Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Odbor za odobravanje
stipendija studentima
Klasa: 604-02/17-02/01
Urbroj: 2185/02-2-17-30
Belišće, 9. listopada 2017. godine

Na temelju članka 14. stavka 1. Pravilnika o odobravanju stipendija studentima (“Službeni glasnik grada Belišća” 7/10, 7/15 i 6/16), Odbor za odobravanje stipendija studentima grada Belišća raspisuje

O G L A S
za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2017./2018. godinu

I. OPĆI PODACI

Na osnovu Zaključka o broju i visini iznosa studentskih stipendija za akademsku 2017./2018. godinu koji je gradonačelnik grada Belišća donio 28. rujna 2017. godine, Odbor za odobravanje stipendija studentima raspisuje ovaj Oglas kojim će Grad Belišće sukladno svojim financijskim mogućnostima u akademskoj 2017./2018. godini dodijeliti ukupno 5 (pet) novih studentskih stipendija prema kriterijima utvrđenim gore navedenim Pravilnikom.

Visina svake pojedinačne stipendije utvrđuje se u iznosu od 1.000,00 kn (slovima: tisuću kuna) mjesečno.

Stipendija se ne isplaćuje za mjesec srpanj i kolovoz. Za vrijeme apsolventskog staža student ne ostvaruje pravo na dodjelu stipendije.

II. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti prema sljedećim uvjetima:

– da su državljani Republike Hrvatske
– da imaju prebivalište na području grada Belišća
– da nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta
– da su redovito upisani na visoko učilište u Republici Hrvatskoj
– da su studenti 1. godine fakulteta tijekom srednjoškolskog obrazovanja imali prosjek ocjena najmanje  4,50
– da su tijekom pohađanja visokog učilišta imali ukupan prosjek ocjena najmanje 3,00
– da su redovito upisivali sve prethodne godine na visoko učilište, izuzev ako su nastupile okolnosti koje predstavljaju zapreku za školovanje (čl. 25 Pravilnika)

III. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Kriterij i broj bodova na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u 1. godinu studija su:

– prosjek ocjena svih predmeta u srednjoškolskom obrazovanju
– sudjelovanje na natjecanjima tijekom srednjoškolskog obrazovanja
– socijalni status
– materijalni status.

Kriterij i broj bodova na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u drugu, treću, četvrtu i svaku daljnju godinu studija su:

– prosjek ocjena iz svih predmeta za vrijeme studija
– objava radova u stručnom časopisu
– dekanova i/ili rektorova nagrada
– socijalni status
– materijalni status.

IV. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

Kod prijave na Oglas za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2017./2018. godinu potrebno je priložiti:

1. presliku važeće osobne iskaznice
2. izjavu o članovima zajedničkog kućanstva na propisanoj tiskanici (bez ovjere javnog bilježnika)
3. potvrdu o upisu na visoko učilište u Republici Hrvatskoj
4. potvrdu škole o prosjeku ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja (za studente 1. godine)
5. potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena svih godina studija (za studente 2. i ostalih godina studija)
6. dokaz o uspjehu na natjecanjima i o objavi stručnih radova
7. dokaz o dekanovoj i/ili rektorovoj nagradi
8. potvrde kojima se dokazuje socijalno stanje:
– Potvrda o pohađanju škole/fakulteta braće ili sestara izvan mjesta prebivališta
– preslika rješenja o postotku invalidnosti kandidata
– preslika Presude suda  o razvodu braka roditelja
– preslika Izvatka iz matice umrlih za umrlog roditelja
– Potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
– preslika drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za djecu HRVI-a iz Domovinskog rata
– Potvrda o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja Domovinskog rata koju izdaje nadležni Ured državne uprave
9. potvrde kojima se dokazuje materijalno stanje:
– Potvrda nadležne Porezne uprave o prihodima svih članova kućanstva starijih od 15 godina za prethodnu godinu; uključujući i podnositelja zahtjeva
– Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u prethodnoj godini za sve članove kućanstva,
uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine
10. ispunjen obrazac zahtjeva za dodjelu studentske stipendije.

 V. OSTALE ODREDBE

Stipendija se odobrava bez obveze vraćanja, a ista se vraća samo u određenim slučajevima  predviđenim Pravilnikom o odobravanju stipendija studentima.

Pravovremene i potpune prijave na Oglas za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2017./2018. godinu boduju se primjenom kriterija utvrđenih navedenim Pravilnikom, dok se nepravovremene i nepotpune prijave neće ni razmatrati.

Po završenom bodovanju sastavlja se prijedlog liste kandidata na koju se, temeljem ukupnog broja bodova sakupljenih po svim kriterijima, redom od najvećeg prema najmanjem, upisuju pojedini kandidati te se tako dobiva lista prvenstva koja će se objaviti na internetskim stranicama i oglasnoj ploči grada Belišća najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za  podnošenje zahtjeva.

Ukoliko na listi prvenstva dva ili više kandidata ostvari jednak broj bodova prednost se daje onome koji je ostvario veći broj bodova po osnovi općeg uspjeha u prethodnom obrazovnom razdoblju.

U roku 8 dana od dana objave liste kandidata, nezadovoljni kandidat može prigovor na listu podnijeti u pisanom obliku Gradonačelniku.

Gradonačelnik je dužan donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka Gradonačelnika po podnesenom prigovoru je konačna.

Sa studentima koji po konačnoj listi prvenstva budu utvrđeni kao korisnici stipendija, sklopit će se ugovor o korištenju stipendije.

VI. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEVI PODNOSE

Prijave na Oglas za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2017./2018. godinu dostavljaju se u pisanom obliku sa svom traženom dokumentacijom u roku od 15 dana od dana objave istog, tj. najkasnije do 23. listopada 2017. godine na adresu:

 Grad Belišće
Odbor za odobravanje stipendija studentima
Vijenac dr. Franje Tuđmana 1
31551  BELIŠĆE

(s naznakom: „Prijava na Oglas za odobravanje stipendija studentima za akademsku 2017./2018. godinu“)

                                                                                                                                                   Predsjednica Odbora
za odobravanje stipendija studentima
Ljerka Vučković,v.r.

tiskanica-broj-članova-1.doc

obrazac-za-studente-2.xls

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content