Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Odbor za odobravanje stipendija studentima
Klasa: 604-02/19-02/01
Urbroj: 2185/02-2-19-21

Belišće, 14. studenoga 2019. godine

Na temelju članka 14. stavka 1. Pravilnika o odobravanju stipendija studentima (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 7/10, 7/15, 7/16 i 11/18) Odbor za odobravanje stipendija studentima grada Belišća raspisuje

O G L A S

za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2019./2020. godinu

 

 I. OPĆI PODACI

Na osnovu Odluke o broju i visini iznosa studentskih stipendija za akademsku 2019./2020. godinu (Klasa: 604-02/19-02/01, Urbroj: 2185/02-2-19-18) koju je gradonačelnik grada Belišća donio dana 12. studenoga 2019. godine, Odbor za odobravanje stipendija studentima raspisuje ovaj Oglas kojim će Grad Belišće sukladno svojim financijskim mogućnostima u akademskoj 2019./2020. godini dodijeliti nove studentske stipendije prema kriterijima utvrđenim gore navedenim Pravilnikom, a kako slijedi:

-po 1.100 kuna mjesečno za 12 studentskih stipendija za studente s najvišim brojem bodova

-po 700 kuna mjesečno svim studentima na bodovnoj listi od 13. mjesta pa nadalje, a koji imaju ukupan prosjek ocjena tijekom pohađanja visokog učilišta najmanje 3,00, odnosno koji imaju ukupan prosjek ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja najmanje 4,50 za studente 1. godine fakulteta

-po 400 kuna mjesečno za sve ostale studente koji udovoljavaju uvjetima natječaja, a imaju niži prosjek od 3,00 tijekom pohađanja visokog učilišta, odnosno niži prosjek od 4,50 tijekom srednjoškolskog obrazovanja za studente 1. godine fakulteta

Stipendija se ne isplaćuje za mjesec srpanj i kolovoz. Za vrijeme apsolventskog staža student ne ostvaruje pravo na dodjelu stipendije.

 

II. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti prema sljedećim uvjetima:

-da su državljani Republike Hrvatske
-da imaju prebivalište na području grada Belišća
-da nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta
-da su redovito upisani na visoko učilište prvi put u akademsku godinu za koju se prijavljuju.

 

III. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Kriterij i broj bodova na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u 1. godinu studija su:

-prosjek ocjena svih predmeta u srednjoškolskom obrazovanju
-sudjelovanje na natjecanjima tijekom srednjoškolskog obrazovanja
-socijalni status
-materijalni status.

Kriterij i broj bodova na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u drugu, treću, četvrtu i svaku daljnju godinu studija su:

-prosjek ocjena iz svih predmeta za vrijeme studija
-objava radova u stručnom časopisu
-dekanova i/ili rektorova nagrada
-socijalni status
-materijalni status.

 

IV. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

Kod prijave na Oglas za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2019./2020. godinu kandidati za odobravanje stipendija koji imaju prosjek ocjena tijekom pohađanja visokog učilišta najmanje 3,00, odnosno koji imaju ukupan prosjek ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja najmanje 4,50 za studente prve godine fakulteta, trebaju priložiti sljedeće isprave:

-presliku važeće osobne iskaznice

-Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva na propisanoj tiskanici

-Potvrdu o upisu na visoko učilište

-Potvrdu škole o prosjeku ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja (za studente 1. godine),

-Potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena svih godina studija (za studente 2. i ostalih godina studija),

-dokaz o uspjehu na natjecanjima i o objavi stručnih radova

-dokaz o dekanovoj i/ili rektorovoj nagradi

-potvrde kojima se dokazuje socijalno stanje:

– Potvrdu o pohađanju škole/fakulteta braće ili sestara izvan mjesta prebivališta
– presliku Rješenja o postotku invalidnosti kandidata
– presliku Presude suda o razvodu braka roditelja
– presliku Izvatka iz matice umrlih za umrlog roditelja
– Potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
– presliku drugostupanjskog Rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za djecu HRVI-a iz Domovinskog rata
– Potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja Domovinskog rata koju izdaje nadležni Ured državne uprave

