Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK,BELIŠĆE

KLASA: 601- 05/22-01/09
URBROJ: 2185-16-04-22-03

Belišće, 25. travnja 2022. godine

Temeljem članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 14. i članka 15. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće, KLASA: 601-05/20-01/15, URBROJ: 2185/16-04-20-9, od 6. listopada 2020. godine, Upravno vijeće na 15. sjednici za pedagošku 2021./2022. godinu, održanoj dana 25. travnja 2022. godine, donijelo je Odluku kojom raspisuje

J A V N I   P O Z I V
za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
za pedagošku 2022./2023. godinu

ZAHTJEVI S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM PODNOSE SE:
OD 12. DO 20. SVIBNJA 2022. GODINE
PUTEM SUSTAVA E- GRAĐANI: https://e-upisi.hr/

REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI OSTVARUJU SE PO OBJEKTIMA DJEČJEG VRTIĆA KAKO SLIJEDI:

I. MATIČNI VRTIĆ U BELIŠĆU

  • CJELODNEVNI JASLIČKI (10-SATNI)- od 1. god. do 3. god.- 06,30 do 16,30 sati
  • CJELODNEVNI VRTIĆKI (10-SATNI)- od 3. god. do polaska u školu – 06,30 do 16,30 sati

II. PODRUČNI VRTIĆ U GATU

  • CJELODNEVNI VRTIĆKI (10-SATNI)- od 3. god. do polaska u školu- 06,30 do 16,30 sati

III. PODRUČNI VRTIĆ U BIZOVCU

  • CJELODNEVNI JASLIČKI (10-SATNI)- od 1. god. do 3. god- 06,00 do 16,00 sati
  • CJELODNEVNI VRTIĆKI (10-SATNI)- od 3. god. do polaska u školu- 06,00 do 16,00 sati

IV. PODRUČNI VRTIĆ U PETRIJEVCIMA

  • CJELODNEVNI VRTIĆKI (10-SATNI)- od 3. god. do polaska u školu-06,00 do 16,00 sati

U Dječji vrtić upisuju se djeca koja do 31. kolovoza 2022. godine navršavaju godinu dana života pa do polaska u školu.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE UZ ZAHJTEV ZA UPIS:

1. Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih ili Potvrdu s podacima o rođenju djeteta

2. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta i roditelja/udomitelja/skrbnika, ne starije od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva

3. Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu.

Za djecu s poteškoćama u razvoju prilaže se i preslika nalaza i mišljenja tijela vještačenja ili rješenja Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju.

DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU ČINJENICE BITNE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU (prilažu se u preslikama):

– za dijete roditelja/udomitelja/skrbnika invalida Domovinskog rata – Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata;

– za dijete oba zaposlena roditelja/udomitelja/skrbnika – Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, elektronički zapis  ne stariji od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva;

– za dijete jednog zaposlenog roditelja/udomitelja/skrbnika – Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, elektronički zapis ne stariji od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva;

– za dijete koje živi s maloljetnim roditeljem/udomiteljem/skrbnikom ili dijete roditelja/udomitelja/skrbnika koji pohađa osnovnu ili srednju školu – Potvrdu škole o učeničkom statusu;

– za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem/udomiteljem/skrbnikom  (jednoroditeljska obitelj) – Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, elektronički zapis ne stariji od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva i Rješenje o razvodu braka koji sadržava Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili sudska Odluka o povjeri djeteta;

– za dijete samohranog zaposlenog roditelja/udomitelja/skrbnika – Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, elektronički zapis ne stariji od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva i potreban dokaz o samohranosti: Rodni list djeteta i Smrtni list za preminulog roditelja/udomitelja/skrbnika, Potvrdu o nestanku drugog roditelja/udomitelja/skrbnika, Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta;

– za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – Rješenje odnosno Potvrdu Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi;

– za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih ili Potvrdu s podacima o rođenju djeteta ili pisanu privola roditelja/udomitelja/skrbnika da gradska predškolska ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih;

– za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih ili Potvrdu s podacima o rođenju djeteta ili pisanu privola roditelja/udomitelja/skrbnika da gradska predškolska ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih;

– za dijete roditelja/udomitelja/skrbnika koji primaju doplatak za djecu – Potvrdu o pravu na doplatak za djecu ne stariju od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva;

– za dijete u obitelji sa jednim skrbnikom –  Rješenje o razvodu braka koji sadržava Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, Rodni list za svu djecu;

– za dijete koje je u prethodnoj godini pohađalo dječji vrtić (stariji polaznik vrtića) – Potvrdu dječjeg vrtića o pohađanju vrtića u predhodnoj godini.

NAPOMENA:

1. Dokumente prilagati pod rubrikom “Kriteriji i bodovanja”

2. Potvrda o stažu i plaći Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje neće se uzimati u obzir kao dokaz zaposlenosti roditelja/skrbnika.

Uz ispravu sastavljenu na stranom jeziku podnosi se i ovjereni prijevod.

Sva dostavljena dokumentacija mora sadržavati nadnevak te ista mora biti ovjerena.

Dokumentacija dostavljena nakon isteka propisanog roka naznačena u Javnom pozivu, neće se razmatrati.

Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na oglasnim pločama i internet stranicama Dječjeg vrtića u roku od 30 dana od dana isteka roka za predaju zahtjeva.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o rezultatima upisa imaju pravo u roku od 15 dana od objave iste podnijeti žalbu Upravnom vijeću pisanim putem.

Upravno vijeće rješava o žalbama u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu odlukom koja je konačna.

Nakon što rezultati upisa budu konačni, roditelji/udomitelji/skrbnici su obvezni doći potpisati ugovor o pružanju i korištenju usluga s Dječjim vrtićem te dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta.

Podnošenjem prijave na Javni poziv, pristupnici Javnog poziva izričito su suglasni da Dječji vrtić Maslačak, Belišće kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi u svrhu provedbe postupka upisa djeteta.

Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na telefon broj: 031/663-755, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati ili na e-mail adresu: vrtic.belisce@gmail.com.

 Predsjednica Upravnog vijeća:
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.,v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content