Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Opis poslova radnog mjesta „Viši stručni suradnik za javnu nabavu“ u Upravnom odjelu Gradske uprave grada Belišća “Tajništvo Grada”, Odsjek za javnu nabavu:

 • obavlja poslove analize tržišta roba, usluga i radova od interesa za javnu nabavu i jednostavnu nabavu Grada
 • obavlja poslove pripreme i provođenja postupaka javne nabave i jednostavne nabave za potrebe svih upravnih odjela
 • priprema i izrađuje planove nabave
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu Voditelja
 • odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka, a za svoj rad odgovara Voditelju.

 

Plaća:

Plaća Višeg stručnog suradnika za javnu nabavu u Upravnom odjelu Gradske uprave grada Belišća “Tajništvo Grada” određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Gradskoj upravi grada Belišća,  Klasa: 022-01/19-01/01 , Urbroj: 2185/02-1-19-2 od 1. veljača 2019. godine.

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava oglasom obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua.
Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:

 • lokalna i područna (regionalna) samouprava
 • službenički odnosi
 • upravni postupak
 • jednostavna nabava
 • javna nabava.

 

Popis pravnih izvora i literature:

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora i literature:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 127/17)
 • Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
 • Pravilnik o jednostavnoj nabavi („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 10/17, 1/18)
 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17)
 • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17).

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content