Novosti|

Uprava Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o. temeljem članka 20. Izjave o osnivanju Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o. i članka 13. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu u zakup prostora Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o., dana 04. rujna 2023. godine raspisuje sljedeći

O T V O R E N I    J A V N I   N A T J E Č A J
za ulazak poduzetnika u Program virtualne inkubacije u Poduzetnički inkubator Polet d.o.o.

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Članak 1.

Predmet Javnog natječaja za ulazak poduzetnika u Program virtualne inkubacije u Poduzetničkom inkubatoru Polet d.o.o. (dalje u tekstu: Natječaj) je prikupljanje prijava zainteresiranih poduzetnika radi ulaska u Program virtualne inkubacije u Poduzetničkom inkubatoru Polet d.o.o. (dalje u tekstu : PI POLET).

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu te se primjenjuju odredbe Zakona o suzbijanju diskriminacije, a kojima se promiče jednakost i uređuje zaštita od diskriminacije po svakoj u Zakonu navedenoj osnovi.

Virtualna inkubacija podrazumijeva korištenje usluga dostupnih inkubiranim poslovnim pothvatima bez fizičke prisutnosti, odnosno bez korištenja usluga najma poslovnih prostora.

Poduzetnički inkubator Polet d.o.o. poduzetnicima osigurava savjetodavnu i mentorsku podršku te mogućnost umrežavanja s drugim poduzetnicima, bez korištenja poslovnog prostora poduzetničkog inkubatora, a s virtualnim stanarima potpisuju se ugovori o suradnji.

PI POLET daje virtualnom stanaru pravo korištenja adrese Željeznička 10/a, 31 551 Belišće, za potrebe registracije svog sjedišta i korištenja poštanskog sandučića u PI POLET.

Mjesečna članarina određena je Cjenikom PI POLET.

DEFINIRANJE POJMOVA

Članak 2.

Pod pojmom „poduzetnika“ podrazumijevaju se sve pravne i fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnici (trgovačka društva, obrti), sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

U smislu ovog Natječaji definiraju se sljedeći pojmovi:

– „poduzetnici“ su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva sukladno pozitivnom propisu kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva;

– „poduzetnici početnici“ su poduzetnici koji su upisani u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od tri godine do dana podnošenja prijave na javni natječaj za zakup poslovnog prostora, osobe koje namjeravaju osnovati obrt ili trgovačko društvo te izvršiti registraciju i započeti sa radom u roku od 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora o zakupu prostora u PI POLET, pod pojmom poduzetnika početnika u smislu ovog stavka smatraju se i zadruge;

– „poduzetnici u kasnijoj fazi rasta i razvoja“ su poduzetnici koji su upisani u odgovarajući registar u razdoblju dužem od tri godine od dana podnošenja prijave na Javni natječaj;

– „virtualni stanari“ su poduzetnici koji s PI POLET imaju zaključen Ugovor o korištenju Programa virtualne inkubacije.

PAKET USLUGA ZA KORISNIKE PROGRAMA VIRTUALNE INKUBACIJE

Članak 3.

Stanarima virtualne inkubacije pripada sljedeći paket usluga:

– usluga korištenja adrese Željeznička 10/a, 31 551 Belišće, za potrebe registracije sjedišta poslovnog subjekta;

– usluga korištenja poštanskog sandučića u PI POLET;

– savjetodavne usluge;

– pravo korištenja konferencijske dvorane maksimalno 1 sat mjesečno uz prethodnu najavu i prema rasporedu koji odredi PI POLET.

ULAZAK U PROGRAM VIRTUALNE INKUBACIJE

Članak 4.

Prihvatljivi prijavitelji za Program virtualne inkubacije:

  • poduzetnici početnici i poduzetnici u kasnijoj fazi rasta i razvoja koji nemaju potrebu za fizičkim prostorom u PI POLET;
  • fizičke osobe koje namjeravaju osnovati poslovni subjekt, a koje su dužne u roku od 30 dana od dana registracije poslovnog subjekta dostaviti PI POLET presliku obrtnice ako je ponuditelj obrtnik ili presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe.

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju subjekti iz stavka 1. ovog članka pod uvjetom da imaju sjedište ili prebivalište na području grada Belišća.

Ako PI POLET ne zaprimi u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o korištenju Programa virtualne inkubacije obavijest o registraciji poslovnog subjekta ili poslovni subjekt u roku od 30 dana od dana primitka Odluke o prijemu u Program inkubacije PI POLET ne sklopi Ugovor o korištenju Programa virtualne inkubacije s PI POLET, isti će biti dužan izbrisati adresu sjedišta iz odgovarajućeg registra, odnosno upisnika, u roku od 5 dana po isteku roka za sklapanje ugovora o korištenju Programa virtualne inkubacije.

Neprihvatljivi prijavitelji za Program virtualne inkubacije su osobe koje ne udovoljavaju uvjetima iz stavka 1. ovog članka.

