Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Odbor za odobravanje stipendija studentima
Klasa: 604-02/20-02/01
Urbroj: 2185/02-2-20-50
Belišće, 16. listopada 2020. godine

Na temelju članka 14. stavka 1. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 9/19 i 12/20), Odbor za odobravanje stipendija studentima grada Belišća raspisuje

O G L A S
za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2020./2021. godinu

I. OPĆI PODACI

            Na osnovi Odluke obroju i visini iznosa studentskih stipendija za akademsku 2020./2021. godinukoju je gradonačelnik grada Belišća donio dana 12. listopada 2020. godine, Odbor za odobravanje stipendija studentima raspisuje ovaj Oglas kojim će Grad Belišće sukladno svojim financijskim mogućnostima u akademskoj 2020./2021. godini dodijeliti nove studentske stipendije prema kriterijima utvrđenim gore navedenim Pravilnikom, a kako slijedi:

 • po 1.200 kuna mjesečno za 18 studentskih stipendija za studente s najvišim brojem bodova
 • po 800 kuna mjesečno svim studentima na bodovnoj listi od 19. mjesta pa nadalje, a koji imaju ukupan prosjek ocjena tijekom pohađanja visokog učilišta najmanje 3,50, odnosno koji imaju ukupan prosjek ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja najmanje 4,50 za studente 1. godine fakulteta
 • po 500 kuna mjesečno za sve ostale studente koji udovoljavaju uvjetima natječaja, a imaju niži prosjek od 3,50 tijekom pohađanja visokog učilišta, odnosno niži prosjek od 4,50 tijekom srednjoškolskog obrazovanja za studente 1. godine fakulteta

            Stipendija se ne isplaćuje za mjesec srpanj i kolovoz. Za vrijeme apsolventskog staža student ne ostvaruje pravo na dodjelu stipendije.

II. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti prema sljedećim uvjetima:

 • da su redovito upisani na visoko učilište prvi put u akademsku godinu za koju se prijavljuju
 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da zajedno sa svim članovima kućanstva imaju prebivalište na području grada Belišća u trajanju najmanje godinu dana
 • da nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta.

III. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Kriterij i broj bodova na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u 1. godinu studija su:

 • prosjek ocjena svih predmeta u srednjoškolskom obrazovanju
 • sudjelovanje na natjecanjima tijekom srednjoškolskog obrazovanja
 • socijalno-materijalni status                       
 • prava prema posebnim propisima.

Kriterij i broj bodova na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u drugu, treću, četvrtu i svaku daljnju godinu studija su:

 • prosjek ocjena iz svih predmeta za vrijeme studija                         
 • objava radova u stručnim časopisima tijekom pohađanja visokog učilišta; dekanova, rektorova i druga nagrada fakulteta ili sveučilišta     
 • socijalno-materijalni status                                                           
 • prava prema posebnim propisima.

IV. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

Kod prijave na Oglas za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2020./2021. godinu kandidati za odobravanje stipendija koji imaju prosjek ocjena tijekom pohađanja visokog učilišta najmanje 3,50, odnosno koji imaju ukupan prosjek ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja najmanje 4,50 za studente prve godine fakulteta, trebaju priložiti sljedeće isprave:

