Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 601-05/21-01/22
URBROJ: 2185/16-04-21-09
Belišće, 10. prosinca 2021. godine

Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Državnog predagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN br. 63/08 i 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju program predškole (NN br. 107/14), Upravno vijeće na 5. sjednici za pedagošku 2021./2022. godinu, održanoj dana 10. prosinca 2021. godine, donijelo je Odluku kojom raspisuje

J A V N I P O Z I V
za upis djece u kraći program predškole Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
za pedagošku 2021./2022. godinu

Upravno vijeće raspisuje Javni poziv za upis djece u kraći program predškole za djecu rođenu od 1.4.2015. do 31.3.2016. godine.

Pozivaju se roditelji/skrbnici predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u kraći program predškole.

Kraći program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Kraći program predškole trajat će od 1. veljače do 31. svibnja 2022. godine.

Pohađanje kraćeg programa predškole je besplatno, a odvijat će se u matičnom vrtiću u Belišću, područnim vrtićima u Gatu, Petrijevcima i Bizovcu te područnoj osnovnoj školi u Brođancima, dok će o vremenu odvijanja predmetnog programa roditelji/skrbnici biti pravovremeno informirani putem internet stranice i oglasnih ploča Dječjeg vrtića.

ZAHTJEVI S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM PODNOSE SE OD 15. PROSINCA 2021. DO 14. SIJEČNJA 2022. GODINE

Zahtjeve s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti putem pošte na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće, ili predati osobno, u zatvorenoj omotnici, na gore navedenoj adresi svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Za javni poziv“.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE:

  1. Zahtjev za upis djeteta (podići u Dječjem vrtiću ili na internet stranicama Dječjeg vrtića https://vrtic-maslacak-belisce.hr/)
  2. Preslika Rodnog lista ili Izvatka iz matice rođenih za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave)
  3. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta i roditelja ne starije od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva ili preslike važećih Osobnih iskaznica roditelja
  4. Liječnička potvrda da je dijete sposobno pohađati dječji vrtić

Za djecu s poteškoćama u razvoju prilaže se i preslika nalaza i mišljenja tijela vještačenja ili Rješenja centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju.

Podnošenjem prijave na Javni poziv, pristupnici Javnog poziva izričito su suglasni da Dječji vrtić Maslačak, Belišće kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi u svrhe provedbe postupka upisa djeteta i provođenja kraćeg programa predškole.

Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na telefon broj: 031/663-755, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content