Neprihvatljivi prijavitelji su i oni poduzetnici koji udovoljavaju uvjetima iz stavka 1. ovog članka, ali:

  • se nalaze u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili postupku likvidacije;
  • koji imaju nepodmirene financijske obveze prema PI POLET;
  • su prethodno imali sklopljen ugovor zakupu poslovnih prostora s PI POLET, a koji je bio raskinut njihovom krivnjom.

POSTUPAK PRIJAVE U PROGRAM VIRTUALNE INKUBACIJE

Članak 5.

Prijave za ulazak u Program virtualne inkubacije podnose se na Prijavnom obrascu dostupnom putem poveznice na web stranici: polet.com.hr, elektroničkim putem na e-mail: polet.belisce@gmail.com.

Uz ispunjen Prijavni obrazac potrebno je dostaviti:

– poslovni plan;

– presliku obrtnice ako je ponuditelj obrtnik ili presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe;

– ukoliko je prijavitelj fizička osoba koja namjerava osnovati poslovni subjekt, dužna je u roku od 30 dana od dana registracije poslovnog subjekta dostaviti PI POLET presliku obrtnice ako je ponuditelj obrtnik ili presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe;

– presliku razvrstavanja prema NKD djelatnosti.

Prijavni obrazac mora biti potpisan od strane osobe ovlaštene zastupanje podnositelja Prijave.

Prijave pregledava Poduzetnički inkubator Polet d.o.o. prema redoslijedu zaprimanja.

O prijavama odlučuje Poduzetnički inkubator Polet d.o.o., a donesena Odluka je konačna.

Nepotpune i nerazumljive prijave neće se razmatrati.

PI POLET primat će prijave po ovom Javnom natječaju do popunjenja kapaciteta od 100 virtualnih stanara.

UGOVOR O KORIŠTENJU PROGRAMA VIRTUALNE INKUBACIJE

Članak 6.

PI POLET pozvat će novoosnovani poslovni subjekt na sklapanje Ugovora o korištenju programa virtualne inkubacije u roku od 10 (deset) radnih dana od dana donošenja Odluke o prijemu u Program virtualne inkubacije.

Na temelju Odluke o prijemu u Program virtualne inkubacije sklapa se Ugovor o korištenju programa virtualne inkubacije između podnositelja prijave i PI POLET (dalje u tekstu: Ugovor).

Ugovor o korištenju Programa virtualne inkubacije sklapa se na razdoblje od 5 (pet) godina uz mogućnost njegova produženja do ukupno 10 (deset) godina trajanja.

Virtualni stanar koji želi produžiti Ugovor dužan je podnijeti Zahtjev za produženje najkasnije 30 (trideset) dana prije isteka Ugovora putem e-maila: polet.belisce@gmail.com, osobno ili putem pošte na adresu Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o., Željeznička 10/a, 31 551 Belišće.

Virtualnom stanaru koji ne izvršava uredno svoje obveze Ugovor se neće produžiti.

PRAVA IZ UGOVORA

Članak 7.

Sklapanjem Ugovora stanar dobiva pravo korištenja paketa usluga iz članka 3. ovog Natječaja.

OBVEZE IZ UGOVORA:

Članak 8.

Virtualni stanari u PI POLET dužni su:

  1. sudjelovati u medijskom praćenju aktivnosti PI POLET po njegovom pozivu;
  2. Upoznati se sa svim aktima PI POLET koji reguliraju programe Inkubacije, odnosno Post-inkubacije;
  • Plaćati naknade i sve troškove vezane za korištenje virtualnog poslovnog prostora;
  • u svojim javnim nastupima i medijskim objavama o poslovanju bez iznimke naglasiti da je virtualni korisnik Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o.;
  • istaknuti na svojoj internetskoj stranici da je virtualni korisnik PI POLET uz logotip Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o.

OSTALE ODREDBE UGOVORA

Članak 9.

Ugovorom će se detaljno definirati prava, obveze, kao i razlozi za prestanak Ugovora.

Članak 10.

Na uređenje ostalih uvjeta i odnosa koji nisu sadržani u ovom Natječaju primjenjuju se odredbe Ugovora o korištenju Programa virtualne inkubacije, Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu u zakup prostora Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o., Kućnog reda u poslovnoj zgradi Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o. te primjenjivih zakonskih propisa.

Članak 11.

Poduzetnički inkubator Polet d.o.o. zadržava pravo odbiti svaku ponudu i poništiti Javni natječaj u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži svoju odluku.

Članak 12.

Ovaj Javni natječaj objaviti će se na web stranicama Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o. (http://www.polet.com.hr/).

Sve ostale informacije o provedbi Natječaja mogu se dobiti u Poduzetničkom inkubatoru Polet d.o.o. na adresi Željeznička 10/a u Belišću, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati ili na telefon 031/303 924.

Ur.broj: 273/23

Direktorica:
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec., v.r.

PRIJAVA NA VIRTUALNI INKUBATOR

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content