Novosti|

Provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje) prema javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (51/2024) od 30. travnja 2024. godine održati će se u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, I. kat, Mala vijećnica:

20.05.2024. GODINE (PONEDJELJAK) u 8:30 sati
Stručni suradnik za planiranje i razvoj

Pisanom testiranju pristupaju oni koji ispunjavaju uvjete prema javnom natječaju za prijam u službu:

R.br.LOZINKA:
 TM06714

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU GRADSKE UPRAVE GRADA BELIŠĆA NA RADNO MJESTO „Stručni suradnik za planiranje i razvoj“, KOJI JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA 30. travnja 2024. godine

Opisi poslova radnog mjesta „Stručni suradnik za planiranje i razvoj“ Upravni odjel za strateško planiranje i upravljanje razvojem grada:

 • obavlja poslove prikupljanja i obrade podataka vezanih uz proces strateškog planiranja i razvoja grada,
 • sudjeluje u izradi strateških dokumenata,
 • obavlja ažuriranje podataka sadržanih u strateškim dokumentima,
 • obavlja ažuriranje Internet stranice,
 • obavlja praćenje i uspostavljanje sustava upravljanja kvalitetom,
 • obavlja poslove koordinacije poslova vezanih za središnju bazu razvojnih projekata,
 • obavlja poslove pripreme, planiranja i analize informacijskih sustava vezano uz digitalizaciju i informatizaciju,
 • vrši upis razvojnih projekata u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
 • obavlja i druge upravne i stručne poslove iz djelokruga rada Upravnog odjela, a po nalogu pročelnika,
 • odgovoran je za materijalne resurse kojima službenik radi te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, a za svoj rad odgovara pročelniku.

Plaća

Plaća Stručnog suradnika za planiranje i razvoj, određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom Gradonačelnika o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Gradu Belišću („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 5/24).

Popis pravnih  izvora:

Kandidat koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
 2. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18 i 1/20, 1/21 i 13/22),
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 4/18 i 112/19),
 4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21),
 5. Strategija razvoja grada Belišća za razdoblje 2021.- 2027. („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 10/20).

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content