Novosti|

Pisanoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti sljedeći kandidati a koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja:

1. DAJANA BUDIMIR, BELIŠĆE,
2. DORIS LACKOVIĆ, BROĐANCI.

Pisana provjera znanja održati će se: 26. veljače 2020. godine (SRIJEDA) u 08:00 sati u Gradskoj upravi grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Mala vijećnica, 1. kat.

Opis poslova radnog mjesta „Viši stručni suradnik za gospodarstvo i poljoprivredu“ u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo, Odsjek za gospodarstvo i poljoprivredu:

Opisi poslova:

– vodi evidenciju o izdanim lokacijskim, građevinskim i uporabnim dozvolama,

– koordinira pripremu i izvođenje kapitalnih investicija čiji je nositelj Grad,

– sudjeluje u pripremi dokumentacije i ishođenju dozvola za gradske investicije,

– surađuje s projektantima i prikuplja potrebnu dokumentaciju za izradu projekata,

– sudjeluje u pripremi stručne podloge odnosno prijedloge razvojnih programa i projekata,

– priprema natječaje za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH te u obavljanju poslova u svezi s raspolaganjem državnim poljoprivrednim zemljištem,

– obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka po nalogu Pročelnika,

– odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada, a za svoj rad odgovara Pročelniku.

 Plaća

Plaća vježbenika na radnom mjestu „Višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i poljoprivredu“ , ustrojenog u okviru Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za gospodarstvo i poljoprivredu određena je Pravilnikom o plaćama i drugim primanjima službenika i namještenika gradske uprave grada Belišća ( „Službeni glasnik grada Belišća“ broj 6/08, 4/09, 6/10 i 10/19), Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17), Odlukom o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/19) i člankom 12. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua.

Područja iz kojih se obavlja pisana provjera znanja i sposobnosti:

– lokalna i područna (regionalna) samouprava,

– službenički odnosi,

– upravni postupak,

– prostorno uređenje,

– poljoprivredno zemljište i komasacija poljoprivrednog zemljišta,

– zaštita od elementarnih nepogoda,

– regionalni razvoj.

Popis pravnih izvora:

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 I 98/19),
  2. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18 I 1/20),
  3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 4/18 i 112/19),
  4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
  5. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
  6. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18 i 98/19)
  7. Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN 51/15)
  8. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97 i 174/04)
  9. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17 i 118/18).

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content