Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Opis poslova radnog mjesta „Viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu“ u Upravnom odjelu Gradske uprave grada Belišća “Tajništvo Grada”:

 • obavlja stručne poslove za potrebe rada Gradskog vijeća, gradonačelnika i njihovih stalnih ili povremenih radnih tijela,
 • obavlja kadrovske poslove za potrebe Gradske uprave i vodi osobne očevidnike službenika i namještenika,
 • obavlja stručne poslove vatrogastva i zaštite i spašavanja,
 • obavlja arhivske poslove,
 • obavlja stručne poslove oko objave akata tijela Grada te izrade i objave Službenog glasnika grada Belišća,
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu Pročelnika,
 • odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka, a za svoj rad odgovara Pročelniku.

 

Plaća:

Plaća Višeg stručnog suradnika za lokalnu samoupravu u upravnom odjelu Gradske uprave grada Belišća “Tajništvo Grada” određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Gradskoj upravi grada Belišća,  Klasa: 022-01/19-01/01 , Urbroj: 2185/02-1-19-2 od 1. veljača 2019. godine.

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava oglasom obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua.
Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:

 • lokalna i područna (regionalna) samouprava,
 • službenički odnosi,
 • upravni postupak,
 • zaštita i spašavanje, vatrogastvo,
 • arhivsko gradivo i arhiva.

 

Popis pravnih izvora i literature:

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora i literature:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
 • Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18)
 • Poslovnik o radu Gradskog vijeća grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 5/09, 8/13 i 11/14)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 • Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17)
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
 • Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10)
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivi (NN 61/18).

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content