Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Na temelju članka 31. stavka 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18 i 115/18) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belišća KLASA: 945-01/19-03/02, URBROJ: 2185/02-1-19-10 od 15. srpnja 2019. godine, Gradsko vijeće Grada Belišća objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

 na području Grada Belišća

 I.

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belišća, na području katastarskih općina Belišće, Bistrinci, Bocanjevci, Gat, Tiborjanci, Veliškovci i Vinogradci, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Belišće predviđeno za zakup i/ili povrat i/ili ostale namjene.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Belišće predviđene za povrat i ostale namjene daju se u zakup javnim natječajem na rok do pet godina, s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu ili do privođenja toga zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Belišće predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica, s kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

Katastarske čestice koje su predviđene za povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i ostale namjene, označene su u rubrici Napomena.

II.

Sudionici javnog natječaja za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i svih javnih davanja, te protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta.

Sudionik javnog natječaja za zakup ne može biti fizička ili pravna osoba koja je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dodijeljeno u zakup dala u podzakup ili je njime na drugi način neovlašteno raspolagala.

Zajednička ponuda ponuditelja na natječaju za zakup smatra se nevažećom.

Ako ponuđena zakupnina na javnom natječaju za zakup od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete prelazi dvostruki iznos početne zakupnine, takva ponuda se smatra nevažećom.

III.

1) Pravo prvenstva na javnom natječaju za zakup sukladno članku 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18 i 115/18 – u daljnjem tekstu Zakon) imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju sljedećim redoslijedom:

 1. a) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća, kojima je poljoprivreda primarna djelatnost, koji je najmanje tri godine do objave javnog natječaja vlasnik ili posjednik stoke, bavi se stočarskom proizvodnjom, ima najmanje tri godine do objave javnog natječaja prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Grada Belišća, a ne ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 1,0 ha oranice ili livade po uvjetnom grlu, odnosno najmanje 2,0 ha pašnjaka po uvjetnom grlu, koji se računa za proizvodnu godinu koja prethodi objavi javnog natječaja

Kada ponuditelj ostvaruje prednost po ovom kriteriju, a proizvodna cjelina za koju se natječe je veća od trenutačnih potreba prema izračunu broja uvjetnih grla po hektaru, ponuditelj se u gospodarskom programu mora obvezati na izjednačavanje potrebnog broja uvjetnih grla u roku od dvije godine od sklapanja ugovora o zakupu. Ponuditelj ne ostvaruje pravo prvenstva po ovom kriteriju za površine koje su za više od 10% veće od njegovih trenutačnih potreba.

Za ponuditelja koji je pravna osoba uzima se u obzir ukupan broj grla stoke i ukupna površina poljoprivrednog zemljišta kojom raspolaže ponuditelj i sve s njim povezane fizičke i pravne osobe.

 1. b) dosadašnji posjednik kojem je poljoprivreda primarna djelatnost ako je u mirnom posjedu na temelju ugovora koji su istekli, a sklopljeni su na temelju prije provedenog javnog natječaja, na temelju ugovora o prioritetnoj koncesiji i na temelju ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na temelju mirnog posjeda koji ne može biti kraći od pet godina, sukladno zakonu kojim se propisuje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, a koji je ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao ili dosadašnji posjednik koji je vlasnik višegodišnjeg nasada na zemljištu za koje se raspisuje javni natječaj i u mirnom je posjedu tog zemljišta najmanje pet godina do objave javnog natječaja
 2. c) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji u trenutku podnošenja ponude nije napunio 41 godinu, upisan je u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja i koji ima prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Grada Belišća najmanje tri godine do objave javnog natječaja
 3. d) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom kao primarnom djelatnošću upisan u Upisnik poljoprivrednika, ima sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Grada Belišća najmanje tri godine do objave javnog natječaja
 4. e) fizičke ili pravne osobe koje imaju prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Grada Belišća najmanje tri godine do objave javnog natječaja
 5. f) zadruge i trgovačka društva registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja
 6. g) fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom
 7. h) ostale fizičke i pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

2) Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga članka u istom redoslijedu prava prvenstva za zakup, prednost se utvrđuje prema sljedećem redoslijedu:

 1. a) imaju ekonomsku vrijednost poljoprivrednog gospodarstva između 8000 do 100.000 eura
 2. b) pravna ili fizička osoba koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom sljedećim redoslijedom:
 3. povrtlarstvom
 4. voćarstvom (osim oraha)
 5. vinogradarstvom
 6. maslinarstvom
 7. c) pravna ili fizička osoba koja se bavi sjemenskom proizvodnjom
 8. d) obrazovanje iz područja poljoprivrede, veterinarstva i prehrambene tehnologije, a najmanje SSS
 9. e) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili je dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja
 10. f) veći broj članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
 11. g) dulje vrijeme upisan u Upisnik poljoprivrednika.

