Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK,
BELIŠĆE
KLASA: 601-05/22-01/23
URBROJ: 2185-16-04-22-06

Belišće, 8. prosinca 2022. godine

Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Državnog predagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN br. 63/08 i 90/10) i Pravilnika o sadržaju i trajanju program predškole (NN br. 107/14), Upravno vijeće na 7. sjednici za pedagošku 2022./2023. godinu, održanoj dana 8. prosinca 2022. godine, donijelo je Odluku kojom raspisuje

JAVNI POZIV
za upis djece u kraći program predškole Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
za pedagošku 2022./2023. godinu

Upravno vijeće raspisuje Javni poziv za upis djece u kraći program predškole za djecu rođenu od 1.4.2016. do 31.3.2017. godine.

Pozivaju se roditelji, udomitelji i skrbnici predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u kraći program predškole.

Kraći program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Kraći program predškole trajat će od 1. veljače do 31. svibnja 2023. godine.

Pohađanje kraćeg programa predškole je besplatno, a odvijat će se u matičnom vrtiću u Belišću, područnim vrtićima u Gatu, Petrijevcima i Bizovcu te područnoj osnovnoj školi u Brođancima, dok će o vremenu odvijanja predmetnog programa roditelji, udomitelji i skrbnici biti pravovremeno informirani putem internet stranice i oglasnih ploča Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.

ZAHTJEVI S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM PODNOSE SE:
OD 19. PROSINCA 2022. DO 20. SIJEČNJA 2023. GODINE

Zahtjeve s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti putem pošte na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće, ili predati osobno, u zatvorenoj omotnici, na gore navedenoj adresi svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Za javni poziv“.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE:

1.Zahtjev za upis djeteta (podići u Dječjem vrtiću ili na internet stranicama Dječjeg vrtića https://vrtic-maslacak-belisce.hr/)

2.Preslika Rodnog lista ili Izvatka iz matice rođenih za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave)

3.Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta i roditelja, udomitelja i skrbnika ne starije od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva ili preslike važećih osobnih iskaznica roditelja,udomitelja i skrbnika

4. Liječnička potvrda da je dijete sposobno pohađati dječji vrtić

Za djecu s poteškoćama u razvoju prilaže se i preslika nalaza i mišljenja tijela vještačenja ili Rješenja centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju.

Podnošenjem prijave na Javni poziv, pristupnici Javnog poziva izričito su suglasni da Dječji vrtić Maslačak, Belišće kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi u svrhe provedbe postupka upisa djeteta i provođenja kraćeg programa predškole.

Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na telefon broj: 031/663-755, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

Za točnost otpravka Tajnica:                                                                                                                                                             Sanda Vučković, dipl.iur.,v.r.     

Predsjednica Upravnog vijeća:
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.,v.r. 

                                   

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content