Grad za mlade, Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Odbor za odobravanje stipendija studentima
Klasa: 604-01/22-02/01
Urbroj: 2158-3-02-01/2-22-46

Belišće, 18. listopada 2022. godine

Na temelju članka 14. stavka 1. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 9/19 i 12/20), Odbor za odobravanje stipendija studentima grada Belišća raspisuje

O G L A S
za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2022./2023. godinu

I. OPĆI PODACI

            Na osnovi Odluke obroju i visini iznosa studentskih stipendija za akademsku 2022./2023. godinukoju je gradonačelnik grada Belišća donio dana 11. listopada 2022. godine, Odbor za odobravanje stipendija studentima raspisuje ovaj Oglas kojim će Grad Belišće sukladno svojim financijskim mogućnostima u akademskoj 2022./2023. godini dodijeliti nove studentske stipendije prema kriterijima utvrđenim gore navedenim Pravilnikom, a kako slijedi:

 • po 1.200 kuna mjesečno za 25 studentsku stipendiju za studente s najvišim brojem bodova
 • po 800 kuna mjesečno svim studentima na bodovnoj listi od 26. mjesta pa nadalje, a koji imaju ukupan prosjek ocjena tijekom pohađanja visokog učilišta najmanje 3,50, odnosno koji imaju ukupan prosjek ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja najmanje 4,50 za studente 1. godine fakulteta
 • po 500 kuna mjesečno za sve ostale studente koji udovoljavaju uvjetima natječaja, a imaju niži prosjek od 3,50 tijekom pohađanja visokog učilišta, odnosno niži prosjek od 4,50 tijekom srednjoškolskog obrazovanja za studente 1. godine fakulteta.

            Stipendija se ne isplaćuje za mjesec srpanj i kolovoz. Za vrijeme apsolventskog staža student ne ostvaruje pravo na dodjelu stipendije.

II. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti prema sljedećim uvjetima:

 • da su redovito upisani na visoko učilište prvi put u akademsku godinu za koju se prijavljuju
 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da zajedno sa svim članovima kućanstva imaju prebivalište na području grada Belišća u trajanju najmanje godinu dana
 • da nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta.

III. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Kriterij i broj bodova na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u 1. godinu studija su:

 • prosjek ocjena svih predmeta u srednjoškolskom obrazovanju
 • sudjelovanje na natjecanjima tijekom srednjoškolskog obrazovanja
 • socijalno-materijalni status                       
 • prava prema posebnim propisima.

Kriterij i broj bodova na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u drugu, treću, četvrtu i svaku daljnju godinu studija su:

 • prosjek ocjena iz svih predmeta za vrijeme studija                         
 • objava radova u stručnim časopisima tijekom pohađanja visokog učilišta; dekanova, rektorova i druga nagrada fakulteta ili sveučilišta     
 • socijalno-materijalni status                                                           
 • prava prema posebnim propisima.

IV. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

Kod prijave na Oglas za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2022./2023. godinu kandidati za odobravanje stipendija koji imaju prosjek ocjena tijekom pohađanja visokog učilišta najmanje 3,50, odnosno koji imaju ukupan prosjek ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja najmanje 4,50 za studente prve godine fakulteta, trebaju priložiti sljedeće isprave:

 1. ispunjen obrazac Prijave za dodjelu stipendija redovnim studentima
 2. presliku važeće osobne iskaznice
 3. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva na propisanoj tiskanici
 4. Potvrdu fakulteta o upisu na visoko učilište (e-zapis o statusu studenta nije dostatan jer ne sadrži sve potrebne informacije o studentu kao potvrda o upisu koju izdaje referada fakulteta)
 5. Potvrdu škole o prosjeku ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja (za studente 1. godine)
 6. Potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena svih godina studija (za studente 2. i ostalih godina studija) –  studenti diplomskog studija trebaju priložiti i ocjene s preddiplomskog studija
 7. dokaz o uspjehu na natjecanjima, o objavi stručnih radova i dobivenim nagradama
 8. potvrde kojima se dokazuje socijalno-materijalni status te prava prema posebnim propisima:
 • Potvrdu o pohađanju srednje škole/fakulteta braće ili sestara izvan mjesta prebivališta
 • presliku Rješenja o postotku invalidnosti kandidata
 • presliku Presude suda o razvodu braka roditelja
 • presliku Izvatka iz matice umrlih za umrlog roditelja
 • Potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
 • presliku drugostupanjskog Rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za djecu HRVI-a iz Domovinskog rata
 • Potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja Domovinskog rata koju izdaje nadležni Ured državne uprave
 • Potvrdu nadležne Porezne uprave o prihodima svih članova kućanstva starijih od 15 godina za prethodnu godinu; uključujući i podnositelja zahtjeva
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u prethodnoj godini za članove obitelji koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine

9. potpisanu Privolu za obradu osobnih podataka na obrascu Prijave za dodjelu stipendija redovnim studentima.

