Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Gradonačelnik Grada Belišća, na temelju članka 7. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana u društveno poticanoj stanogradnji, Klas: 340-03/18-03/01, Urbroj: 2185/02 – 1 -18-4 od 13. srpnja 2018.godine, a u svezi s člankom 21. stavkom 2. i člankom 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 i 66/19) objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane
stanogradnje (POS) na području Grada Belišća radi utvrđivanja Treće dodatne liste Konačnoj listi reda prvenstva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Belišća, sukladno Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 i 66/19, u daljnjem tekstu: Zakon).

Zbog interesa građana za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Belišća, gradonačelnik Grada Belišća objavljuje Javni poziv za formiranje Treće dodatne liste Konačnoj listi reda prvenstva.

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na imaju fizičke osobe s područja cijele Republike Hrvatske, koje na dan objave javnog poziva imaju hrvatsko državljanstvo.

Prvenstvo na kupnju stana neovisno o načinu plaćanja imaju zaštićeni najmoprimci koji koriste stan u vlasništvu fizičkih osoba i građani koji prvi put stječu vlasništvo za potrebe stanovanja (članak 21. stavak 2.).

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u Gradskoj upravi Grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće ili na službenoj stranici Grada Belišća: www.belisce.hr.

Podnositelj zahtjeva uz zahtjev za kupnju stana ispunjava propisane obrasce (izjave) od Obrasca br. 1 do Obrasca br. 5 (u prilogu su ovog javnog poziva, a koji se odnose na pojedinog podnositelja zahtjeva) i prilaže slijedeće:

 1. Domovnicu ili preslik osobne iskaznice – za podnositelja zahtjeva;
 2. Uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana, koje izdaje nadležna policijska postaja (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva);
 3. Ukoliko podnositelj zahtjeva ostvaruje dodatne bodove po pojedinim osnovama, prilaže uz popunjeni obrazac zahtjeva za kupnju stana slijedeće:
  1. Dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju ili diploma) za podnositelja zahtjeva;
  1. Potvrdu nadležnog tijela o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva;
  1. Rješenje nadležnog tijela o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva;
  1. Potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva;
  1. Rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje utvrđenom stupnju invaliditeta – za podnositelje zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta.

Potrebni dokazi prilažu se u kopiji, a podnositelj zahtjeva dužan je priložiti ovjerenu izjavu kojom jamči istinitost podataka u zahtjevu.

Zahtjev za kupnju stana s traženom dokumentacijom predaje se isključivo poštom, u zatvorenoj omotnici u roku od 60 dana od dana objave Javnog poziva na službenim stranicama Grada Belišća i dnevnom tisku, a zaključno do 20. prosinca 2020.godine, na adresu Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, uz naznaku pošiljatelja (ime, prezime i adresa).

Bodovanje i uvrštavanje na Treću dodatnu listu reda prvenstva provest će Povjerenstvo za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana u društveno poticanoj stanogradnji u skladu s Pravilnikom i uvjetima, kriterijima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana u društvenoj poticanoj stanogradnji, Klasa: 340-03/18-03/01, Urbroj: 2185/02 – 1-18-4 od 13. srpnja 2018.godine.

Prijedlog Treće dodatne liste Konačnoj listi reda prvenstva objavit će se na oglasnoj ploči i na službenim stranicama Grada Belišća.

Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Treće dodatne liste Konačnoj listi reda prvenstva i obavljeno bodovanje, odnosno neuvrštavanje na Treću dodatnu listu Konačnoj listi reda prvenstva.

Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Belišća u roku od 15 dana od dana objavljivanja prijedloga Treće dodatne liste Konačnoj listi reda prvenstva na oglasnoj ploči i na službenoj stranici Grada Belišća.

Treća dodatna lista Konačnoj listi reda prvenstva se objavljuje na oglasnoj ploči i na službenoj stranici Grada Belišća, po donošenju Odluke o podnesenim prigovorima.

GRADONAČELNIK

Klasa: 361-01/18-03/15
Urbroj: 2185/02-1-20-248

U Belišću 20. listopada 2020.godine                                               

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr.med.

                                                                                         

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content