Novosti|

Pisanoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti sljedeći kandidati a koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja:

1. VEDRANA JELIĆ, BELIŠĆE
2.
LEA KOZINA, VELIŠKOVCI
3. OZANA VRANIĆ, GORICA VALPOVAČKA.

Pisana provjera znanja održat će se: 26. veljače 2020. godine (SRIJEDA) u 08:00 sati u Gradskoj upravi grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Mala vijećnica, 1. kat.

Opisi poslova radnog mjesta „Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti“ u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Odsjek za predškolski odgoj, školstvo, kulturu i tehničku kulturu:

-obavlja stručno – analitičke poslove iz područja društvenih djelatnosti,

-izrađuje i vodi evidencije korisnika sredstava iz područja društvenih djelatnosti koja se osiguravaju u okviru gradskog proračuna,

-sudjeluje u izradi i provođenju programa javnih potreba iz područja kulture, tehničke kulture, tjelesne kulture i sporta te turizma te sastavlja izvješća o realizaciji programa javnih potreba,

-obavlja poslove koordiniranja rada udruga iz područja kulture i sudjeluje u izradi pojedinačnih kulturnih programa,

-pruža stručne pomoći nevladinim i drugim udrugama,

-obavlja poslove organizacije kulturnih i društvenih manifestacija i događanja Grada,

-obavlja i duge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu pročelnika,

-odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada, a za svoj rad odgovara pročelniku Upravnog odjela.

Plaća

Plaća vježbenika na radnom mjestu „Višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti“ ustrojenog u okviru Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Odsjek za predškolski odgoj, školstvo, kulturu i tehničku kulturu određena je o Pravilnikom o plaćama i drugim primanjima službenika i namještenika gradske uprave grada Belišća ( „Službeni glasnik grada Belišća“ broj 6/08, 4/09, 6/10 i 10/19), Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17), Odlukom o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/19) i člankom 12. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua.

Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:

– lokalna i područna (regionalna) samouprava,

– službenički odnosi,

– upravni postupak,

– udruge,

– sport,

– ustanove i upravljanje javnim ustanovama u kulturi,

– turističke zajednice.

Popis pravnih izvora:

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 I 98/19),
  2. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18 i 1/20),
  3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19),
  4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
  5. Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19),
  6. Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15,19/16 i 98/19),
  7. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19),
  8. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01 i 98/19),
  9. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19).

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content