Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                                  
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK,BELIŠĆE
KLASA: 601-05/23-01/07
URBROJ: 2185-16-04-23-05
Belišće, 26. travnja 2023. godine

Temeljem članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 24. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće, KLASA: 601-05/22-01/01, URBROJ: 2185/16-04-22-02 od 14. studenoga 2022. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće, Klasa: 601-05/23-01/07, Urbroj: 2185-16-04-23-02 od 26. travnja 2023. godine, Upravno vijeće na 15. sjednici za pedagošku 2022./2023. godinu, održanoj dana 26. travnja 2023. godine donijelo je Odluku kojom raspisuje

J A V N I   P O Z I V
za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za pedagošku 2023./2024. godinu

ZAHTJEVI S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM PODNOSE SE:  

OD 11. DO 19. SVIBNJA 2023. GODINE

PUTEM SUSTAVA E- GRAĐANI: https://e-upisi.hr/

REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI OSTVARUJU SE PO OBJEKTIMA DJEČJEG VRTIĆA KAKO SLIJEDI:

– CJELODNEVNI JASLIČKI PROGRAM (10 – SATNI) – od 1. do 3. godine – od 06,30 do 16,30 sati
– CJELODNEVNI VRTIĆKI PROGRAM (10 – SATNI) – od 3. godine do polaska u školu – od 06,30 do 16,30 sati

II. PODRUČNI VRTIĆ U GATU

CJELODNEVNI VRTIĆKI PROGRAM (10- SATNI) – od 3. godine do polaska u školu – od 06,30 do 16,30 sati

III. PODRUČNI VRTIĆ U BIZOVCU

– CJELODNEVNI JASLIČKI PROGRAM (10- SATNI) – od 1. do 3. godine – od 06,00 do 16,00 sati
– CJELODNEVNI VRTIĆKI PROGRAM (10 – SATNI) – od 3. godine do polaska u školu – od 06,00 do 16,00 sati

IV. PODRUČNI VRTIĆ U PETRIJEVCIMA

– CJELODNEVNI VRTIĆKI PROGRAM (10 – SATNI) – od 3. godine do polaska u školu – od 06,00 do 16,00 sati

U Dječji vrtić upisuju se djeca koja do 31. kolovoza 2023. godine navršavaju godinu dana života pa do polaska u školu.

Prednost pri upisu u Dječji vrtić imaju djeca s prebivalištem na području grada Belišća, odnosno općina Bizovac i Petrijevci koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života.

Djeca roditelja, udomitelja odnosno skrbnika s prebivalištem na području grada Belišća, odnosno općina Bizovac i Petrijevci, imaju prednost pri upisu u objekte Dječjeg vrtića s njihovog područja.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE:

1. Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih ili Potvrdu s podacima o rođenju djeteta ;

2. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta i roditelja, udomitelja odnosno skrbnika, ne starije od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva;

3. Privolu za obradu osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679.

Za djecu s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima prilaže se i preslika nalaza i mišljenja tijela vještačenja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoća u razvoju djeteta ili Potvrda izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoće u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

DODATNI DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU ČINJENICE BITNE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU:

– za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata;

– za dijete osobe s invaliditetom upisane u Hrvatski registar osoba s invaliditetom – Potvrda o upisu u registar;

– za dijete oba zaposlena roditelja – Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, elektronički zapis ne stariji od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva ili ovjerena potvrda poslodavca za roditelje, udomitelje odnosno skrbnike djeteta koji su zaposleni u inozemstvu, a nisu u mogućnosti dostaviti Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva;

– za dijete jednog zaposlenog roditelja – Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, elektronički zapis ne stariji od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva ili ovjerena potvrda poslodavca za roditelje, udomitelje odnosno skrbnike djeteta koji su zaposleni u inozemstvu, a nisu u mogućnosti dostaviti Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva;

– za dijete koje živi s maloljetnim roditeljem ili dijete roditelja koji pohađa osnovnu ili srednju školu – Potvrdu škole o učeničkom statusu;

– za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem  (jednoroditeljska obitelj) – Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, elektronički zapis ne stariji od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva i Rješenje o razvodu braka koji sadržava Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili sudska Odluka o povjeri djeteta;

– za dijete samohranog zaposlenog roditelja – Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, elektronički zapis ne stariji od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva i potreban dokaz o samohranosti: Rodni list djeteta i Smrtni list za preminulog roditelja, Potvrdu o nestanku drugog roditelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta ili sudska Odluka o povjeri djeteta;

– za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – Rješenje odnosno Potvrdu Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi;

– za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih ili Potvrdu s podacima o rođenju djeteta;

– za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – Potvrdu o pravu na doplatak za djecu ne stariju od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva;

– za dijete u obitelji s jednim skrbnikom –  Rješenje o razvodu braka koji sadržava Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, Rodni list za svu djecu;

– za dijete koje je u prethodnoj godini pohađalo dječji vrtić (stariji polaznik vrtića) – Potvrdu dječjeg vrtića o pohađanju vrtića u predhodnoj godini (nije potrebno prilagati ukoliko se dijete upisuje u isti vrtić koji je ranije pohađalo).

NAPOMENA:

1.Dokumente prilagati pod rubrikom “Kriteriji i bodovanja”

2. Sve dokumente koje sustav automatski “povuče” nije potrebno dodatno prilagati

3. Potvrda o stažu i plaći Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje neće se uzimati u obzir kao dokaz zaposlenosti roditelja, udomitelja odnosno skrbnika.

Uz ispravu sastavljenu na stranom jeziku podnosi se i ovjereni prijevod.

Sva dostavljena dokumentacija mora sadržavati nadnevak te ista mora biti ovjerena.

Dokumentacija dostavljena nakon isteka propisanog roka naznačena u Javnom pozivu, neće se razmatrati.

Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na oglasnim pločama i internet stranicama Dječjeg vrtića u roku od 30 dana od dana isteka roka za predaju zahtjeva.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o rezultatima upisa imaju pravo u roku od 15 dana od objave iste podnijeti žalbu Upravnom vijeću.

Upravno vijeće rješava o žalbama u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu odlukom koja je konačna.

Nakon što rezultati upisa budu konačni, roditelji, udomitelji odnosno skrbnici su obvezni doći potpisati ugovor o pružanju i korištenju usluga s Dječjim vrtićem te dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta.

Podnošenjem prijave na Javni poziv, pristupnici Javnog poziva izričito su suglasni da Dječji vrtić Maslačak, Belišće kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi u svrhu provedbe postupka upisa djeteta.

Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na telefon broj: 031/663-755, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati ili na e-mail adresu: tajnica@vrtic-maslacak-belisce.hr

Za točnost otpravka
Tajnica
Sanda Vučković, dipl.iur.,v.r.                                                                 

Predsjednica Upravnog vijeća:         
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.,v.r.               

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content