Kandidati za odobravanje stipendija koji imaju niži prosjek od 3,50 tijekom pohađanja visokog učilišta, odnosno niži prosjek od 4,50 tijekom srednjoškolskog obrazovanja za studente prve godine fakulteta trebaju priložiti sljedeće isprave:

 1. ispunjen obrazac Prijave za dodjelu stipendija redovnim studentima
 2. presliku važeće osobne iskaznice
 3. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva na propisanoj tiskanici
 4. Potvrdu fakulteta o upisu na visoko učilište (e-zapis o statusu studenta nije dostatan jer ne sadrži sve potrebne informacije o studentu kao potvrda o upisu koju izdaje referada fakulteta)
 5. Potvrdu škole o prosjeku ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja (za studente 1. godine)
 6. Potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena svih godina studija (za studente 2. i ostalih godina studija) – studenti diplomskog studija trebaju priložiti i ocjene s preddiplomskog studija
 7. potpisanu Privolu za obradu osobnih podataka na obrascu Prijave za dodjelu stipendija redovnim studentima.

V. OSTALE ODREDBE

Stipendija se vraća u slučajevima predviđenim Pravilnikom o stipendiranju studenata s područja grada Belišća.

Pravovremene i potpune prijave na Oglas za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2022./2023. godinu boduju se primjenom kriterija utvrđenih navedenim Pravilnikom, dok se nepravovremene i nepotpune prijave neće ni razmatrati.

Po završenom bodovanju sastavlja se prijedlog liste kandidata na koju se, temeljem ukupnog broja bodova sakupljenih po svim kriterijima, redom od najvećeg prema najmanjem, upisuju pojedini kandidati te se tako dobiva lista prvenstva koja će se objaviti na internetskim stranicama i oglasnoj ploči grada Belišća najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za  podnošenje zahtjeva.

Ukoliko na listi prvenstva dva ili više kandidata ostvari jednak broj bodova, prednost se daje onome koji je ostvario veći broj bodova po osnovi općeg uspjeha u prethodnom obrazovnom razdoblju.

Kandidati za dodjelu stipendija koji imaju niži prosjek od 3,50 tijekom pohađanja visokog učilišta, odnosno niži prosjek od 4,50 tijekom srednjoškolskog obrazovanja za studente prve godine fakulteta, rangiraju se prema prosjeku ocjena.

U roku 8 dana od dana objave liste kandidata, nezadovoljni kandidat može prigovor na listu podnijeti u pisanom obliku Gradonačelniku.

Gradonačelnik je dužan donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka Gradonačelnika po podnesenom prigovoru je konačna.

Sa studentima koji po konačnoj listi prvenstva budu utvrđeni kao korisnici stipendija, sklopit će se ugovor o korištenju stipendije.

VI. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

            Prijave na Oglas za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2022./2023. godinu dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave istog, tj. najkasnije do 2. studenoga 2022. godine, na jedan od sljedeća dva načina:

 1. u fizičkom obliku sa svom traženom dokumentacijom na adresu:

                                                                          Grad Belišće

                                                Odbor za odobravanje stipendija studentima

                                                              Vijenac dr. Franje Tuđmana 1

                                                                       31551  BELIŠĆE

s naznakom „Prijava na Oglas za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2022./2023. godinu“ te obavezno imenom pošiljatelja

2. u elektroničkom obliku skenirano u PDF formatu sa svom traženom dokumentacijom (potrebno je priložiti, numerirati i imenovati svaki dokument zasebno) na e-mail adresu:

stipendije@belisce.hr

s nazivom e-maila „Prijava na Oglas za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2022./2023. godinu“ – ime pošiljatelja

                                                                                                          Predsjednica Odbora za

                                                                                              odobravanje stipendija studentima

                                                                                                             Ljerka Vučković

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content