Novosti|

Opis poslova s podacima o plaći radnog mjesta Voditelj odsjeka za upraviteljstvo i stambene poslove u Upravnom odjelu za komunalno stambene djelatnosti i uređenje naselja Gradske uprave grada Belišća, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata održati će se u ponedjeljak, 2. veljače 2015. godine, u 9,30 sati, u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, u Belišću, Kralja Tomislava 206.

Opisi poslova:

 • prati zakonske propise iz djelokruga rada Odsjeka,
 • izraduje prijedloge odluka i normativnih akata iz područja stambene djelatnosti i inicira donošenje novih akata i usuglašavanje postojećih s vazećim propisima,
 • upravlja i koordinira radom Odsjeka u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučuje u prvostupanjskom postupku, organizira poslove i raspoređuje ih na službenike,
 • prati izvršavanje poslova i obavlja nadzor,
 • zastupa Odsjek i potpisuje akte u pravnom prometu iz djelokruga rada Odsjeka,
 • priprema akte i programe za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz nadležnosti Odsjeka,
 • izrađuje financijski plan i program rada Odsjeka,
 • podnosi izvještaje o radu Odsjeka,
 • obavlja stručnu pomoć te sve poslove vezane uz sazivanje i održavanje sjednica Komisije za davanje stanova u najam, pripremu materijala, zapisnika sa sjednica kao i akte usvojene na sjednicama,
 • vodi evidenciju svih stanova u vlasništvu Grada i stanova danih Gradu na upravljanje u svezi prodanih stanova nositeljima stanarskih prava izrađuje sve vrste izračuna cijene stana i anekse osnovnom ugovoru,
 • izrađuje prijedlog Programa održavanja stambenih zgrada u vlasništvu Grada i

Programa stambenih zgrada u suvlasništvu te izrađuje periodična izvješća za iste

 • upravlja stambenim zgradama u suvlasništvu kao upravitelj u ime i za račun suvlasnika stambenih zgrada na području grada Belišća te obavlja sve druge poslove u granicama ovlasti utvrđenim ugovorom i propisima,
 • raspolaže sredstvima zajedničke pričuve stambenih zgrada koja se vode na zbrojnom žiro računu upravitelja stambenih zgrada na temelju ovlasti suvlasnika,
 • organizira i vrši nadzor na poslovima održavanja stambenih zgrada u vlasništvu Grada i stambenih zgrada u suvlasništvu datih na upravljanje Gradu posebnim ugovorima,
 • kontrolira i ovjerava račune te mjesečne, privremene i završne situacije,
 • vrši premjer na terenu za potrebe izrade troškovnika za potrebe sanacije i održavanja stambenih zgrada,
 • izrađuje troškovnike za jednostavnije sanacije stambenih zgrada,
 • izlazi na teren i obrađuje pristigle prijave najmoprimaca gradskih stanova i predstavnika stambenih zgrada u suvlasništvu
 • organizira sastanke suvlasnika stambenih zgrada i sudjeluje na istim,
 • organizira i vrši nadzor nad provođenjem protupožarnih mjera objekata u vlasništvu grada i stambenih zgrada u suvlasništvu sukladno zakonskim propisima,
 • obavlja i duge poslove iz djelokruga rada odsjeka po nalogu Pročelnika Upravnog odjela i Gradonačelnika,
 • odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, a za svoj rad odgovara Pročelniku i Gradonačelniku.

 
Plaća

Plaća službenika određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 7/10 i 2/13 i 10/13) i Zaključkom o povećanju vrijednosti osnovice za obračun plaće dužnosnika i djelatnika Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 6/07).

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua.
Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:

– lokalna i područna (regionalna) samouprava
– mjesna samouprava
– službenički odnosi
– stambeni odnosi i upravljanja stambenim zgradama.

 
Popis pravnih izvora:

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12 i 19/13)
 2. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09 i 3/13),
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11),
 4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
 5. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, i 152/14),
 6. Uredba o održavanju zgrada (NN 64/97),
 7. Zakon o najmu stanova (NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06)

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content