Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 021-05/20-07/13
Urbroj: 2185/02-1-20-1
Belišće, 20. listopada 2020. godine

Temeljem članka 42. stavka 1. podstavka 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18 i 1/20) te članka 67. stavka 1. i 5. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14 i 1/18), sazivam

40. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 26. listopada 2020. godine (ponedjeljak), u prostorijama Centra za kulturu Sigmund Romberg, Ulica kralja Tomislava 194, s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Usvajanje Zapisnika s 39. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Aktualni sat
 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika i
  Gradske uprave grada Belišća za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2020. godine
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o stjecanju u vlasništvo nekretnine – put u k.o. Belišće, k.č.br.358/90, tvrtke DS SMITH Belišće Croatia d.o.o. Gradu Belišću
  b) Nacrta Ugovora o darovanju nekretnine
  Izvjestiteljica: tajnik, Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o uvjetima prodaje građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni „Kod Pruge“,
  b) Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni „Kod pruge“,
  c) Nacrta javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni „Kod Pruge“ prikupljanjem pisanih ponuda
  Izvjestiteljica: tajnik, Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o V. Izmjenama i dopunama Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Ispravka Odluke o djelomičnom ispravku Odluke o izboru
  najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada
  Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje 6. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulturu „Sigmund Romberg“ za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  Izvjestiteljica: ravnateljica Tea Glavica, mag.prim.educ.
 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Druge Izmjene i dopune Financijskog plana Muzeja „Belišće“ za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  Izvjestiteljica: ravnateljica dr. sc. Nada Milas Bosanac, mag.oec.
 11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  Izvjestiteljica: ravnateljica Vlasta Putar, dipl. knjižničarka
 12. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Petih Izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2020. godini s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  b) Trećih Izmjena i dopunama Programa javnih potreba u sportu grada Belišća u 2020. godini s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.,
 13. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o davanju suglasnosti na Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Maslačak Belišće za razdoblje od 1.1. do 30.6.2020. godine
  b) Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o odgojno obrazovnom radu Dječjeg vrtića Maslačak Belišće za pedagošku 2019./2020. godinu
  c) Odluke o davanju suglasnosti na Izmjenu Plana upisa za pedagošku 2020./2021. godinu
  d) Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Belišće
  e) Odluke o davanju suglasnosti na Pročišćeni tekst Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Belišće
  Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.
 14. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o produžetku zakupa poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Polet d.o.o. u Belišću
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 15. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o ispravku međe u dijelu k.č.br. 935 u k.o. Gat
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 16. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti za priključenje stambenih objekata u romskom naselju u Ulici Marka Oreškovića u Bistrincima na elektroenergetsku mrežu
  Izvjestiteljica: tajnik, Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 17. Razmatranje prijedloga i utvrđivanje Zaključka o sklapanju Sporazuma o suradnji na razvojnom
  projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila
  Izvjestiteljica: tajnik, Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 18. Razmatranje prijedloga i utvrđivanje Zaključka o sklapanju Ugovora o pravu instaliranja opreme BR. S3123E/20
  Izvjestiteljica: tajnik, Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 19. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Izvješća o izvršenju Proračuna grada Belišća za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
  b) Sedmih izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  c) Odluke o Sedmim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2020. godinu
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.,
 20. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o zaduživanju Grada Belišća u 2020. godini kod Zagrebačke banke d.d. za financiranje EU projekta „VICINaD“, Programa INTERREG V-A, prekogranična suradnja Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. (restauracija Spomen – vlaka)
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.,
 21. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti tvrtki Hidrobel d.o.o. za vodne usluge za korištenje financijskih sredstava prihoda od naknade za razvoj na području aglomeracije grada Belišća
  Izvjestiteljica: direktorica Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

Sanja Takač, univ.spec.admin.publ. Dario Fletko, mag.ing.comp.,v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content