IV.

Fizička ili pravna osoba ima pravo prvenstva zakupa prema utvrđenom redoslijedu  iz točke III. ovog natječaja uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.

V.

Ponuda na javni natječaj obavezno treba sadržavati: ime/naziv adresu i OIB ponuditelja, katastarsku čestica za koju se dostavlja ponuda, ponuđenu cijenu za svaku katastarsku česticu za koju se dostavlja ponuda, gospodarski program za svaku katastarsku česticu za koju se dostavlja ponuda i popis dokumentacije dostavljen uz ponudu.

VI.

(1) Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju dužne su sukladno članku 5. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 47/19) uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti dokumentaciju navedenu u tablici 1 koja se  nalazi u prilogu ovoga natječaja i čini njegov sastavni dio.

 

(2) Sudionici javnog natječaja dužni su za sudjelovanje na javnom natječaju priložiti i sljedeću dokumentaciju:

– potvrdu Grada Belišća o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,

– potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja,

– izjavu da se protiv njih na području Republike Hrvatske ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta (Obrazac 1),

– izjavu da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske (Obrazac 1),

– izjavu da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3).

– gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta, na propisanom obrascu koji je sastavni dio natječaja.

(3) Sudionici javnog natječaja za zakup koji su pravne osobe sukladno točki III. 1. a) dužni za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode s njima sve povezane fizičke i pravne osobe (Obrazac 2).

(4) Sudionici javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta iz stavka 3. ove točke dužni su uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti i za s njima povezane fizičke i pravne osobe i dokumentaciju navedenu pod brojem 6., 8. i 9. u tablici 1.

(5) Sudionici javnog natječaja za zakup sukladno točki III. kriterij 1. b) dužni za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode da su ispunjavali gospodarski program iz ugovora temeljem kojeg ostvaruju status dosadašnjeg posjednika za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja natječaja (Obrazac 4).

(6) Sudionici javnog natječaja za zakup sukladno točki III. 1. b). koji u ugovorima temeljem kojih ostvaruju status dosadašnjeg posjednika nemaju gospodarski program kao sastavni dio ugovora, dužni su za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i izjavu danu  pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode da su koristili zemljište sukladno odredbama ugovora za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja natječaja (Obrazac 4).

(7) Pripadajući iznos uvjetnog grla (UG) po pojedinoj vrsti domaće životinje naveden u tablici 2  nalazi se u prilogu ovoga natječaja i čini njegov sastavni dio.

(8) Prosječan broj uvjetnih grla izračunava se na temelju  tablice iz stavka 9. ovoga članka, za proizvodnu godinu koja prethodi natječaju, a računa se od 1. siječnja do 31. prosinca.

(9) Kod izračuna prosječnog broja uvjetnih grla i ukupnih površina poljoprivrednog zemljišta ne uračunavaju se površine poljoprivrednog zemljišta za koje ponuditelj ima zaključene ugovore, a predmet su natječaja za zakup.

(10)  Potpis na izjavama iz ove točke natječaja ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

VII.

Maksimalna površina koja se može dati u zakup nekoj osobi iznosi 40 ha, a uključuje  površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je pojedina fizička ili pravna osoba dobila u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona.

VIII.

Zakupnina za zakup plaća se godišnje.

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku slijedeću godinu zakupnina se plaća do kraja prosinca tekuće godine.

Ako je zakupnik u posjedu poljoprivrednog zemljišta, iznos zakupnine za prvu godinu smanjit će se razmjerno plaćenoj zakupnini.

Kod sklapanja ugovora o zakupu ugovorit će se revalorizacija zakupnine sukladno članku 50. stavku 1.i 6. Zakona.

