Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
GRADONAČELNIK
Komisija za davanje stanova u najam
Klasa: 371-01/20-05/01
Urbroj: 2185/02-1-20-27

Belišće, 5. lipnja 2020. godine

Temeljem članka 21. i članka 23. Odluke o davanju stanova u najam (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 4/14) Komisija za davanje stanova u najam raspisuje dana 5. lipnja 2020. godine sljedeći

JAVNI  NATJEČAJ
za sastavljanje Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam

I.

Predmet javnog natječaja je prikupljanje zahtjeva za sastavljanje Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam.

Stanovi u vlasništvu Grada Belišća daju se u najam podnositeljima zahtjeva prema redoslijedu utvrđenom Listom reda prvenstva za davanje stanova u najam.

Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam utvrđuje se na razdoblje od dvije (2) godine.

II.

Podnositelj zahtjeva, na ovaj javni natječaj, kao i svi članovi obiteljskog domaćinstva, za koje se traži davanje stana u najam, moraju kumulativno ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da su državljani Republike Hrvatske,
2. da imaju prebivalište na području grada Belišća najmanje 5 godina i da stalno žive u mjestu gdje imaju prijavljeno prebivalište,
3. da nemaju nekretninu (kuću, stan ili sl.) u svom vlasništvu,
4. da nisu otuđili nekretninu u posljednjih 10 godina,
5. da nisu iskoristili pravo na otkup stana po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ili isti otuđili po bilo kojoj osnovi.

III.

Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam se utvrđuje na osnovu sljedećih kriterija:

1. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
2. godine života,
3. uvjeti stanovanja,
4. radni staž,
5. sudjelovanje u Domovinskom ratu,
6. samohrani roditelj, roditelj iz jednoroditeljske obitelji ili posvojitelj,
7. oštećenje organizma (invalidnost).

IV.

Uz prijavu podnositelj zahtjeva treba priložiti:

1. izjavu o broju članova domaćinstva (ispunjava se na obrascu prijave za natječaj),
2. preslik važećih osobnih iskaznica ili preslik rodnog lista za sve članove domaćinstva,
3. uvjerenje o prebivalištu svih članova domaćinstva (izdaje Policijska postaja Belišće),
4. popunjeni obrazac izjave svih članova domaćinstva da stalno žive u mjestu prijavljenog prebivališta,
5. popunjeni obrazac izjave svih članova domaćinstva da nisu otuđili nekretninu u posljednjih 10 godina,
6. potvrdu svih članova domaćinstva da nemaju u vlasništvu nekretnine (Zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Osijeku, Stalna služba u Valpovu),
7. popunjeni obrazac izjave svih članova domaćinstva da nisu iskoristili pravo na otkup stana po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ili isti otuđili po bilo kojoj osnovi,
8. popunjeni obrazac izjave svih članova domaćinstva o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,
9. dokaz o uvjetima stanovanja:
a) preslik ugovora o najmu,
10. elektronički zapis/ispis nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trajanju staža osiguranja,
11. dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu od strane nadležnog Ministarstva,
12. akt Centra za socijalnu skrb ili akt druge nadležne službe ili tijela o statusu samohranog roditelja, roditelja iz jednoroditeljske obitelji ili posvojitelja,
13. rješenje/uvjerenje i dr. o utvrđenoj invalidnosti od strane nadležne službe ili tijela.

V.

Javni natječaj je otvoren  u roku od 15 dana od dana objave  na oglasnoj ploči Grada Belišća te internet stranici www.belisce.hr.

Nepotpune i nepravodobne zahtjeve Komisija neće razmatrati.

Obrazac prijave na javni natječaj za sastavljanje Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam može se podići u Gradu Belišću, Upravnom odjelu za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, ili na internet stranici Grada Belišća: www.belisce.hr

Prijava na javni natječaj za sastavljanje Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam  i potrebni obrasci podnose se osobno ili poštom na adresu:

Grad Belišće
Upravni odjel za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja
Komisija za davanje stanova u najam
“Prijava na javni natječaj za sastavljanje Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam”
Vijenac dr. Franje Tuđmana 1 31551 Belišće
Broj ureda 17, 2. kat

VI.

Na temelju izvršenog bodovanja Komisija za davanje stanova u najam utvrđuje prijedlog i konačnu Listu reda prvenstva kandidata za davanje stanova u najam.

Podnositelji zahtjeva mogu istaknuti prigovor na prijedlog Liste Gradonačelniku grada Belišća u roku od 8 dana od dana isticanja prijedloga Liste na oglasnoj ploči grada Belišća.

VII.

Sukladno članku 17., stavku 2. Odluke o davanju stanova u najam („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 4/14.) podnositelj zahtjeva koji je dao neistinite, lažne ili netočne podatke briše se s utvrđene Liste.

Predsjednik Komisije:
Domagoj Varžić, dipl. oec.

Obrazac prijave na natječaj za stanove 2020
Izjave

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content