 1. ispunjen obrazac Prijave za dodjelu stipendija redovnim studentima
 2. presliku važeće osobne iskaznice
 3. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva na propisanoj tiskanici
 4. Potvrdu o upisu na visoko učilište
 5. Potvrdu škole o prosjeku ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja (za studente 1. godine),
 6. Potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena svih godina studija (za studente 2. i ostalih godina studija),
 7. dokaz o uspjehu na natjecanjima, o objavi stručnih radova i dobivenim nagradama
 8. potvrde kojima se dokazuje socijalno-materijalni status te prava prema posebnim propisima:
 9. Potvrdu o pohađanju srednje škole/fakulteta braće ili sestara izvan mjesta prebivališta
 10. presliku Rješenja o postotku invalidnosti kandidata
 11. presliku Presude suda o razvodu braka roditelja
 12. presliku Izvatka iz matice umrlih za umrlog roditelja
 13. Potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
 14. presliku drugostupanjskog Rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za djecu HRVI-a iz Domovinskog rata
 15. Potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja Domovinskog rata koju izdaje nadležni Ured državne uprave
 16. Potvrdu nadležne Porezne uprave o prihodima svih članova kućanstva starijih od 15 godina za prethodnu godinu; uključujući i podnositelja zahtjeva
 17. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u prethodnoj godini za članove obitelji koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine
 18. potpisanu Privolu za obradu osobnih podataka na obrascu Prijave za dodjelu stipendija redovnim studentima

Kandidati za odobravanje stipendija koji imaju niži prosjek od 3,50 tijekom pohađanja visokog učilišta, odnosno niži prosjek od 4,50 tijekom srednjoškolskog obrazovanja za studente prve godine fakulteta trebaju priložiti sljedeće isprave:

 1. ispunjen obrazac Prijave za dodjelu stipendija redovnim studentima
 2. presliku važeće osobne iskaznice
 3. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva na propisanoj tiskanici
 4. Potvrdu o upisu na visoko učilište
 5. Potvrdu škole o prosjeku ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja (za studente 1. godine),
 6. Potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena svih godina studija (za studente 2. i ostalih godina studija),
 7. potpisanu Privolu za obradu osobnih podataka na obrascu Prijave za dodjelu stipendija redovnim studentima

V. OSTALE ODREDBE

            Stipendija se vraća u slučajevima predviđenim Pravilnikom o stipendiranju studenata s područja grada Belišća.

Pravovremene i potpune prijave na Oglas za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2020./2021. godinu boduju se primjenom kriterija utvrđenih navedenim Pravilnikom, dok se nepravovremene i nepotpune prijave neće ni razmatrati.

               Po završenom bodovanju sastavlja se prijedlog liste kandidata na koju se, temeljem ukupnog broja bodova sakupljenih po svim kriterijima, redom od najvećeg prema najmanjem, upisuju pojedini kandidati te se tako dobiva lista prvenstva koja će se objaviti na internetskim stranicama i oglasnoj ploči grada Belišća najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za  podnošenje zahtjeva.

            Ukoliko na listi prvenstva dva ili više kandidata ostvari jednak broj bodova, prednost se daje onome koji je ostvario veći broj bodova po osnovi općeg uspjeha u prethodnom obrazovnom razdoblju.

            Kandidati za dodjelu stipendija koji imaju niži prosjek od 3,50 tijekom pohađanja visokog učilišta, odnosno niži prosjek od 4,50 tijekom srednjoškolskog obrazovanja za studente prve godine fakulteta, rangiraju se prema prosjeku ocjena.

            U roku 8 dana od dana objave liste kandidata, nezadovoljni kandidat može prigovor na listu podnijeti u pisanom obliku Gradonačelniku.

            Gradonačelnik je dužan donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka Gradonačelnika po podnesenom prigovoru je konačna.

            Sa studentima koji po konačnoj listi prvenstva budu utvrđeni kao korisnici stipendija, sklopit će se ugovor o korištenju stipendije.

VI. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEVI PODNOSE

            Prijave na Oglas za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2020./2021. godinu dostavljaju se u pisanom obliku sa svom traženom dokumentacijom u roku od 15 dana od dana objave istog, tj. najkasnije do 5. studenoga 2020. godine na adresu:

Grad Belišće
Odbor za odobravanje stipendija studentima
Vijenac dr. Franje Tuđmana 1
31551 BELIŠĆE
(s naznakom: „Prijava na Oglas za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2020./2021. godinu“)

                                                                           Predsjednica
Odbora za odobravanje stipendija studentima
Ljerka Vučković

 

                                                                                             

                                                                                                             

 

                                                             

                                                                      

           

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content