Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Opis poslova radnog mjesta „Stručni referent za obračun plaća i računa“ u Upravnom odjelu  za financije i proračun Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za obračun plaća i računa, analitiku, financijsko i materijalno knjigovodstvo:

 • obračunava plaće i obavlja potrebne predradnje za ažurno vođenje svih evidencija vezanih uz isplate iz plaća, kontrolira i priprema obrasce vezane uz isplate plaća, statističke izvještaje, izvještaje za banke, obrađuje podatke o isplaćenim plaćama za potrebe mirovinskog osiguranja
 • vodi evidencije Poreznih kartica (PK-1)
 • obračunava bolovanje i brine o ispunjavanju i dostavljanju svih potrebnih obrazaca u HZZO i u HZMO
 • obračunava i isplaćuje putne naloge i vodi pomoćne knjige evidencije službenih putovanja
 • vodi pomoćnu knjigu ulaznih računa, knjigovodstveno prati plaćanja tih računa (dnevna ažurnost)
 • vodi pomoćnu knjigu izlaznih računa te prati naplatu tih računa
 • obrađuje virmanske naloge za plaćanje i brine o njihovom izvršenju
 • izrađuje kompenzacije – samostalno zatvara krugova, izrađuje specifikacije plaćanja i potraživanja
 • surađuje sa stručnim referentima za porezno knjigovodstvo i analitičke evidencije
 • vodi blagajnu financijskog knjigovodstva (gotovinske isplate)
 • utvrđuje završno stanje dugovanja i potraživanja po računima krajem godine
 • priprema podatke za unos u financijske izvještaje (kvartalno, godišnje)
 • brine o arhiviranju pomoćnih knjiga i evidencija nakon završnog računa, uvezuje ih te čuva prema Zakonu o računovodstvu
 • obavlja i duge poslove iz djelokruga Odsjeka po nalogu Voditelja
 • odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, a za svoj rad odgovara Voditelju.

 

Plaća:

Plaća Stručnog referenta za obračun plaća i računa u Upravnom odjelu  za financije i proračun Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za obračun plaća i računa, analitiku, financijsko i materijalno knjigovodstvo određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Gradskoj upravi grada Belišća,  Klasa: 022-01/19-01/01, Urbroj: 2185/02-1-19-2 od 1. veljača 2019. godine.

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava oglasom obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua.
Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:

 • lokalna i područna (regionalna) samouprava
 • službenički odnosi
 • upravni postupak
 • računovodstvo i financije.

 

Popis pravnih izvora i literature:

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora i literature:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 127/17)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18),
 •  Zakon o porezu na dohodak ( NN 115/16, 106/18)
 •  Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12,15/15)
 • Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16,116/18).

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content