Novosti|

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD BELIŠĆE

GRADONAČELNIK

Komisija za davanje stanova u najam

Klasa: 371-01/16-05/10

Urbroj: 2185/02-5-16-13

Belišće, 17. svibnja 2016. godine

 

Temeljem članka 21. i članka 23. Odluke o davanju stanova u najam (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 4/14) Komisija za davanje stanova u najam raspisuje dana 17. svibnja 2016. godine sljedeći

 

JAVNI  NATJEČAJ

za sastavljanje Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam

 

I.

Predmet javnog natječaja je prikupljanje zahtjeva za sastavljanje Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam.

Stanovi u vlasništvu Grada Belišća daju se u najam podnositeljima zahtjeva prema redoslijedu utvrđenom Listom reda prvenstva za davanje stanova u najam.

Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam utvrđuje se na razdoblje od dvije (2) godine.

II.

Podnositelj zahtjeva, na ovaj javni natječaj, kao i svi članovi obiteljskog domaćinstva, za koje se traži davanje stana u najam, moraju kumulativno ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da su državljani Republike Hrvatske,

2. da imaju prebivalište na području grada Belišća najmanje 5 godina i da stalno žive u mjestu gdje imaju prijavljeno prebivalište,

3. da nemaju nekretninu (kuću, stan ili sl.) u svom vlasništvu,

4. da nisu otuđili nekretninu u posljednjih 10 godina,

5. da nisu iskoristili pravo na otkup stana po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ili isti otuđili po bilo kojoj osnovi.

III.

Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam se utvrđuje na osnovu sljedećih kriterija:

1. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,

2. godine života,

3. uvjeti stanovanja,

4. radni staž,

5. sudjelovanje u Domovinskom ratu,

6. samohrani roditelj, roditelj iz jednoroditeljske obitelji ili posvojitelj,

7. oštećenje organizma (invalidnost).

IV.

Uz prijavu podnositelj zahtjeva treba priložiti:

1. izjavu o broju članova domaćinstva (ispunjava se na obrascu prijave za natječaj),

2. preslik važećih osobnih iskaznica ili preslik rodnog lista za sve članove domaćinstva,

3. uvjerenje o prebivalištu svih članova domaćinstva (izdaje Policijska postaja Belišće),

4. popunjeni obrazac izjave svih članova domaćinstva da stalno žive u mjestu prijavljenog

prebivališta,

5. popunjeni obrazac izjave svih članova domaćinstva da nisu otuđili nekretninu u posljednjih 10 godina,

6. potvrdu  svih članova domaćinstva da nemaju u vlasništvu nekretnine (Zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Osijeku, Stalne službe u Valpovu),

7. popunjeni obrazac izjave svih članova domaćinstva da nisu iskoristili pravo na otkup stana

po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ili isti otuđili po bilo kojoj

osnovi,

8. dokaz o uvjetima stanovanja:

a) preslik ugovora o najmu,

b) popunjeni obrazac izjave osobe da živi u nužnom smještaju uz naknadni pregled   Komisije,

9. preslik radne knjižice podnositelja ili drugi odgovarajući akt nadležnog Hrvatskog zavoda  za mirovinsko osiguranje,

10. dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu od strane nadležnog Ministarstva,

11. akt Centra za socijalnu skrb  ili akt druge nadležne službe ili tijela o statusu samohranog

roditelja, roditelja iz jednoroditeljske obitelji ili posvojitelja,

12. rješenje/uvjerenje i dr. o utvrđenoj invalidnosti od strane nadležne službe ili tijela.

V.

Javni natječaj je otvoren  u roku od 15 dana od dana objave u dnevnom tisku Glas Slavonije, na oglasnoj ploči Grada Belišća te internet stranici www.belisce.hr.

Nepotpune i nepravodobne zahtjeve Komisija neće razmatrati.

Obrazac prijave na javni natječaj za sastavljanje Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam može se podići u Gradu Belišću, Upravnom odjelu za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, ili na internet stranici Grada Belišća: www.belisce.hr

Prijava na javni natječaj za sastavljanje Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam  i potrebni obrasci podnose se osobno ili poštom na adresu:

Grad Belišće

Upravni odjel za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja

Komisija za davanje stanova u najam

“Prijava na javni natječaj za sastavljanje Liste

reda prvenstva za davanje stanova u najam”

 Vijenac dr. Franje Tuđmana 1

 31551 Belišće

VI.

Na temelju izvršenog bodovanja Komisija za davanje stanova u najam utvrđuje prijedlog i konačnu Listu reda prvenstva kandidata za davanje stanova u najam.

Podnositelji zahtjeva mogu istaknuti prigovor na prijedlog Liste Gradonačelniku grada Belišća u roku od 8 dana od dana isticanja prijedloga Liste na oglasnoj ploči grada Belišća.

VII.

Sukladno članku 17., stavku 2. Odluke o davanju stanova u najam („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 4/14.) podnositelj zahtjeva koji je dao neistinite, lažne ili netočne podatke briše se s utvrđene Liste.

Predsjednik Komisije:

Domagoj Varžić, dipl. oec., v.r.

Obrasci-1.doc

obrazac prijave za natječaj 2016. (1)

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content