Novosti|

Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 61., stavka 4. i stavka 5., podstavka 7. i podstavka 27. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18 i 1/20) te Proračuna grada Belišća za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 9/19 ), donosi sljedeću

ODLUKU
O ISPLATI JEDNOKRATNE POMOĆI ZA USKRS UMIROVLJENICIMA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA BELIŠĆA

Članak 1.

Gradonačelnik grada Belišća odobrava isplatu jednokratne pomoći – uskrsnice u iznosu od 300,00 kuna umirovljenicima s prebivalištem na području grada Belišća za sljedeće kategorije:

1. Umirovljenicima s domaćom mirovinom do 2.000,00 kn;
2. Umirovljenicima koji mirovinu ostvaruju u inozemstvu, a ona sama ili zajedno s domaćom mirovinom ne prelazi iznos od 2.000,00 kn.

Članak 2.

Umirovljenici iz točke 1. članka 1. pri isplati pomoći daju na uvid odrezak od mirovine i osobnu iskaznicu te se potpisuju na pripremljenu listu za isplatu.

Umirovljenici iz točke 2. članka 1. pri isplati pomoći daju na uvid oba odreska od mirovina i osobnu iskaznicu te se potpisuju na pripremljenu listu za isplatu.

Članak 3.

Isplata pomoći trajat će u razdoblju od 26. svibnja do 29. svibnja 2020. godine.

Oni koji ne preuzmu uskrsnicu u navedenim terminima, mogu je podići do 5. lipnja 2020. godine, u Gradskoj upravi grada Belišća, soba broj 6.

Članak 4.

Jednokratnu pomoć iz ove Odluke isplatit će se na teret Proračuna Grada Belišća za 2020. godinu, Program Socijalno zdravstvene potrebe grada Belišća, aktivnost Socijalna pomoć stanovništvu, konto 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu.

Članak 5.

Izvršenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za financije i proračun i Upravnom odjelu za društvene djelatnosti.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća“.

GRADONAČELNIK

KLASA:550-04/20-02/01
URBROJ: 2185/02-2-20-47
Belišće, 19.5.2020. god.

                                                                                                                                                                                                                                                        Gradonačelnik
Dinko Burić,dr.med.,v.r.

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content