Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 5. Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja belišćanskim gradskim vrtovima (Službeni glasnik grada Belišća br. 5/15 i 4/16) raspisuje

Javni poziv
 o iskazivanju interesa za dodjelu “Gradskih vrtova”

PREDMET JAVNOG POZIVA

I.

Raspisuje se Javni poziv za dodjelu “Gradskih vrtova” na nekretnini u vlasništvu Grada Belišća, u k.o. Belišće k.č.br. 1232 u Ulici Petra Zrinskog/Ulici Andrije Hebranga prema planu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

ROK PODNOŠENJA I SADRŽAJ PRIJAVE

II.

Prijave na Javni poziv podnose se od 18. listopada 2022. do 27. listopada 2022. godine.

III.

Pisanu prijavu na Javni poziv mogu podnijeti fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području grada Belišća, kao i dosadašnji korisnici Gradskih vrtova.

IV.

Prijave se podnose Komisiji za dodjelu Gradskih vrtova osobno u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Belišća ili poštom na adresu Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće.

V.

Obrazac prijave može se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Belišća te na mrežnoj stranici Grada.

VI.

Prijava mora sadržavati:

  • obrazac prijave s brojem parcele za koju se podnosi ponuda, osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon)
  • preslik osobne iskaznice
  • valjani ugovor (za dosadašnje korisnike)
  • broj parcela koje se planiraju obrađivati

ROK I NAČIN KORIŠTENJA

VII.

Gradski vrtovi dodjeljuju se na rok od godinu dana bez naknade, a uz povrće se može uzgajati cvijeće, ljekovito i drugo bilje po izboru korisnika.

VIII.

Korisnici su dužni obrađivati vrt primjenjujući načela organskog/ekološkog/biološkog vrtlarenja.

Zabranjeno je korištenje sintetskih gnojiva te kemijskih pripravaka za suzbijanje korova, štetnika i slično.

G R A D O N A Č E L N I K

Klasa: 363-01/22-12/02         
Urbroj: 2158-3-02-02/1-22-9
Belišće, 17. listopada 2022. godine

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr.med.,v.r.

Naslovna fotografija: Pixabay

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content