Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Odluke Gradskog vijeća Grada Belišća o prodaji poslovnog prostora 2 na adresi Trg Ante Starčevića 14 u vlasništvu Grada Belišća, Klasa: 372-09/22-07/02, Urbroj:  2158-3-7/3-22-5, 28. siječnja 2022. godine, („Službeni glasnik grada Belišća br. 2/22), članka 61., stavka 4., i stavka 5. točke 10. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. br. 5/09, 3/13, 11/14,7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21 ) i članka 7. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 4/17, 13/17 i 10/19 ) Gradonačelnik grada Belišća dana 21. veljače 2022. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju poslovnog prostora 2 na adresi Trg Ante Starčevića 14 u vlasništvu Grada Belišća

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Belišća poslovni prostor 2 na adresi Trg A. Starčevića 14 u Belišću, koja je izgrađena na k.č.br.370/2, k.o. Belišće, z.k.ul.1983, koji se sastoji od poslovnog dijela 69,96 m2  i 11,46 m2 skladišnog dijela prostora.

Prodaja se obavlja po sistemu “viđeno-kupljeno”, a prodavatelj ne odgovora kupcu za eventualne materijalne nedostatke nekretnine.

2. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna prodajna cijena za nekretninu iz točke 1. ovog Javnog natječaja, sukladno procjembenom Elaboratu tržišne vrijednosti nekretnina, koji je izrađen od strane ovlaštene tvrtke STRUGA-GRADNJA j.d.o.o., za graditeljstvo i usluge, Valpovo, Učka 54, od 24. siječnja 2022. godine, iznosi iznosi 373.576,73 kuna (slovima:tristosedamdesettritisućepetstosedamdestšestkunaisedamdesettrilipe) uvećano za PDV.

3. JAMČEVINA

Jamčevina iznosi 37.357,67 kuna za nekretninu iz točke 1. ovog Javnog natječaja.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna grada Belišća  broj HR78 2340 0091 8016 0000 1, Model 68, poziv na broj 7757-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina”.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

4. SADRŽAJ PONUDE

Pravo podnošenja ponude za kupnju nekretnine iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske i koja uredno izvršava sve financijske obveze prema Gradu Belišću.

Ponuditelj može podnijeti ponudu za nekretninu koja je predmet ovog Javnog natječaja.

Pisana ponuda mora sadržavati:

 za fizičke osobe:

  • obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
  • preslik osobne iskaznice,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
  • potpisana Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja i obradi osobnih podataka u svrhu natječaja.

za pravne osobe:

  • obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB i OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
  • izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
  • potpisana Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja i obradi osobnih podataka u svrhu natječaja.

Obrazac ponude i Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja može se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.hr, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.   

5. UVJETI KUPNJE NEKRETNINE

Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a upis prava vlasništva dozvoljava se kupcu tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

6. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Gradonačelnika, smatra se da je odustao od kupnje nekretnine, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Troškove ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe nekretnine u zemljišne i katastarske knjige, te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

7. ADRESA DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

„JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU POSLOVNOG PROSTORA 2 NA ADRESI TRG ANTE STARČEVIĆA 14 U VLASNIŠTVU GRADA BELIŠĆA“- NE OTVARATI“

na adresu: Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno do 1. ožujka 2022. godine (utorak).

Javno otvaranje ponuda održat će se 4. ožujka 2022. godine (petak) s početkom u 10,30 sati u prostoriji Male vijećnice Gradske uprave grada Belišća (I kat), Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet adresi: www.belisce.hr. 

8. ENERGETSKO SVOJSTVO

Energetsko svojstvo poslovnog prostora iz točke 1. ovog Javnog natječaja izraženo je u energetskom certifikatu oznake: P_944_2015_10303_NSZ5, datum izdavanja 18. veljače 2022. godine, a koji je izrađen od ovlaštene osobe Gordane Kaluđer, mag.ing.aedif., GFKconsulting j.d.o.o., za usluge savjetovanje i graditeljstvo Belišće, Ljudevita Posavskog 25, registarski broj: P-944/2015.

Predmetni energetski certifikat čini sastavni dio ovog Javnog natječaja, a svi zainteresirani ponuditelji mogu ih dobiti na uvid u Gradskoj upravi grada Belišća (II kat, soba broj 16), koja se nalazi na adresi Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće. 

9. PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA

Grad Belišće zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, bez obzira na ponudbene uvjete.

Klasa: 372-09/22-07/02
Urbroj:  2158-3-7/3-22-8

Belišće, 21. veljače 2022. godine

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content