Novosti|

Provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje) prema javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama od 4. studenoga 2020. godine održat će se u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, u Belišću, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1 (Velika vijećnica, prizemlje) 4.12.2020. GODINE (PETAK) u 10:00 sati

TAJNIŠTVO GRADSKE UPRAVE GRADA BELIŠĆA, ODSJEK ZA JAVNU NABAVU, VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA JAVNU NABAVU

Kandidati koji mogu pristupiti pisanom testiranju i koji ispunjavaju uvjete prema javnom natječaju za prijam u službu:

Mateja Miličević iz Valpova, Ante Starčevića 42 i
Nikola Lacković iz Brođanaca, Brkićeva 59,

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU GRADSKE UPRAVE GRADA BELIŠĆA NA RADNO MJESTO „VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA JAVNU NABAVU“, KOJI JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA 4. studenoga 2020. godine

Opisi poslova radnog mjesta „Viši stručni suradnik za javnu nabavu“ u Tajništvu Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za javnu nabavu:

  • obavlja poslove pripreme i provođenja postupaka javne nabave za potrebe svih Odjela i proračunskih korisnika koji su obveznici prema Zakonu,
  • priprema i izrađuje planove nabave,
  • izrađuje izvješća i vodi propisane evidencije o postupcima javne nabave,
  • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu Tajnika,
    odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka, a za svoj rad odgovara Tajniku.

Plaća

Plaća Višeg stručnog suradnika za javnu nabavu u Tajništvu Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za javnu nabavu, određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/19).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava javnim natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua. 

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora i literature:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19),
2. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18 i 1/20),
3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 4/18 i 112/19),
4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
5. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16),
6. Pravilnik o jednostavnoj nabavi („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 10/17, 1/18),
7. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17),
8. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17).

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content