Grad za mlade, Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća grada Belišća temeljem članka 6., stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 1/15) i članka 51. Statuta Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21), objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA BELIŠĆA

I.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Belišća.


II.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Belišća koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području grada Belišća.

Savjet mladih:

 1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade
 2. u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih na području grada u suradnji s predsjednikom
 3. predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za unapređivanje položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja
 4. putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značaja za unapređivanje položaja mladih davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade
 5. sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
 6. potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja
 7. predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta
 8. po potrebi poziva predstavnike tijela Grada na sjednice Savjeta mladih
 9. potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade
 10. obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

III.

Savjet mladih Grada Belišća ima sedam (7) članova koje bira Gradsko vijeće grada Belišća na vrijeme od 3 godine pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom o savjetima  mladih (“Narodne novine” br. 41/14) i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 1/15).

U Savjet mogu biti birane osobe u dobi od 15 do 30 godina života s prebivalištem na području grada Belišća.

IV.

 Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenika mogu predložiti:

 1. udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade
 2. učenička vijeća
 3. studentski zborovi
 4. pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija
 5. neformalne skupine mladih od najmanje 30 mladih.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz prethodnog stavka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta predložiti i zamjenika za svog kandidata za člana Savjeta.

V.

Pisane i obrazložene kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike podnose se Komisiji za izbor i imenovanja putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti i to u roku od petnaest (15) dana od dana objave Javnog poziva.

Kandidature se podnose na prijavnici objavljenoj na web stranici Grada Belišća.

VI.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VII.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih s pripadajućom dokumentacijom (obrasci prijavnica mogu se podići u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i na gradskoj stranici www.belisce.hr) dostavljaju se na adresu:

Grad Belišće
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Vijenac dr. Franje Tuđmana 1
31551 Belišće
s naznakom “Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Belišća”.

Rok za dostavu prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Grada Belišća je 15 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Grada Belišća (od 15. srpnja 2021. do 30. srpnja 2021.).

VIII.

Komisija za izbor i imenovanja Gradskoga vijeća utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih Grada Belišća u roku 15 dana od isteka roka za dostavu prijedloga te će je objaviti na oglasnoj ploči grada Belišća i oglasnim pločama u svim prigradskim naseljima.

IX.

Gradsko vijeće izabrat će članove Savjeta mladih na prvoj sjednici nakon objave liste kandidata za članove Savjeta mladih Grada Belišća.

Klasa: 021-01/21-07/5/04
Ur.broj: 2185/02-2/4-21-4
Belišće, 15. srpnja 2021.

Predsjednik Komisije:
Milan Strahinec, v.r.    

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content