Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Gradonačelnik Grada Belišća, na temelju članka 7. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana u društveno poticanoj stanogradnji, Klas: 340-03/18-03/01, Urbroj: 2185/02-1-18-4 od 13. srpnja 2018.godine, a u svezi s člankom 21. stavkom 2. i člankom 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21) objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane
stanogradnje (POS) na području Grada Belišća – zgrada br. 2 radi utvrđivanja Konačne liste reda prvenstva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Belišća – zgrada br. 2, sukladno Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21, u daljnjem tekstu: Zakon).

Zbog interesa građana za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Belišća – zgrada br. 2, gradonačelnik Grada Belišća objavljuje Javni poziv za formiranje Konačne liste reda prvenstva za zgradu br. 2.

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a  imaju fizičke osobe s područja cijele Republike Hrvatske, koje na dan objave javnog poziva imaju hrvatsko državljanstvo.

Prvenstvo na kupnju stana neovisno o načinu plaćanja imaju zaštićeni najmoprimci koji koriste stan u vlasništvu fizičkih osoba i građani koji prvi put stječu vlasništvo za potrebe stanovanja.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u Gradskoj upravi Grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće ili na službenoj stranici Grada Belišća: www.belisce.hr.

Podnositelj zahtjeva uz zahtjev za kupnju stana ispunjava propisane obrasce (izjave) od Obrasca br. 1 do Obrasca br. 5 (u prilogu su ovog javnog poziva, a koji se odnose na pojedinog podnositelja zahtjeva) i prilaže slijedeće:

 1. Domovnicu ili preslik osobne iskaznice – za podnositelja zahtjeva;
 2. Uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana, koje izdaje nadležna policijska postaja (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva);
 3. Ukoliko podnositelj zahtjeva ostvaruje dodatne bodove po pojedinim osnovama, prilaže uz popunjeni obrazac zahtjeva za kupnju stana slijedeće:
  – Dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju ili diploma) za podnositelja zahtjeva;
  – Potvrdu nadležnog tijela o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva;
  – Rješenje nadležnog tijela o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva;
  – Potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva;
  – Rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta – za podnositelje zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta.

Potrebni dokazi prilažu se u kopiji, a podnositelj zahtjeva dužan je priložiti ovjerenu izjavu kojom jamči istinitost podataka u zahtjevu.

Zahtjev za kupnju stana s traženom dokumentacijom predaje se isključivo poštom, u zatvorenoj omotnici u roku od 75 dana od dana objave Javnog poziva na službenim stranicama Grada Belišća i ostalim javnim glasilima, a zaključno do 10. srpnja 2023.godine, na adresu Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, uz naznaku pošiljatelja (ime, prezime i adresa).

Bodovanje i uvrštavanje na Konačne liste reda prvenstva provest će Povjerenstvo za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana u društveno poticanoj stanogradnji za zgradu br. 2 u skladu s Pravilnikom i uvjetima, kriterijima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana u društvenoj poticanoj stanogradnji, Klasa: 340-03/18-03/01, Urbroj: 2185/02-1-18-4 od 13. srpnja 2018.godine.

Prijedlog Konačne liste reda prvenstva objavit će se na oglasnoj ploči i na službenim stranicama Grada Belišća.

Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Konačnoj listi reda prvenstva i obavljeno bodovanje, odnosno neuvrštavanje na  Konačnoj listi reda prvenstva.

Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Belišća u roku od 15 dana od dana objavljivanja prijedloga Konačnoj listi reda prvenstva na oglasnoj ploči i na službenoj stranici Grada Belišća.

Konačna lista reda prvenstva se objavljuje na oglasnoj ploči i na službenoj stranici Grada Belišća, po donošenju Odluke o podnesenim prigovorima.

GRADONAČELNIK

Klasa: 361-01/23-04/01
Urbroj: 2158-3-1-23-2
U Belišću, 26.travnja 2023.godine   

Gradonačelnik:
Dinko Burić,dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content