Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Gradonačelnik grada Belišća, temeljem članka 7. stavka 1. i 6. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi  (NN 83/22), članka 61., stavka 4. i stavka 5., točke 4., 9. i 29. Statuta Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20, 1/21 i 13/22) te Odluke Gradonačelnika grada Belišća o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća za 2024. godinu, 18. listopada 2023. godine objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća za 2024. godinu

I.

Javne potrebe u kulturi su programi, projekti, kulturne djelatnosti i manifestacije koje su od interesa za Grad Belišće, a dodjeljuju se temeljem Javnog poziva, koji se objavljuje na mrežnim stranicama Grada Belišća i za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna grada Belišća.

II.

            Na Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća za 2024. mogu se prijaviti ustanove u kulturi, udruge, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te druge pravne i fizičke osobe koje su u odgovarajućem registru registrirane za kulturnu djelatnost koju prijavljuju, a koje djeluju u sljedećim djelatnostima i područjima:

1. kulturne djelatnosti:

a) arhivska djelatnost
b) muzejska djelatnost
c) knjižnična djelatnost
d) nakladnička i knjižarska djelatnost
e) audiovizualna djelatnost

2. kulturno-umjetničko stvaralaštvo:

a) dramska i plesna umjetnost
b) glazbena i glazbeno-scenska umjetnost
c) književnost
d) vizualne umjetnosti, dizajn i arhitektura
e) interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse
f) digitalna umjetnost
g) kulturno-umjetnički amaterizam

3. djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom

4. transverzalna područja:

a) međunarodna kulturna suradnja i mobilnost
b) dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi
c) raznolikost kulturnih izričaja
d) poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama
e) digitalizacija u području kulture

III.

Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog programa je od 133,00 EUR do 6.700,00 EUR.

IV.

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv imaju prihvatljivi prijavitelji iz točke II. ovog Javnog poziva uz ispunjavanje sljedećih uvjeta: 

 1. upisan je u odgovarajući registar pravnih osoba
 2. upisan je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje, u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija; ako je primjenjivo
 3. svojim statutom je opredijeljen za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet Javnog poziva;
 4. ima usklađen statut s odredbama Zakona o udrugama ili je podnio zahtjev nadležnom uredu državne uprave za usklađivanje statuta (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda), a osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u Registar udruga;
 5. uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna grada Belišća i drugih javnih izvora;
 6. ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 7. nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, Proračunu grada Belišća te trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Belišća;
 8. protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja i voditelja programa ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili počinjenje kaznenog djela definiranog Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobre koje provode udruge
 9. osigurao je organizacijske, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za provedbu programa
 10. ima općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima
 11. korisnici programa moraju biti stanovnici grada Belišća ili prijavljeni program mora zadovoljavati javne potrebe od interesa za grad Belišće
 12. mora biti do raspisivanja Javnog poziva registriran ili imati prebivalište na području Republike Hrvatske najmanje jednu godinu

V.

            Svaki prijavitelj može prijaviti najviše jedan samostalni prijedlog programa i jedan u partnerstvu za jedno područje financiranja.

VI.

            Javni poziv će biti objavljen 18. listopada 2023. godine. Rok za podnošenje prijava je 30 dana, a završava 18. studenog 2023. godine.

VII.

Prijava pravne osobe na Javni poziv mora sadržavati:

 1. Ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za prijavu programa
 2. Ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac proračuna programa
 3. Ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 4. Ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac Izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo)
 5. Potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave o urednom ispunjavanju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave
 6. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje (koja je potpisala obrasce za prijavu programa i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa, ne starije od 6 mjeseci,

Podnositelj prijave u obvezi je priložiti i sljedeće dokaze i priloge, u slučaju da nisu dostupni u odgovarajućoj elektroničkoj bazi podataka, zadnjeg dana roka za dostavu prijava programa ili projekta:

7. Dokaz o registraciji
8. Financijski izvještaj udruge i to:
– za obveznike dvojnog knjigovodstva: presliku godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima (obrazac
PR-RAS-NPF), Bilancu (obrazac BIL-NPF) i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku
godinu
– za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni
novčanog računovodstvenog načela usvojenu od zakonskog zastupnika podnositelja i Godišnji
financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu (obrazac G-PR-IZ-NPF)
9. Presliku ovjerenog statuta

Prijava fizičke osobe na Javni poziv mora sadržavati:

 1. Ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za prijavu programa
 2. Ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac proračuna programa
 3. Ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci

VIII.

            Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Belišća https://www.belisce.hr/

Prijava se podnosi:
u elektroničkom obliku sa svom traženom dokumentacijom i skeniranim obrascima, u PDF formatu, na adresu elektroničke pošte: kultura@belisce.hr

s nazivom e-maila „Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi grada Belišća za 2024. godinu – naziv prijavitelja

ili preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici, s navedenim nazivom i adresom prijavitelja, na sljedeću adresu:

Grad Belišće
Vijenac dr. Franje Tuđmana 1
31551 Belišće

uz napomenu na omotnici: „NE OTVARATI – „Javni poziv za predlaganje Javnih potreba u kulturi grada Belišća za 2024. godinu “

IX.

            Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, indikativni kalendar provedbe Javnog poziva, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupak ugovaranja, postupanje s dokumentacijom kao i način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje. 

            Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog poziva.

KLASA: 402-02/23-01/01
URBROJ: 2158-3-02-01/1-23-8
Belišće, 18. listopada 2023.

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content