IX.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, ne otvaraj“ na adresu Grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Belišća www.belisce.hr, računajući od 4. 10. 2019. godine.

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belišća (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) izvršit će analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda, odnosno 15. studenog 2019. godine (petak) u 10:00 sati u Maloj vijećnici Gradske uprave Grada Belišća, Vij. dr. F. Tuđmana 1.

X.

Ponuda je nevažeća i neće se razmatrati ako je: izvan roka, nepotpisana, ne sadrži podatke iz točke V., dokumentaciju i izjave iz točke VI.  ovog javnog natječaja.

Ukoliko se jedan ponuditelj javlja na više katastarskih čestica koje su predmet natječaja može dostaviti jednu ponudu za sve katastarske čestice za koje podnosi ponudu.

Za svaku pojedinu katastarsku česticu iz ponude navedene u stavku 2. ove točke, ponuditelj mora dostaviti ponuđenu cijenu i gospodarski program. Ostala dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku i razmatra se za svaku katastarsku česticu iz ponude tog ponuditelja.

Povjerenstvo će za ostvarivanje prava prvenstva razmatrati samo dokumentaciju navedenu u točki VI. tablici 1. ovog javnog natječaja.

XI.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće Grada Belišća na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belišća.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Osječko-baranjskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

O donesenoj odluci iz stavka 2. ove točke obavještavaju se svi sudionici natječaja javnom objavom na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Belišća.

Protiv Odluke o izboru najpovoljnije ponude iz stavka 1. i 2. ovog članka, nije dopuštena žalba, niti se može pokrenuti upravni spor. Sudionici javnog natječaja koji smatraju da su povrijeđena pravila javnog natječaja ili iz drugih zakonom predviđenih razloga mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom.

XII.

Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Županije i suglasnosti Ministarstva te po sastavljanju nacrta ugovora o zakupu na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje, gradonačelnik Grada Belišća i najpovoljniji ponuđač sklapaju ugovor o zakupu.

Za katastarske čestice koje u jednom dijelu pripadaju javnom vodnom dobru, ugovorom će se propisati ograničenje korištenja, a odnosi se na održavanje kanalske mreže bez naknade za eventualne štete prilikom održavanja kanala (prolaza mehanizacije).

Ugovor o zakupu, u dijelu koji se odnosi na cijenu i predaju posjeda, sklapa se kao ovršna isprava sukladno posebnim propisima kojima se uređuje postupak ovrhe te ovlasti i način rada javnog bilježništva.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA

KLASA: 945-01/19-03/01
URBROJ: 2185/02-1-19-14
U Belišću, 30. rujna 2019. godine­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Prilog 1

Na rok od 25 godina

R.BR. Naziv katastarske općine PTC. Br. Broj katastarske čestice Način uporabe katastarske čestice (katastarska kultura) Površina    (ha) Jedinična zakupnina  (kn) Početna zakupnina (kn) Postotak uveć./umanj.  Ukupna visina početne zakupnine      (kn) Napomena
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6*7 8+9
 1. BELIŠĆE 0 28/1 oranica 26,8993 457,00 12.292,98 0 12.292,98
 2. BELIŠĆE 0 28/3 oranica 2,8925 457,00 1.321,87 0 1.321,87
 3. BISTRINCI 0 1004 oranica  38,3057 457,00  17.505,70 0 17.505,70
 4. BISTRINCI 0  882/1 oranica 0,4188 457,00 191,39 0 191,39
 5. BISTRINCI  0  908/1 oranica 0,8608 457,00 393,39 0  393,39
 6. BOCANJEVCI  0 849/2 livada 0,1947 165,00 32,13 0  32,13  dijelom javno vodno dobro
 7. BOCANJEVCI  0  850/1 livada 0,4349 165,00 71,76 0 71,76  dijelom javno vodno dobro
 8. GAT 0  209 oranica 1,6884 457,00 771,60 0 771,60
9. TIBORJANCI 0 239 oranica 0,3993 457,00 182,48 0 182,48 dijelom javno vodno dobro
10. TIBORJANCI 0 16 oranica 1,9799 457,00 904,81 0 904,81
11. VELIŠKOVCI 0 503/1 oranica 1,2102 457,00 553,06 0 553,06

Sveukupna površina u natječaju u ha: 75,2845 ha

Sveukupna početna zakupnina u natječaju u kn: 34.221,17

 

