Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Gradonačelnik grada Belišća na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj: 125/11, 64/15 i 112/18 ), članka 56. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora ( “Službeni glasnik grada Belišća” broj 1/15, 8/17 i 1/20 ) i članka 61. stavka 4. i 5. točke 27. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18 i 1/20) dana 7. srpnja 2020. godine raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za zakup garaže u Belišću u Radničkoj bb i Vijencu S.H.Gutmanna bb

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Članak 1.

1. Predmet javnog natječaja je zakup garaža za smještaj osobnog automobila koje se nalaze u Belišću na adresama:

– Radnička bb, garaža broj 1, površine 11,85 m²
– Radnička bb, garaža broj 5, površine 11,85 m²
– Vijenac S.H.Gutmanna bb, garaža broj 22, površine 11,25 m².

2.Početne cijene za navedene garaže čine iznos početne cijene za zakup u iznosu od:

– Radnička bb, garaža broj 1: 87,69 kn + PDV mjesečno,
– Radnička bb, garaža broj 5: 87,69 kn + PDV mjesečno,
– Vijenac S.H.Gutmanna bb, garaža broj 22: 83,25 kn + PDV mjesečno.

Zainteresiranim ponuditeljima može se omogućiti razgledavanje garaže iz stavka 1. ovog članka.

Članak 2.

Pored zakupnine iz članka 1. ovog Javnog natječaja, zakupnik je dužan plaćati naknadu za održavanje zajedničkih dijelova garaže u iznosu od 1,53 kn/㎡ površine garaže.

Članak 3.

Garaže iz članka 1. ovog Javnog natječaja daju u zakup na neodređeno vrijeme i ne mogu se dati u podzakup.
Mjesečnu zakupninu zakupnik je dužan plaćati unaprijed, najkasnije do 10-tog u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 4.

Jamčevina u iznosu od 100,00 kuna uplaćuje se na na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: HR78 2340 0091 8016 0000 1, s pozivom na broj: 68 7811-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina”.

Jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja se zadržava i uračunava u zakupninu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 5.

Pisanu ponudu na javni natječaj mogu podnijeti vlasnici i korisnici stanova kao i članovi njihovih obitelji koji s njima stanuju u stambenim zgradama s više stanova u Belišću, uz uvjet da imaju u vlasništvu automobil i prebivalište na području grada Belišća te nemaju nepodmirenih obaveza prema državnom proračunu, kao i da nemaju nepodmirenih obveza prema proračunu grada Belišća.

Članak 6.

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

“NATJEČAJ ZA ZAKUP GARAŽA U BELIŠĆU NA ADRESI navesti adresu na koju se prijavljujete na natječaj– NE OTVARATI” na adresu: Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, zaključno do 15. srpnja 2020. godine . Javni natječaj objavit će se na oglasnoj ploči Grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.hr.

Članak 7.

Pisana ponuda mora sadržavati:
– obrazac ponude s podacima za koju garažu se podnosi ponuda, osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene zakupnine izražene u kunama,
preslik osobne iskaznice,
– dokaz o vlasništvu ili korištenju stana,
– dokaz o vlasništvu automobila,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu,
-izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka.

Obrazac ponude može se dobiti u Tajništvu Grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.hr, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu izdaje Porezna uprava.

Javno otvaranje ponuda održat će se 17. srpnja 2020. godine (PETAK), u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1.

U slučaju više ponuda s istim uvjetima, ponuditelj ili njegov punomoćnik obvezan je biti na otvaranju ponuda ako želi koristiti pravo na nastavak postupka nadmetanjem.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati, a potpune i pravodobne koje ne ispunjavaju sve natječajne uvjete će se smatrati neprihvatljivim.

                                                                      Članak 8.

Neće se razmatrati ponuda ponuditelja koji zaključno s danom podnošenja ponude na natječaj ima dospjelo dugovanje prema državnom proračunu i proračunu Grada Belišća po bilo kojoj osnovi.

                                                                      Članak 9.

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ispunio sve natječajne uvjete i ponudio najviši iznos zakupnine.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu ostvaruje onaj ponuditelj koji ponudi najviši iznos cijene zakupa garaže.

U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine te se izabire sljedeći najpovoljniji ponuditelj s kojim će se sklopiti ugovor o zakupu.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik grada Belišća. Nakon donošenja odluke o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju, a s najpovoljnijim ponuditeljem Gradonačelnik će sklopiti ugovor o zakupu.

                                                                                   Članak 10.

Najpovoljniji ponuditelj obvezan je najkasnije u roku od petnaest dana od dana konačnosti Odluke o najpovoljnijem ponuditelju sklopiti ugovor o zakupu, a u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu i nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Najpovoljniji ponuditelj je prije potpisa ugovora o zakupu, obvezan uplatiti na žiroračun proračuna Grada Belišća novčani depozit u visini dvije mjesečne ugovorene zakupnine, koji će se aktivirati ako zakupnik nakon prestanka važenja ugovora o zakupu nije podmirio dospjelu zakupninu i dospjele neplaćene druge troškove za predmetnu garažu.

Iz novčanog depozita će se osim dužne zakupnine i neplaćenih troškova nastalih redovnim korištenjem garaže, ukoliko je iznos depozita dostatan, naplatiti kamate obračunate zbog zakašnjelog plaćanja ugovornih obveza te sve štete koje je na garaži prouzročio zakupnik.

         Članak 11.

Sukladno odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ugovor o zakupu sklapa se u pisanom obliku i mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.

Sve troškove oko provedbe ugovora snosi zakupnik.

         Članak 12.

Zakupnik je dužan je osim zakupnine plaćati i sve troškove redovnog održavanja garaže.

         Članak 13.

Gradonačelnik zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja, odnosno neprihvaćanja niti jedne ponude.

Klasa: 372-03/ 20-07/03
Urbroj: 2185/02-1-20-5
Belišće,7. srpnja 2020. godine

                                             Gradonačelnik:

                                         Dinko Burić, dr. med.,v.r.

Obrazac zahtjeva+izjava o davanju suglasnosti

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content