkom obliku sa svom traženom dokumentacijom na adresu:

Grad Belišće
Odbor za odobravanje stipendija studentima
Vijenac dr. Franje Tuđmana 1
31551  Belišće

s naznakom „Prijava na Oglas za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2023./2024. godinu“ – ime pošiljatelja

2. u elektroničkom obliku skenirano u PDF formatu sa svom traženom dokumentacijom na e-mail adresu:

stipendije@belisce.hr

s nazivom e-maila „Prijava na Oglas za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2023./2024. godinu“ – ime pošiljatelja

Predsjednica Odbora za
odobravanje stipendija studentima
Ljerka Vučković

                                                                                                             

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content