Na rok od 5 godina

R.BR. Naziv katastarske općine PTC. Br. Broj katastarske čestice Način uporabe katastarske čestice (katastarska kultura) Površina    (ha) Jedinična zakupnina  (kn) Početna zakupnina (kn) Postotak uveć./umanj.  Ukupna visina početne zakupnine      (kn) Napomena
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1.  BELIŠĆE ne  23/1 oranica  4,8724 457,00 2.226,69  0 2.226,69  Povrat

 

Sveukupna površina u natječaju u ha: 4,8724 ha

Sveukupna početna zakupnina u natječaju u kn: 2.226,69 kn

 

Tablica 1

R.br. Dokazuje Izvor dokumenta Naziv dokumenta
1. Nositelj OPG-a Podnositelj ponude Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija)
2. Vlasnik obrta Podnositelj ponude

Područni ured državne uprave

Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija) i Izvod iz obrtnog registra
3. Pravna osoba Podnositelj ponude

Nadležni trgovački sud

Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija) Izvod iz sudskog registra
4. Pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća FINA BON 1
5. Poljoprivreda primarna djelatnost Područni ured ili ispostava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)

Nadležni trovački sud

Državni zavod za statistiku (DZS)

– Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa izdan putem web stranica HZMO i/ili sustava e-građani ili potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO (fizičke osobe)

– Izvod iz sudskog registra i preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (pravne osobe)«.

6. Vlasnik ili posjednik stoke Ministarstvo poljoprivrede putem regionalnih ureda HAPIH-a Potvrda HAPIH-a ili

Potvrda HAPIH-a i

Kooperantski ugovor (u slučaju uslužnog tova)

7. Prebivalište, sjedište ili proizvodni objekt Podnositelj ponude

MUP

Nadležni trgovački sud

Osobna iskaznica (kopija) ili potvrda o prebivalištu, Izvod iz sudskog registra, izvod iz zemljišne knjige ili rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade ili akt o gradnji ili ugovor o zakupu proizvodnog objekta
8. Prosječan broj uvjetnih grla za proizvodnu godinu koja prethodi natječaju Ministarstvo poljoprivrede putem regionalnih ureda Potvrda Ministarstva poljoprivrede
9. Površine poljoprivrednog zemljišta koje ponuditelj koristi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Potvrda iz ARKOD upisnika
10. Dosadašnji posjednik Podnositelj ponude Ugovor ili nagodba za višegodišnje nasade
11. Mlađi od 41 god. Podnositelj ponude Osobna iskaznica
12. Datum upisa u upisnik PG Podnositelj ponude Rješenje o upisu u upisnik PG
13. Bavi poljoprivrednom proizvodnjom Podnositelj ponude Upisnik poljoprivrednih proizvođača
14. Ekonomska vrijednost PG Ministarstvo poljoprivrede putem regionalnih ureda Potvrda Ministarstva poljoprivrede
15. Vrsta poljoprivredne proizvodnje Podnositelj ponude

Ministarstvo poljoprivrede

Gospodarski program

Za sjemensku proizvodnju-rješenje Ministarstva poljoprivrede

16. Obrazovanje Podnositelj ponude Diploma ili svjedodžba
17. Hrvatski branitelj Podnositelj ponude Potvrda ministarstva branitelja
18. Dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja Podnositelj ponude Potvrda ministarstva branitelja
19. Broj članova OPG-a Podnositelj ponude Rješenje o upisu u upisnik PG

 

TABLICA 2

Pripadajući iznos UG po pojedinoj vrsti domaće životinje

DOMAĆA ŽIVOTINJA UG/DOMAĆOJ ŽIVOTINJI
Goveda starija od 24 mjeseca 1,0
Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca 0,6
Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca 0,3
Rasplodni bikovi 1,4
Telad 0,15
Konji 1,2
Ždrebad 0,5
Magarci 1,0
Pulad 0,5
Ovce i koze 0,10
Janjad, jarad 0,05
Krmače 0,3
Nerasti 0,4
Svinje u tovu 0,15
Odojci 0,02
Kokoši nesilice 0,004
Tovni pilići 0,0025
Purani 0,02
Kunići i pernata divljač 0,002

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

OBRAZAC 3

OBRAZAC 4

Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content