Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Klasa: 112-01/17-02/06
Urbroj: 2185/02-02-17-2

U Belišću 24. listopada 2017. godine

Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, na temelju članka 18. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11) i članka 16. i 17. Pravilnik o unutarnjem redu Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17), raspisuje

OGLAS

za prijam službenika u službu, na radno mjesto u okviru Upravnog odjela za društvene djelatnosti Gradske uprave grada Belišća:

– Savjetnik za društvene djelatnosti,
1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Stručni uvjeti:
– magistar struke, stručni specijalist, VII/1 stupanj stručne spreme, društvenog smjera
– najmanje 3 godine radnog iskustva
– položen državni stručni ispit
– aktivno znanje engleskog jezika
– poznavanje rada na računalu
– položen vozački ispit B kategorije

Osim navedenih uvjeta, kandidat mora ispunjavati i uvjete propisane čl. 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a za njegov prijam ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. navedenog Zakona.

Uz pismenu prijavu kandidat treba obvezno priložiti:
– životopis,
– presliku domovnice,
– presliku diplome,
– e- radna knji­žice (nadležna služba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– presliku isprave o položenom državnom stručnom ispitu,
– presliku vozačke dozvole
– uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili preslik),
– potvrdu dosadašnjih poslodavaca o traženom radnom iskustvu ili potvrdu o radu na navedenim poslovima, ugovor o radu i sl.,
– dokaz o informatičkoj naobrazbi (preslik svjedodžbe ili potvrda o položenom predmetu informatika ili preslik potvrde o položenome informatičkom tečaju i sl.),
– dokaz o znanju engleskog jezika (preslik svjedodžbe ili potvrda o položenom predmetu engleskog jezika ili preslik potvrde o položenom tečaju engleskog jezika i sl.).

Prijavu mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita u zakonski određenom roku.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Opis poslova s podacima o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, mogu se pronaći na sljedećem linku Savjetnik za društvene djelatnosti-izvori.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Na web stranici belisce.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave grada Belišća objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa kod nadležne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, s naznakom: »Oglas za prijam u službu – Savjetnik za društvene djelatnosti – ne otvaraj«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu, dok će se u protivnom prijava smatrati nepotpunom. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pročelnica:
Antonija Andrašek Barić, prof.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content