Novosti|

Opis poslova s podacima o plaći radnog mjesta Viši stručni suradnik za gradske investicije u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo Gradske uprave grada Belišća, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata održati će se u ponedjeljak, 2. veljače 2015. godine, u 8,00 sati, u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, u Belišću, Kralja Tomislava 206.

 

Opisi poslova:

 • pomaže u obavljanju poslova iz područja prostornog planiranja, izradi izvješća o stanju u prostoru, planskih i programskih dokumenata s područja prostornog planiranja i urbanističkog uređenja te sudjeluje u izradi dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja kao i ostalih dokumenata vezanih uz ovo područje,
 • vodi evidenciju o izdanim lokacijskim, građevinskim i uporabnim dozvolama,
 • koordinira pripremu i izvođenje kapitalnih investicija čiji je nositelj Grad,
 • sudjeluje u pripremi dokumentacije i ishođenju dozvola za gradske investicije,
 • surađuje s projektantima i prikuplja potrebnu dokumentaciju za izradu projekata,
 • vodi projekte gradnje i rekonstrukcije od lokacijske do uporabne dozvole i nadzire gradske investicije,
 • obavlja sve poslove u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada,
 • priprema i izrađuje rješenja za komunalni doprinos,
 • izrađuje troškovnike za sanacije i rekonstrukcije objekata u vlasništvu Grada,
 • surađuje s izvođačima radova i sudjeluje na tehničkim pregledima,
 • priprema i organizira te prati provedbu mjera zaštite i unapređenja prirodnog okoliša,
 • predlaže programe zaštite okoliša, mjere i izradu studija, planova i drugih akata iz područja zaštite okoliša,
 • prati natječaje iz europskih fondova te sudjeluje u izradi prijedloga kapitalnih projekata koji mogu biti financirani na taj način,
 • sudjeluje u pripremi natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH te u obavljanju poslova u svezi s raspolaganjem državnim poljoprivrednim zemljištem,
 • sudjeluje u zaprimanju i obradi prijava šteta od elementarnih nepogoda,
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu pročelnika
 • odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada, a za svoj rad odgovara pročelniku Upravnog odjela.

 

Plaća

Plaća službenika određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 7/10 i 2/13 i 10/13) i Zaključkom o povećanju vrijednosti osnovice za obračun plaće dužnosnika i djelatnika Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 6/07).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua.

Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:

– lokalna i područna (regionalna) samouprava
– mjesna samouprava
– službenički odnosi
– prostorno planiranje
– gradnja
– komunalne djelatnosti

 

Popis pravnih izvora:

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12 i 19/13)
 2. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09 i 3/13),
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11),
 4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
 5. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.)
 6. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.)
 7. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12., 143/13.)
 8. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 79/14.)
 9. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine („Narodne novine“ broj 108/04.)
 10. Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište („Narodne novine“ broj 42/14.)
 11. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 48/14.)
 12. Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 111/14.
 13. Odluka o komunalnom doprinosu grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 9/01, 6/04, 8/05 i 13/13)

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content