-potvrde kojima se dokazuje materijalno stanje:

– Potvrdu nadležne Porezne uprave o prihodima svih članova kućanstva starijih od 15 godina za prethodnu godinu; uključujući i podnositelja zahtjeva
– Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u prethodnoj godini za članove obitelji koji su u mirovini ili su
korisnici obiteljske mirovine

-ispunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu studentske stipendije

-potpisanu Privolu za obradu osobnih podataka.

Kandidati za odobravanje stipendija koji imaju niži prosjek od 3,00 tijekom pohađanja visokog učilišta, odnosno niži prosjek od 4,50 tijekom srednjoškolskog obrazovanja za studente prve godine fakulteta trebaju priložiti sljedeće isprave:

– presliku važeće osobne iskaznice
– Potvrdu o upisu na visoko učilište
– Potvrdu škole o prosjeku ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja (za studente 1. godine)
– Potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena svih godina studija (za studente 2. i ostalih godina studija)
– ispunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu studentske stipendije
– potpisanu Privolu za obradu osobnih podataka koja je sastavni dio Zahtjeva za dodjelu studentske stipendije.

 

V. OSTALE ODREDBE

Stipendija se odobrava bez obveze vraćanja, a ista se vraća samo u određenim slučajevima  predviđenim Pravilnikom o odobravanju stipendija studentima.

Pravovremene i potpune prijave na Oglas za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2019./2020. godinu boduju se primjenom kriterija utvrđenih navedenim Pravilnikom, dok se nepravovremene i nepotpune prijave neće ni razmatrati.

Po završenom bodovanju sastavlja se prijedlog liste kandidata na koju se, temeljem ukupnog broja bodova sakupljenih po svim kriterijima, redom od najvećeg prema najmanjem, upisuju pojedini kandidati te se tako dobiva lista prvenstva koja će se objaviti na internetskim stranicama i oglasnoj ploči grada Belišća najkasnije u roku od 10 dana od isteka roka za  podnošenje zahtjeva.

Ukoliko na listi prvenstva dva ili više kandidata ostvari jednak broj bodova prednost se daje onome koji je ostvario veći broj bodova po osnovi općeg uspjeha u prethodnom obrazovnom razdoblju.

Kandidati za dodjelu stipendija koji imaju niži prosjek od 3,00 tijekom pohađanja visokog učilišta, odnosno niži prosjek od 4,50 tijekom srednjoškolskog obrazovanja za studente prve godine fakulteta, rangiraju se prema prosjeku ocjena.

U roku 8 dana od dana objave liste kandidata, nezadovoljni kandidat može prigovor na listu podnijeti u pisanom obliku Gradonačelniku.

Gradonačelnik je dužan donijeti odluku o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka Gradonačelnika po podnesenom prigovoru je konačna.

Sa studentima koji po konačnoj listi prvenstva budu utvrđeni kao korisnici stipendija, sklopit će se ugovor o korištenju stipendije.

 

VI. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEVI PODNOSE

Prijave na Oglas za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2019./2020. godinu dostavljaju se u pisanom obliku sa svom traženom dokumentacijom u roku od 10 dana od dana objave istog, tj. najkasnije do 25. studenoga 2019. godine na adresu:

                                                                          Grad Belišće

                                                Odbor za odobravanje stipendija studentima

                                                              Vijenac dr. Franje Tuđmana 1

                                                                       31551  BELIŠĆE

(s naznakom: „Prijava na Oglas za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2019./2020. godinu“)

 

Predsjednica Odbora za odobravanje stipendija studentima:

Ljerka Vučković

 

Obrasci:

Zahtjev za dodjelu studentske stipendije

Tiskanica – broj članova

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content