Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Odluke Gradskog vijeća grada Belišća o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Belišća, Klasa: 940-01/21-07/5/04, Urbroj: 2185/02-1-21-2, od 15. ožujka 2021. godine, Odluke o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Belišće Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Klasa:940-06/21-08/113, Urbroj:531-09-01-03-01/01-21-02, od 31.ožujka 2021. godine, Zaključka povodom razmatranja zahtjeva Grada Belišća za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Belišće kao kulturnog dobra Skupštine Osječko-baranjske županije, Klasa:944-03/21-01/22, Urbroj:2185/1-01-21-7, od 25. ožujka 2021. godine, članka 61., stavka 4., i stavka 5. točke 10. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. br. 5/09, 3/13, 11/14,7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21 ) i članka 7. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 4/17, 13/17 i 10/19 ) Gradonačelnik grada Belišća dana 12. travnja 2021. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Belišća

 1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

  Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Belišća, deset gospodarskih zgrada, tri izgrađena zemljišta, gospodarsko dvorište, dva bazena, toranj, pumpna stanica – vodotoranj tvornički krug, upisana u zk.ul.br.2061, sagrađenu na k.č.br.358/23, k.o. Belišće, površine 12597 m2, i to:

• Gospodarska zgrada 1035 m2
• Izgrađeno zemljište 164 m2
• Bazen 295 m2
• Bazen 289 m2
• Gospodarska zgrada 180 m2
• Gospodarska zgrada 303 m2
• Gospodarska zgrada 179 m2
• Gospodarska zgrada 356 m2
• Izgrađeno zemljište 200 m2
• Toranj 34 m2
• Izgrađeno zemljište 37 m2
• Gospodarska zgrada 892 m2
• Gospodarska zgrada 498 m2
• Gospodarska zgrada 469 m2
• Gospodarska zgrada 822 m2
• Gospodarsko dvorište 6530 m2
• Pumpna stanica – vodotoranj 72 m2
• Gospodarska zgrada 242 m2.

Prodaja se obavlja po sistemu “viđeno-kupljeno”, a prodavatelj ne odgovora kupcu za eventualne materijalne nedostatke nekretnine.

 1. POČETNA PRODAJNA CIJENA

  Početna prodajna cijena za nekretninu iz točke 1. ovog Javnog natječaja, sukladno procjembenom Elaboratu tržišne vrijednosti nekretnina, koji je izrađen od strane ovlaštene tvrtke STRUGA-GRADNJA j.d.o.o., za graditeljstvo i usluge, Valpovo, Učka 54, od 10.3.2021. godine, iznosi 5.640.898,40 kuna (slovima:petmilijunašestočetrdesettisućaosamstodevedesetosamkunaičetrdesetlipa) uvećano za PDV.
 2. JAMČEVINA

  Jamčevina iznosi 560.000,00 kuna za nekretninu iz točke 1. ovog Javnog natječaja.
  Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna grada Belišća broj HR78 2340 0091 8016 0000 1, Model 68, poziv na broj 7757-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina”.
  Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.
 3. SADRŽAJ PONUDE

  Pravo podnošenja ponude za kupnju nekretnine iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske i koja uredno izvršava sve financijske obveze prema Gradu Belišću.
  Ponuditelj može podnijeti ponudu za nekretninu koja je predmet ovog Javnog natječaja.
  Pisana ponuda mora sadržavati:

  za fizičke osobe:
 • obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
 • preslik osobne iskaznice,
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
 • potpisana Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja i obradi osobnih podataka u svrhu natječaja.
  za pravne osobe:
 • obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB i OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
 • izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
 • potpisana Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja i obradi osobnih podataka u svrhu natječaja.

Obrazac ponude i Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja može se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.hr, za vrijeme dok je natječaj otvoren.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.
Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

 1. UVJETI KUPNJE NEKRETNINE

  Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a upis prava vlasništva dozvoljava se kupcu tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.
 2. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

  Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
  Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Gradonačelnika, smatra se da je odustao od kupnje nekretnine, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
  Troškove ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe nekretnine u zemljišne i katastarske knjige, te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.
 3. ADRESA DOSTAVE PONUDE

  Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:
  „JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA
  U VLASNIŠTVU GRADA BELIŠĆA“- NE OTVARATI“
  na adresu: Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati, od dana objave natječaja zaključno
  do 20. travnja 2021. godine (UTORAK).
  Javno otvaranje ponuda održat će se 22. travnja 2021. godine (ČETRVTAK) s početkom u 10,00 sati u prostoriji Male vijećnice Gradske uprave grada Belišća (I. kat), Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće
  Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet adresi: www.belisce.hr.
 4. PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA

  Grad Belišće zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, bez obzira na ponudbene uvjete.

Klasa: 940-01/21-07/5/04
Urbroj: 2185/02-1/5-21-9
Belišće, 12. travnja 2021. godine


Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content